Bolig

Følgende gælder for alle boligområder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Boligerne skal anvendes til helårsboliger. Indehavers udøvelse af liberalt erhverv er tilladt i forbindelse med egen bolig, jf. Bygningsreglementet.

I lokalplaner kan der optages bestemmelser om at særskilte områder, bygninger eller dele af bygninger anvendes til fællesanlæg, herunder parkeringsanlæg.

Typologier og principper for boligskel

Der findes forskellige principper for skelopdelingen i hhv. åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etageboliger. Se principperne her:

Typologier og principper for boligskel

Bygningsregulerende bestemmelser

Bebyggelsesprocent

Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat i den enkelte boligramme.

Bebyggelsesprocenten er defineret som etagearealets procentvise andel af grundens areal, jf. bygningsreglementets beregningsregler.

Etageantal

Det maksimale antal etager er fastsat i den enkelte boligramme.

Det maksimalt tilladelige antal etager er inklusiv tagetage og kælder, hvis kælderloftet ligger mere end 1,25 m over naturligt terræn. Se illustration herunder.

En ½ etage betragtes som en udnyttet tagetage udformet som sadeltag. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m, og kviste må ikke udgøre mere end 50 % af taglængden.

 

Bygningshøjde

Den maksimale bygningshøjde er fastsat i den enkelte boligramme.

Højder måles lodret fra naturligt terræn. For bebyggelser på skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle måles højder fra et fastsat niveauplan, jf. bygningsreglementet.

Arkitektur og ydre fremtræden

I lokalplanlægningen skal hensynet til den arkitektoniske helhedsvirkning og en tilpasning til omgivelserne være bestemmende for bygningsstørrelse, udformning, bebyggelsens ydre fremtræden, parkering og adgangsforhold, således området får karakter af et sammenhængende boligområde.

I lokalplanlægningen skal der stilles krav om, at blanke og reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaserede tagsten, som udgangspunkt ikke tillades. På ældre byggeri, hvor f.eks. glaserede tegltag har været at finde på den oprindelige bygning, kan der tillades blanke og reflekterende tagmaterialer.

Grundstørrelser

I forbindelse med yderligere udstykning af allerede bebyggede områder eller i forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder skal det sikres, at:

Grunde udlagt til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse skal have et grundareal på min. 700 m². Der må som udgangspunkt kun opføres eller indrettes én bolig på hver grund.

Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse skal have et grundareal på min. 1000 m2.

Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse eller kædehuse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² eksklusiv eventuel adgangsvej.

Specielle bygningsdele

I lokalplaner kan kommuneplanens rammebestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og maksimalt etageantal overskrides med den del, der medgår til enkelte angivne bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.

Huludfyldning

I forbindelse med huludfyldning i en randbebyggelse kan der ske overskridelse af kommuneplanens rammebestemmelse om maksimal bebyggelsesprocent, såfremt det er begrundet i arkitektoniske forhold og bygningens indpasning i gadebilledet. Krav til opholdsarealer fastlægges på grundlag af en konkret vurdering af områdets karakter og tæthed. Det bemærkes, at etablering af opholdsarealer går forud for parkeringspladser.

Tagetager

Bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal etageantal kan overskrides ved nyindretning af beboelse i eksisterende udnyttelige tagetager (opført før 1/1 2009), ligesom der kan ses bort fra de heraf affødte opholdsarealkrav, såfremt forholdene betragtes som tilfredsstillende.