Generelle rammer

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er bindeleddet til lokalplanlægingen og er afgørende for kommunalbestyrelsens kompetence til at udarbejde lokalplaner. I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål. Rammerne danner også grundlag for administration af områder, der ikke er omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. Læs evt. mere under afsnittet Hvad er en kommuneplan?

Bygger på typologier

Kommuneplanrammerne bygger på en række typologier, f.eks. findes der seks erhvervstyper. E1 er serviceerhverv, E2 er let/lokkalt erhverv, E3 erhverv op til miljøklasse 5, E4 tungt erhverv op til miljøklasse 6, E5 er havneerhverv og E6 er hotel‐, kursus‐ og konferencevirksomhed.

For hver type gælder de samme rammebestemmelser, f.eks. max. bygningshøjde og bebyggelsesprocent, overalt i kommunen. Der er dog naturligvis enkelte undtagelser, hvor meget stedsspecifikke forhold taler herfor.

Generelle bestemmelser

Nogle emner er tværgående for alle rammeområder uanset om der planlægges for boliger, erhverv, sommerhuse mm. Det kan f.eks. være bestemmelser om opholdsarealer, parkering, klima, støj mm. Disse emner er samlet under fanen "generelle bestemmelser"