Turisme og vækst

Turisme er en vigtig og voksende del af det samlede erhvervsliv i Svendborg Kommune. Byrådet ønsker at understøtte turismens vækst og sikre gode rammebetingelser for turisterhvervets udviklingsmuligheder. Indsatserne i planperioden skal bidrage til at styrke Svendborgs position som turistdestination med tilbud af bred variation og høj kvalitet, hvad angår overnatning, natur, kultur samt oplevelsestilbud inden for aktiv turisme og fødevarer. Det skal bidrage til at skabe øget vækst i turismen med flere gæster og oplevelsestilbud, der kan bidrage til flere og nye arbejdspladser inden for turisterhvervene bredt.

Byrådet ønsker at udnytte turismens samspil og synergi med kommunens andre indsatser inden for kultur, fritid, natur og friluftsliv og udnytte sammenhængen mellem udvikling af turisme, oplevelsesprodukter og øget bosætning.

Turismen i Svendborg er en mangesidet forretning inden for overnatning, bespisning, attraktioner, oplevelser/events/deltageraktiviteter, naturoplevelser, aktiv ferie, transport og shopping. Afsnittet her udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

 

Det er Byrådets mål, at:

 • Udviklingen indenfor turisme i Svendborg Kommune skal være bæredygtig i naturmæssig, økonomisk og samfundsmæssig udvikling
 • Understøtte initiativer, der giver adgang til og formidler oplevelser indenfor kommunens natur og kulturarv
 • Udarbejde en plan for skiltning, der giver adgang til oplevelsestilbud og information om by, natur, kultur og kulturarv til turisten
 • Sikre og udvide det maritime oplevelseselement i Svendborg og i Øhavet og derved få flere gæster gennem bedre aktivitets- og oplevelsestilbud
 • Sikre at overnatningskapaciteten tilpasses fremtidens efterspørgsel på både mængde og typer af ferieboliger/feriecentre/overnatningsfaciliteter i Svendborg by, havn og ved kysten
 • Understøtte at borgerne i området har glæde af turismeindsatser
 • Udnytte synergier mellem turisme og investeringer i udviklingen af havnen, Svendborg Bymidte, Tankefuld og Svendborg Vest
 • Udvikle faciliteter og rammer, der understøtter aktiv ferie som forberedelse til DGI Landsstævne 2021
 • Udviklingen af naturområderne følger med udviklingen inden for turismen, således at naturen forbliver en styrke både i areal og kvalitet
 • Styrke helårsturismen og derigennem skabe flere arbejdspladser

Udvikling af turisme i Svendborg Kommune

 • Udvikling af turismeindsatser i Svendborg Kommune skal tage udgangspunkt i Svendborg såvel som i lokalområderne
 • Udvikling af turisme i Svendborg Kommune skal ske på baggrund af nyeste viden om Sydfyns turismepotentiale set i relation til nationale og internationale tendenser
 • Udvikling af turisme skal ske i aktivt samarbejde med Destination Fyn, de Sydfynske Kommuner og Naturturisme I/S
 • Cittaslow principperne skal afspejle sig i udviklingen af Svendborg Kommunes turismeindsatser
 • Ved eventuel etablering af et oplevelses- og/eller formidlingscenter for gæster og borgere i Svendborg Kommune skal dette ske i nærhed til eksisterende bygningsmasse. Ved placering skal der tages hensyn til de overordnede turistpolitiske overvejelser

Helhed i turisme

I Svendborg Kommune har vi stærke, stedbunde kvaliteter i form af vores kultur, kyster og natur. Vores idræts- og kulturliv og den særlige idylliske stemning i de sydfynske byer og natur er vigtige aktiver i udviklingen af oplevelser og turisme.

Udvikling af turismen i Svendborg Kommune sker med bevidsthed om helheden og alle vores styrker. Det særlige ved Svendborg er nærheden mellem natur og by, og muligheden for både have et aktivt liv og have muligheden for at finde ro. Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i at binde kultur, natur, madoplevelser, muligheden for aktiv ferie og afslapning i rolige, smukke omgivelser sammen. Resultatet skal være tilbud til gæster og borgere i byen af høj kvalitet. Helheden, bæredygtigheden og den høje kvalitet er det, Svendborg som Cittaslow-kommune altid stræber mod, for at både gæster og borgere har anledning til at opleve det gode liv.

Tendensen inden for turisme de senere år har været, at folk rejser efter specifikke ønsker til oplevelser. Det kan være alt fra kunst og kultur, madoplevelser, koncerter, muligheder for at udøve specifikke sportsaktiviteter og lignende. Denne tendens til fokus på Special Interest Tourism (SIT) betyder, at turister rejser dertil, hvor tilbuddene inden for deres specifikke interessefelt er bedst.

Svendborg Kommune har styrkepositioner inden for en lang række oplevelsesmuligheder. Der er en bred vifte af muligheder for at nyde naturen til vands og til lands som turist, der er god mulighed for spændende kulturelle oplevelser, aktiv ferie på træningscamps, kulinariske oplevelser, mv. Det er vigtigt at arbejde i dybden med at udbygge de styrkepositioner, så faciliteter, tilbud og oplevelsesmuligheder bliver af endnu højere kvalitet. Men det er samtidig vigtigt at have øje for bredden af styrkepositioner for at sikre synergieffekten mellem disse. Dette vil give turisterne en oplevelse af, at Svendborg som destination kan byde på meget mere, når man giver sig tiden til at opleve det.


Turisme og natur

Lokalområder uden for Svendborg by har nogle særlige landskabelige og historiske kvaliteter. De sammenhængende landskaber, den smukke natur og friluftsmuligheder i den grøn-blå landskabsstruktur giver de ideelle rammer for at tiltrække turister, der ønsker at nyde naturen. Naturen kan benyttes til at finde ro eller være aktiv i et højt tempo. Det er muligt at skabe bedre adgang til naturområder af særlig værdi i Svendborg Kommune. Dette vil komme både gæster og borgere til gode. Samtidig søges naturområderne udbygget for at sikre plads og unikke naturoplevelser for borgere og gæster også fremover.

Naturen i Det Sydfynske Øhav er perfekt til os, der bor her, men også turister og gæster med særlige interesser som at vandre, cykle, sejle, dykke, dyrke vandsport, fiske og samle fødevarer i naturen. Den sydfynske natur er særlig, og den skal bruges som et særligt aktiv i tiltrækning af turister, dog i en god balance med beskyttelse og pleje af naturen.

For mere information se afsnit under Natur.

 

Aktiv ferie

Svendborg og omegn har optimale rammer for udøvelse af aktiv ferie. Dette skal i de kommende år udvikles og understøttes for at tiltrække langt flere turister, der har interesse i at være aktive i deres ferie. Der er både rammer i naturen for selvorganiseret aktiv ferie og muligheder for aktiv ferie i form af organiserede kurser og undervisning. Udvikling af Svendborg Vest skal i høj grad understøtte denne mulighed, hvorfor faciliteter bliver udbygget og mulighederne for at tiltrække turister, der ønsker organiseret aktiv ferie støttes. For mere information herom se afsnit om Byudvikling.

Udviklingen af faciliteter og rammer for aktiv ferie skal også understøttes af Svendborg Kommunes samarbejde med øvrige fynske kommuner igennem Destination Fyn. I de kommende år indgår man i denne sammenhæng i et samarbejde om satsning på cykelturisme under projektet Bike Island 2020. Svendborg Kommune skal indgå som en aktiv deltager i udvikling af projektet i sin helhed og sikre de fornødne faciliteter inden for kommunens grænser.

Svendborg Kommune vil understøtte udviklingen af de rammer, der er nødvendige for at realisere Naturturisme I/S’ tværkommunale arbejde. Naturturismes arbejde med udvikling af faciliteter er med til at skabe et solidt fundament for aktiv ferie. Svendborg Kommune indgår i dette samarbejde på tværs af kommuner både i regi af Naturturisme I/S, Destination Fyn, Region Syddanmark mm med fokus på samskabelse og positiv synergier.

 

Den maritime kulturarv

Svendborg Havn har i århundreder været udgangspunktet for vækst og udvikling i Sydfyn, og havnens centrale rolle kan stadig aflæses i en række velbevarede kulturmiljøer og enkeltbygninger. Tilsammen kan disse betegnes som Svendborgs maritime kulturarv, selv om denne også har mange andre ansigter: fx gamle træ- og stålskibe, som fylder en del i havnen, men også de mange hjemmehørende søfolk, som med deres brug af havnen og interesse for dens udvikling er med til at skabe liv.

Udviklingen af turisme i Svendborg sker i kraft af den maritime kulturarv, og går ikke på kompromis med den. Kulturarven understøtter det særlige ved Svendborg og gør Svendborg som turistdestination endnu mere attraktiv med sin mangfoldighed, åbenhed og autenticitet.

For mere information se afsnit om: Havn og Kulturarv

 

Kulturlivet i Svendborg

Noget af det, der karakteriserer Svendborg Kommune er, at kunst og kultur har stor betydning for det liv, der udfolder sig i byerne og på landet. Kultur er det prisme, som mange ser og forstår verden igennem. Dette afspejles i den store mangfoldighed og variation i udbuddet af kulturliv.

Det pulserende kulturliv i Svendborg Kommune skal indgå i udvikling af turismen, idet det i sig selv har en styrke. Derudover kan det medvirke til at skabe en særlig oplevelse, når synergierne imellem kulturlivet og øvrige oplevelser for turisterne indfries.

For mere information se afsnit om Kultur og fritid.