Børn, unge og uddannelse

Svendborg Kommune er kendt for sin høje livskvalitet med gode udfoldelsesmuligheder for børn, unge og familier.

Alle børn og unge i Svendborg Kommune har uanset etnisk, kulturel eller social baggrund ret til en opvækst i et trygt og sundt miljø, og hvor læring er i centrum. Alle børn og unge skal have mulighed for at tilegne sig stærke forudsætninger for videreuddannelse eller beskæftigelse, der folder deres potentialer og muligheder ud - uanset sproglig og social baggrund eller eventuelle handicaps. Som ung i Svendborg bliver man rustet til en tilværelse som aktiv medborger med uddannelse, job og aktiv deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.

Svendborgs særkender i form af det maritime, det kulinariske, idræt og bevægelse og de gode uddannelsesmiljøer afspejler sig i tilbuddene til børn og unge. Her er dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der rummer både fagligt og pædagogisk udfordrende og stimulerende læringsmiljøer. Svendborg markerer sig som en aktiv uddannelseskommune med fokus på livslang læring og en bred vifte af attraktive uddannelser samt et godt og varieret skole− og fritidsmiljø. Der arbejdes løbende på at udvikle og styrke på samarbejde og overgange mellem de kommunale skoler og ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesklynger er en af otte strategiske bropiller besluttet af Byrådet. Uddannelsesklyngerne sætter retningslinjen for arbejdet med at realisere Svendborg Kommunes mål med uddannelsesområdet. Det handler bl.a. om at vi vil skabe et samarbejdende og kreativt uddannelsesmiljø, og være førende i inddragelse af idræt og bevægelse - også på ungdomsuddannelser. I Svendborg Kommune er vi således bevidste om værdien af et stærkt og dynamisk samarbejde med vores lokale uddannelsesinstitutioner. Sammen kan vi værne om vores særlige sydfynske styrkeposition inden for uddannelsesområdet.

Dagtilbud

Det er Byrådets mål, at:

 • forældre har pladsgaranti til deres barn i et dagtilbud i Svendborg Kommune og at tilbuddet så vidt muligt gives i barnets lokalmiljø,
 • dagtilbuddene arbejder ud fra fælles og forpligtigende værdier og visioner, der understøtter børns læring, trivsel, udvikling og dannelse,
 • dagtilbuddene fremmer kreative og innovative læringsmiljøer, og at Cittaslow-filosofien afspejles i kulturen i dagtilbuddene.


Skoler og fritidstilbud

Det er Byrådets mål, at:

 • kommunens skoler er i front inden for undervisning, der bygger på viden om børns og unges læring og udvikling
 • skolerne arbejder ud fra fælles og forpligtende værdier og visioner
 • kommunens børn og unge bliver aktive og demokratiske medborgere, der tænker kreativt, innovativt og problemløsende
 • alle børn og unge kan cykle eller gå til skole ad sikker skolevej, og at Cittaslow filosofien afspejles i kulturen på skolerne.


Børn, unge og familier

Det er Byrådets mål, at:

 • der sker størst mulig inddragelse af barnet/den unge, familien og deres netværk,
 • der i stigende grad arbejdes med tidlige og forbyggende indsatser,
 • der arbejdes helhedsorienteret med en fælles koordineret indsats,
 • der anbringes færre børn og unge – specielt på institutioner,
 • der sker en forebyggelse og nedbringelse af antal unge i misbrug, forøgelse af antallet af selvforsøgende unge samt fastholdelse eller sikring af unge i uddannelse.

Udvalget for Børn og Unge har i maj 2015 besluttet en strategiplan[H1] for familieområdet, som understøtter disse mål.


Unge og uddannelse

Det er Byrådets mål, at

 • alle unge er i gang enten i uddannelse, job eller anden beskæftigelse,
 • mindst 95 procent af de unge i Svendborg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse,
 • de unges ungdomsuddannelse fører til job eller videreuddannelse.
 • Kvaliteten, indholdet og udviklingen af dagtilbud, skoler og tilbud til børn og unge i udsatte positioner tager afsæt i Vision for Læring og Dannelse, som er de overordnede politisk fastsatte mål for hele børne- og ungeområdet. Målene er fælles for alle på tværs af geografiske områder, men omsættes til lokalt forankrede indsatser i det enkelte tilbud ud fra dialog og involvering af brugerbestyrelser, forældre, medarbejdere, foreninger og frivillige.
 • Planlægning og dimensionering af den fysiske kapacitet i dagtilbud og skoler tager afsæt i prognoser for børnetal og elevtal. Prognoserne dækker en flerårig periode, men fornys årligt for at kunne opfange løbende ændringer.
 • Udvalget for Børn og Unge udarbejder på denne baggrund løbende oplæg til Byrådet om tilpasning og ændring af kapaciteten som led i den årlige budgetproces. Forandringerne tager bl.a. afsæt i ”Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet” besluttet i Økonomiudvalget 19.6.2012 og ”Principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne” besluttet i Udvalget for Børn og Unge d. 1.12.2015
 • Efter en årrække med faldende børnetal viser prognosen for 2017 og frem nu et stigende antal 0-2 årige pga. flere fødsler og tilflytninger. På kort sigt medfører det behov for et øget antal dagpleje- og vuggestuepladser, og på længere sigt også i børnehave og skole. På kort sigt fortsætter tendensen til et faldende antal elever i skolealderen dog.

Vision for læring og Dannelse

Udvalget for Børn og Unge har beskrevet en Vision for Læring og Dannelse. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet på dagtilbudsområdet, skoleområdet og familie- og uddannelsesområdet skal stræbe efter. Vision for Læring og Dannelse bygger på pejlemærkerne:

 • Mod ◦ Mening ◦ Muligheder
 • Kreativitet
 • Innovation
 • Digitale kompetencer

Visionen er en overordnet ramme, som skal udmøntes gennem kommunens institutioner på området. Arbejdet i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, sociale tilbud, ungdommens uddannelsesvejledning mv. skal funderes i visionen. Andre politikker, strategier og mål på børne- og ungeområdet skal medvirke til at konkretisere de overordnede intentioner i visionen. Forældrene og medarbejderne i Svendborg Kommune har et fælles ansvar for samarbejdet om børnenes udvikling og læring. Forældrenes ansvarlighed og medarbejdernes faglighed og viden danner grundlag og afsæt for samarbejdet om barnets/den unges personlige, faglige og sociale udvikling.

Herudover har udvalget besluttet en en ”Sammenhængende børn- og ungepolitik”, som rummer målsætninger for, hvordan indsatserne på det almene område skal hænge sammen med og understøtte særlige indsatser og det forebyggende arbejde overfor børn og unge i udsatte positioner.

Der er iværksat en række tværgående udviklingstiltag, der understøtter de politiske mål, og som er nærmere beskrevet under de enkelte fagområder.


Dagtilbud

På dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune er der følgende tilbud:

 • kommunale dagtilbud, herunder dagpleje
 • selvejende dagtilbud
 • private dagtilbud
 • private pasningsordninger
 • tilskud til pasning af egne børn

Dagtilbuddets kerneopgave er At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

www.dagtilbudisvendborg.dk er der oversigt over kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagtilbuddenes placering, fysiske rammer samt pædagogiske praksis.

Svendborg Kommune visiterer børn til kommunale og selvejende dagtilbud. Visitering sker ved opskrivning på Digital Pladsanvisning. Visitering til private dagtilbud sker ved henvendelse til det private dagtilbud.

 

Vision, mission og fælles arbejdsgrundlag
Vision for Læring og Dannelse og Den sammenhængende Børne- og ungepolitik er på dagtilbudsområdet omsat i Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag for de kommunale og selvejende dagtilbud.

Vision for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune:

 • ”Her kan børn skabe sig - fundament til at mestre livet”

Mission

”Som medarbejder har jeg betydning i børns liv, fordi:

 • Jeg skaber rammer for samhøringhed, trivsel og nærvær
 • Jeg skaber inspirerende, mangfoldige og målrettede læringsmiljøer
 • Jeg skaber rammer for mod, mening og muligheder
 • Jeg er foran, bagved og ved siden af”

Det enkelte dagtilbud omsætter Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag i praksis ud fra en fælles grundforståelse om at det er dagtilbuddets opgave

 • at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forældrenes ansvarlighed og medarbejdernes faglighed, viden og erfaring danner grundlag og afsæt for samarbejdet.
 • sammen med forældrene at forstå og tolke det enkelte barns og børnegruppens intentioner og behov
 • at skabe en hverdag, hvor alle børn er i relationer, føler sig set, anerkendt og medinddraget
 • at justere sin pædagogiske praksis, for herved at skabe inspirerende, mangfoldige og målrettede læringsmiljøer tilpasset den aktuelle børnegruppe og det enkelte barn.

Aktuelle indsatser, der understøtter retningen på dagtilbudsområdet for kommunale og selvejende dagtilbud:

 

Pædagogiske læreplaner
I Svendborg Kommune arbejder alle børnehuse og dagplejegrupper med en aktiv og dynamisk pædagogisk læreplan. Hensigten er, at den pædagogiske læreplan er et brugbart arbejdsredskab i hverdagen til glæde for børn, medarbejdere og forældre. Når den pædagogiske læreplan bidrager til at sætte retning i hverdagen er det med til at skabe dagtilbud af høj kvalitet.

 

Læringsledelse
Svendborg Kommune deltager sammen med fem andre kommuner i Program for læringsledelse for dagtilbud. Program for læringsledelse for dagtilbud knytter sig til Program for Læringsledelse for skole, som Svendborg Kommune deltager i sammen med 12 andre kommuner. Målet med Program for Læringsledelse for dagtilbud er, at de deltagende kommuner etablerer dagtilbud der:

 • Knytter pædagogisk praksis med læreplanstemaer formuleret i dagtilbudsloven
 • Udfordrer alle børn, så de opnår trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Mindsker betydningen af børns sociale baggrund for deres læring og trivsel

 

FOKUS – det sammenhængende børneliv
Svendborg Kommune er én af fem kommuner, som i 2015-2017 indgår i et samarbejde om at indføre og afprøve Socialstyrelsens Opsporingsmodel. Hele omdrejningspunktet er at få øje på tegn på børns begyndende mistrivsel 1½ år tidligere end ellers, og give børn og forældre den nødvendige og mest hensigtsmæssige støtte. Modellen er baseret på tre grundlæggende værdier:

 • Forældredeltagelse
 • Fokus på forældrenes og barnets ressourcer og styrkesider
 • Vigtigheden af at bruge det tværfaglige samarbejde

 

Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud:
For at motivere til sundere, gladere og klogere børn i dagtilbuddene har Svendborg Kommune igangsat Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud, der skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling hos børnene i kommunale og selvejende dagtilbud.

Projektet er en udløber af Danmarks største idrætsskoleprojekt, Svendborgprojektet, hvor alle børn i 0.-6. klasse i kommunale skoler har seks lektioners idræt om ugen. Forskning i Svendborgprojektet har vist, at de ekstra lektioners idræt har markante og positive effekter på børnenes motorik og sundhed. Ved at igangsætte Aktive børn i dagtilbud, vil vi på samme måde styrke indsatsen og fremme de 0-5 årige børns fysiske og motoriske udvikling.

 

Nationalt:
Der forventes vedtaget en dagtilbudsreform på nationalt niveau i løbet af 2017.

Statisk kort

Skoler og fritidstilbud

Skoler
I Svendborg Kommune er der kommunale skoler, frie grundskoler, efterskoler samt specialskoler.

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, 2 specialskoler, 6 frie grundskoler og 5 efterskoler.

Antal skolesøgende børn ligger fra 2017 på omkring 8.000 elever.

Byrådets mål er videre omsat i form af en vision for folkeskolen

Formålet er, at børn og unge udvikler den livsduelighed, der skal til for at skabe et rigt liv som deltager i et demokratisk samfund. Visionen er den fælles ledestjerne for det samlede folkeskoleområde i Svendborg Kommune.

Visionen for folkeskolen tager udgangspunkt i Folkeskolereformens tre nationale mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Opfølgningen på visionen sker gennem udarbejdelse af den obligatoriske kvalitetsrapport.

Mål i visionen

 • Alle aktiviteter i skolen tilrettelægges ud fra et mål om at opnå en øget læringseffekt
 • Alle børn og unge oplever, at der er progression i de enkelte fag i forhold til egen læring
 • Alle børn og unge oplever, at der er progression i udviklingen af de sociale og personlige kompetencer, og at disse bidrager til fællesskabets trivsel.
 • Alle børn og unge bliver fagligt dygtigere og udvikler deres potentiale maksimalt
 • Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, stiger frem mod 95 % eller højere
 • Medarbejderne trives i en kultur med ”høj social kapital”
 • Der er en oplevelse af retfærdighed, tillid og samarbejde i hverdagen

 

Lærings- og dannelsessyn på folkeskoleområdet
Vision for Læring og Dannelse er på skoleområdet er visionen er funderet i et fælles lærings- og dannelsessyn, som er et udtryk for de værdier og overbevisninger, som medarbejdere i Svendborg Kommune arbejder efter hver dag.

Aktuelle indsatser, der understøtter retningen på skoleområdet:

 

Idræt

 • Alle folkeskoler i Svendborg er idrætsskoler, hvor alle elever i 0.-6. klasse har 6 lektioners idræt om ugen.
 • I Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er det en forudsætning, at der etableres et idrætsspecifikt tilbud for 7.-9. klasse. I Svendborg Kommune kaldes tilbuddet for Sportsklasser.
 • Der er oprettet sportsklasser på 7.-9. klassetrin med en placering på Nymarkskolen.
 • Svendborg Kommune arbejder ud fra et holistisk og bæredygtigt syn på talentudvikling, der gavner talenterne og inspirerer foreninger og kommuner i implementeringen af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds nationale værdisæt for talentudvikling.
 • ”Svendborgkurserne” danner rammen om udvikling og formidling af praksiserfaringer indenfor idræt, bevægelse, læring og trivsel for både folkeskolens medarbejdere samt lokale og regionale foreninger.

 

SkoleLab
Svendborg Kommune arbejder innovativt med tilgangen til den åbne skole, hvad enten det gælder samarbejdet med idrætsforeninger, kulturaktører eller andre. I SkoleLab: www.skolelab.dk indsamler, udvikler og eksperimenterer vi med forskellige former for samarbejder og udbreder erfaringerne til alle, der har interesse.

 

LOMA

 • LOMA (lokal mad) er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, UCL (University College Lillebælt) og Ålborg Universitet
 • Nymarkskolen er LOMA-skole, hvor der blev etableret produktionskøkken i 2013.
  I perioden 2015-2017 deltager yderligere to skoler i et udviklingsprojekt med udvikling af LOMA på grundskolerne. Der arbejdes med yderligere udbredelse.
 • I LOMA deltager skoleeleverne i planlægning, tilberedning og servering af mad og måltider, som et element i undervisningen i flere fag. Køkken og spisesal indgår i et udvidet læringsrum, der også omfatter et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter.

 

Inklusion
Udgangspunktet for arbejdet med en inkluderende skole er en skole, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, ud fra det synspunkt, at alle børn har ret til undervisning og ret til at udvikle sig i et relationelt fællesskab. Dette bygger på ligeværd og gensidig respekt for individuelle forskelle i forhold til fysisk fremtræden, social baggrund og udviklingstempo.

 

Program for læringsledelse

 • Svendborg Kommune deltager, i samarbejde med en række andre kommuner, i ”Program for Læringsledelse”, som sigter på at skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.
 • Programmet foregår i et tæt samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR, og indledes med et elektronisk spørgeskema, som besvares af alle børn, forældre, lærere, pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.
 • Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for kommunen og for de enkelte skoler om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til, og hvad vi bør arbejde videre med.
 • Datagrundlaget giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft.

 

Fritidstilbud
Det er Byrådets mål, at børn og unge i 0.-6. klasse har adgang til SFO eller fritidsklub i deres lokalområde.

 • Der er oprettet SFO tilbud ved alle skoler med 0.-6. klasse.
 • Svendborg Kommune har 9 fritids- og klubtilbud for elever fra 4.-6. klasse, hvoraf de 7 er private ordninger oprettet på forældreinitiativ. 2 af fritidsklubberne råder over et antal specialpladser for unge med særlige behov.
 • For ældre skoleelever fra 7. klasse er der i Svendborg en ungdomsskole med et antal klubber.


Børn, unge og familier

Området for børn, unge og familier har fokus på udviklingsarbejdet med de børn og unge samt deres familie, der har et behov for en særlig støtte. Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats, hvor forebyggelse, inddragelse og forankring til nærmiljøet er i fokus. Området samarbejder med familien, skoler og dagtilbud for i videst muligt omfang at sikre børnenes eller den unges trivsel, udvikling og læring.

Fra national politisk side er der fokus på at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så disse kan få samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Børn-, unge- og familieområdet løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens formålsparagraf § 46. Formålsparagraffen konkretiserer målsætningerne og lægger en overordnet ramme om de øvrige bestemmelser, som skal fortolkes i lyset af lovens formål. Formålsbestemmelsen betoner, at der skal være sammenhæng i indsatsen over for det enkelte barn og dets familie, samt at hver enkelt del af indsatsen hænger sammen med de øvrige dele med henblik på at opfylde formålet.

Forskningen på området peger på, at en tidlig indsats kan forebygge, at problemerne vokser sig større, så derfor er der fokus på:

 • at der sættes tidligere ind
 • at der arbejdes forebyggende
 • at indsatsen rummer kvalitet og skaber progression

Udvalget for Børn og Unge har i maj 2015 besluttet en strategiplan for familieområdet, som understøtter denne retning for arbejdet.

Den lokale politiske ramme for området udmønter sig i den vedtaget Visionen for læring og dannelse for de 0-18-årige. Værdierne og visionerne udgør sammen med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik et overordnet grundlag, som hele området for børn, unge og familier arbejder ud fra.

Byrådet har vedtaget, at Svendborg Kommune skal yde en tidlig, sammenhængende og forbyggende indsats i forhold til børn/unge og deres familier, der har behov for særlig støtte.

Derfor sættes barnet og familien i centrum ved at sikre effektive og sammenhængende støtteforanstaltninger for udsatte børn, unge og familier samt for børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I tilrettelæggelsen af indsatser og samarbejde er der fokus på forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet.

For at understøtte den vedtagne strategiplan arbejdes med indsatsområder, hvor:

 • der sker størst mulig inddragelse af barnet/den unge, familien og deres netværk
 • der i stigende grad arbejdes med tidlige og forbyggende indsatser i hjemmet og i nærmiljøet herunder tidlig opsporing
 • der videreudvikles på det brede tværgående samarbejde med dagtilbud og skoler, så barnet/den unge og familien oplever, at der er en fælles koordineret indsats
 • der kommer yderligere fokus på benyttelsen af de mindst indgribende anbringelses-foranstaltninger og anbringelser i nærmiljøet, såsom stigning i anvendelse af plejefamilier
 • der sikres en helhedsorienteret indsats til børn og unge på tværs af børne-, unge- og voksenområdet
 • der inddrages procedurer, metoder og tilgange i den faglige praksis, som er informeret og inspireret af evidens og viden, men samtidig tage afsæt i praksis, erfaringer og lokale forhold.


Unge og uddannelse

Det gode uddannelsesliv starter allerede i grundskolen, hvor der arbejdes prioriteret med at opnå viden om job- og uddannelsesmuligheder. Svendborg Kommune ønsker et stærkt samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, sådan at den enkelte unge tidligt oplyses om jobmuligheder og uddannelsesveje og fastholdes i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I Svendborg Kommune vil vi skabe rammerne for det gode uddannelsesliv ved at etablere samarbejde der giver mening. Vi vil derfor arbejde for et kreativt uddannelsesmiljø med plads til forandring og som drivkraft til bæredygtig udvikling og innovation. Vi vil samtidig bygge videre på vores samarbejdende uddannelsesmiljø, som i dag indeholder en bred palette af uddannelsesmuligheder inden for både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

I Svendborg Kommune ønsker ligeledes at danne rammen om det gode ungeliv. Svendborg Kommune, er allerede kendt for sin høje livskvalitet med gode udfoldelsesmuligheder for børn, unge og deres familier. I Svendborg Kommune skal alle unge derfor have mulighed for at være en del af betydningsfulde sociale fællesskaber. Der er flere veje at gå – men ingen skal gå helt alene. Ungemiljøet er mangfoldigt og inspirerende. Der er uddannelses- og fritidstilbud til alle unge. Unge tager ansvar for sig selv og deres kammerater, og voksne tager ansvar for de unge. Sammen skaber vi rammerne for det gode ungeliv.

I forhold til ungeområdet tager Svendborg Kommune afsæt i Modellen ”Mellem hjertet og livsvejen”, som er styrende for Svendborg Kommunes ungestrategiske arbejde. Modellen er blevet til på baggrund af en samskabelsesproces med Svendborgs unge og illustrerer, at man som ung står midt i et ungeliv med mange udfordringer, håb og ønsker for fremtiden. Det handler om både hvilken uddannelse man skal have (”livsvejen”), og hvilket menneske man gerne vil være (”hjertet”).

Det er en central del af Svendborg Kommunes ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik” at unge bliver udfordret, så deres selvværd styrkes og de bliver så dygtige, som de kan. Kreative og kulturelle oplevelser og fysisk udfoldelse vægtes højt i Svendborg Kommune og kan være med til at udvikle den enkelte unges potentiale. Samtidig er der med Svendborg Kommunes ungestrategi rammesat nogle klare værdier for ungeområdet. De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge.

De fælles forpligtende rammer om ungeindsatsen betyder, at der bl.a. arbejdes ud fra disse konkrete målsætninger, der understøtter de overordnede mål på ungeområdet:

 • Etablering af partnerskabsaftaler med lokale uddannelsesinstitutioner, som led i en fælles prioritering af området bl.a. med fokus på at fastholde alle unge i uddannelse,
 • Udvikling af samarbejdet om CAMPUS Svendborg
 • Videreudvikling af Ungekontakten, sådan at Ungekontakten bliver et sted der er inspirerende at komme og hvor alle unge kan hente rådgivning, vejledning og hjælp på deres færd i uddannelseslivet
 • Flere elever skal direkte efter 9. og 10. klasse vælge en erhvervsuddannelse, sådan at der i 2020 er mindst 25 % af en ungdomsårgang der vælge en erhvervsuddannelse
 • Med udgangspunkt i faget "uddannelse og job" skal der i grundskolen udvikles og udføres en særlig uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning i 6, 7, 8 og 9./10. klasse
 • Svendborg udvikles som en central og attraktiv uddannelsesby, hvor bl.a. den maritime klynge indenfor uddannelsesområdet styrkes og videreudvikles, og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at tiltrække nye uddannelsestilbud videreudvikles
 • Svendborg Kommune udvikler og understøtter en aktiv ungeinvolveringsindsats, med afsæt i temaerne i modellen ”Mellem hjertet og livsvejen”
 • Der er fokus på aktiv samskabelse mellem politikerne og de unge