Vedtagende lokalplaner og kommuneplantillæg i perioden 2013-2017

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025, er der gennemført nedenstående planlægning.

Planer og programmer

I planperioden er der udarbejdet følgende programmer og planer:

 • Udviklingsplan for Svendborg Havn – Fremtidens havn fra 2014
  Den fælles udviklingsplan for Svendborg Havn som er pejlingen for udviklingen af fremtidens havn i Svendborg.
 • Udviklingen af et nyt erhvervs- og kulturmiljø omkring de bevaringsværdige værftsbygninger på Frederiksøens sydvestlige del.
  Erhverv, prøveaktiviteter, kultur og rekreativ udnyttelse i en sammenhæng på Frederiksøen.
 • Nyt Simac
  Konkurrence for et nyt maritimt uddannelses kraftcenter på havnen.
 • Den Blå kant
  Byrums- og konceptkonkurrence om klimasikring, rekreative byrum og forbindelser langs havnekanten fra Øster Havnekaj til lystbådehavnen.
 • Den grønne Tråd med Havnetrappen
  Byrumsprojekt for Krøyers have, Ramsherred, Torvet, Lille torv, Møllergade og Havnetrappen. Projektet er realiseret sammen med fonden Realdania.
 • Johannes Jørgens Vejs forlængelse til Tankefuld
  Den direkte forbindelse til byudviklingsområdet Tankefuld.
 • Fremtidsfabrikken I og II
  Iværksætterhuse der skal stimulere det lokale vækst og iværksætter potentiale.
 • Områdefornyelsen – Liv i Min By
  Omdannelses og byudviklingsprojekt i Svendborg bymidte - mellem havnen og byen
 • Opfølgning på Femern – fra omvej til smutvej JAN CARLSON
 • Masterplan for regn- og spildevand - Vand og Affald
  Om klimatilpasninger, skybrudshåndtering, ressourceforbrug og den rekreativ værdi af synligt vand i byen.
 • Detailhandelsanalyse
  En analyse af detailhandlen i Svendborg med anbefalinger til ny struktur, der fastholder og udvikler byens styrker som handelsby.

Kommuneplantillæg

 • Tillæg nr. 2013.07, blandet bolig‐ og erhvervsområde i form af Landsbyområde, Drejø By.
  Ingen ændring af anvendelsesbestemmelser, men bebyggelsesprocenten ændres for en mindre del af Drejø By, området ved Drejø Forsamlingshus.
 • Tillæg nr. 2013.11, Tekniske anlæg. Vindmøller. Ny Søby.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres fra tekniske anlæg vindmøller til tekniske anlæg i form af vindmøller eller jordbrugsformål.
 • Tillæg nr. 2013.12, blandet bolig og erhvervsområde ved Gambøtvej, Thurø.
  Anvendelsesbestemmelsen ændres fra erhvervsområde til henholdsvis blandet bolig- og erhvervsområde samt rekreativt formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område.
 • Tillæg nr. 2013.17 Blandet bolig‐ og erhvervsområde i form af kulturelle‐, kreative‐ og maritime aktiviteter og erhverv på sydvestlige del af Frederiksø.
  Anvendelsesbestemmelsen ændres fra erhvervsformål i form af havneerhverv til blandet bolig- og erhvervsformål uden boliger og hotel, samt erhverv i form af kulturelle, kreative og maritime erhverv.
 • Tillæg nr. 2013.19, Butiksområde Ole Rømers Vej.
  Afgrænsningen af gældende kommuneplanområde for butiksområde ændres og der ændres på butiksstørrelser samt det maksimale bruttoetageareal.
 • Tillæg nr. 2013.18, erhvervsformål, Ryttervej.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres delvist fra offentligt institutionsområde til erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv.
 • Tillæg nr. 2013.14, blandet bolig‐ og erhvervsområde, Mølmarksvej og butiksområde Mølmarksvej.
  Anvendelsesbestemmelsen ændres fra offentlige formål til blandet bolig- og erhvervsformål og detailhandelsformål.
 • Tillæg nr. 2013.10, blandet bolig‐ og erhvervsområde i form af blandet bolig- og erhvervsområde, Ørbækvej.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres fra detailhandelsformål i form af butiksområde, Byparken til blandet bolig- og erhvervsformål i form af blandet bolig- og erhvervsformål, Ørbækvej.
 • Tillæg nr. 2013.21 for et solvarmeanlæg ved Nyborgvej, Skårup.
  Området udlægges til teknisk anlæg for solenergianlæg og tilhørende nødvendige tekniske bygninger.
 • Tillæg nr. 2013.13, blandet bolig‐ og erhvervsformål og offentlige formål i form af byrum.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres fra erhvervsformål i form af serviceerhverv og offentlige formål til skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner, samt sociale og sundhedsmæssige institutioner (plejecentre o. lign.) til blandet bolig- og erhvervsformål ved Gudme gl. rådhus, Gudme og offentlige formål i form af byrum.
 • Tillæg nr. 2013.06, offentlige formål med mulighed for offentlig administration, A.P. Møllers Vej.
  Anvendelsesbestemmelsen ændres fra offentligt formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner til offentligt formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt offentlig administration.
 • Tillæg nr. 2013.23 blandet bolig- og erhvervsområde, Jessens Mole.
  Anvendelsesbestemmelsen forbliver uændret, men der ændres i rammerne for lokalplanlægningen hvad angår max. bebyggelsesprocent og max. højde for bebyggelse.
 • Tillæg nr. 2013.03, offentligt område, Stokkebæk skole, Gudme.
  Ingen ændring af anvendelsesbestemmelserne, men der ændres på det maksimale etageantal.
 • Tillæg nr. 2013.04, teknisk anlæg med solcelleanlæg og tilhørende nødvendige tekniske bygninger.
  Området udlægges til område til tekniske anlæg, solcelleanlæg.
 • Tillæg nr. 2013.15 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres fra offentligt område til boligområde.
 • Tillæg nr. 2013.22 for et boligområde nord for Kogtvedvej, Svendborg Vest.
  Anvendelsesbestemmelserne ændres fra etagebebyggelse til tæt-lav bebyggelse, desuden er rammeområdet udvidet med et areal nord for Øhavsstien.

Lokalplaner

 • LP 565: Enfamiliehus på Fiskopvej 35. Boligformål.
 • LP 582: Offentligt område ved Kirkegade og Storkehavevej, Gudme. Offentligt formål.
 • LP 583: Blandet bolig- og erhvervsområde i Møllergade i Svendborg. Blandet bolig- og erhvervsformål.
 • LP 585: Den Grønne tråd. Offentligt formål, samt blandet bolig- og erhvervsformål.
 • LP 587: Offentlige formål, A. P. Møllers Vej, Svendborg. Offentligt formål.
 • LP 581: Solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Teknisk anlæg.
 • LP 578: Blandet bolig- og erhvervsområde, Drejø By, Drejø. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 590: Blandet bolig- og erhvervsområde, Ørbækvej. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 597: Parkeringshus i Hulgade i Svendborg. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 592: Område til boliger, erhverv og offentlig service, Gudme. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 573: Nedrivning af Nordre Skole, Mølmarksvej, Svendborg. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 580: Vindmøller ved Skiftekær, Ny Søby, Tåsinge. Teknisk anlæg.
 • LP 603: Centerformål ved Ole Rømers Vej, Svendborg. Centerområde.
 • LP 601: Erhvervsområde ved Ryttervej. Erhvervsområde.
 • LP 594: Boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde. Bolig.
 • LP 604: Ophævelse af del af byplanvedtægt for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Erhvervsområde (aflyst).
 • LP 612: Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bryghusvej, Johannes Jørgensens Vej og Skovvej. Blandet bolig og erhverv
 • LP 606: Solenergieanlæg ved Nyborgvej i Skårup. Teknisk anlæg.
 • LP 613: Ophævelsesplan for et teknisk anlæg ved Skårupøre Strandvej i Svendborg. Ophæver LP 360. Ophævelsesplan.
 • LP 598: Frederiksø. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 607: Blandet bolig- og erhvervsområde ved Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9, Svendborg. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 615: Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej i Tankefuld. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 591: Blandet bolig- og erhvervsområde ved Thurøbund Marina, Gambøtvej. Blandet bolig og erhverv.
 • LP 610: Ophævelsesplan for hundetræningsbane. Ophæver LP 519. Ophævelsesplan.
 • LP 556: For et område til detailhandel ved Mølmarksvej. Centerområde.
 • LP 611: Boligområde ved Kogtvedvej, Svendborg. Boligområde.
 • LP 609: Tankefuld
 • LP 629: Boliger og rekreative formål ved Linkenkærsvej, Svendborg
 • LP 630: Boligområde ved Ørbækvej

Forslag til lokalplaner

 • LP 599: Erhvervsområde i Vester Skerninge, Fjernvameanlæg.
 • LP 614: Solcelleanlæg ved Fåborgvej Ulbølle
 • LP 620: Mølmarksvej, blandt bolig og erhverv