Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet en miljøscreening, for at vurdere planens virkninger på miljøet, jf. § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er screenet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt lovens brede miljøbegreb. I screeningen er der redegjort for de temaer, som helt eller delvist gennemgår en revision, samt en vurdering af ændringernes virkninger på miljøet.

Se ”Miljøscreening af Svendborg Kommuneplan 2017-2029” her.

Konklusionen på screeningen er, at kommuneplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplanen ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af kommuneplanforslagets vedtagelse.