Forurenet jord

Forurenet jord indeholder forurenende stoffer (olie, tungmetaller, opløsningsmidler mv.) i mængder, der kan udgøre en sundheds- eller miljørisiko. Kommuneplanen skal være med til at undgå spredning af forureningen, når forurenet jord eller sand flyttes.

Råstoffer er en begrænset ressource. En del af den forurenede jord kan renses og genanvendes, hvorved forbruget af grus og sand kan begrænses. Kommuneplanen sikrer største mulig genanvendelse af renset, forurenet jord.

Det er Byrådets mål, at:

 • jord håndteres og bortskaffes på en sådan måde, at der hverken på kort eller lang sigt opstår risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand, recipienter eller miljøet i øvrigt,
 • så meget forurenet jord som muligt skal renses og genanvendes, så forbruget af råstoffer og deponeringskapacitet mindskes. Den miljømæssige gevinst ved rensningen bør dog stå i rimeligt forhold til de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved behandlingen,
 • genanvendelse af lettere forurenet jord bør kun ske på steder, som både på kort og lang sigt er robuste overfor forurening af jord, grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt,
 • nye børneinstitutioner og offentlige tilgængelige legepladser placeres på grunde, der ikke er forurenede.

Bortskaffelse af forurenet jord

 • Jordens forureningsniveau bør bestemmes inden jorden håndteres eller bortskaffes. Dette gælder også jord som mistænkes for at være forurenet.
 • Ved bortskaffelse af forurenet jord skal følgende prioritering tilstræbes under hensyntagen til teknisk og/eller økonomisk indsats:
  • Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse.
  • Anvendes primært som driftmiddel på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge-/anlægsprojekter.
  • Deponeres på deponeringsanlæg eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil.
  • Deponeres på et særskilt specialdepot uden tilknytning til et af deponeringsanlæggene.

Genanvendelse af lettere forurenet jord

 • Den lettere forurenede jord skal erstatte primære råstoffer, som ellers skulle have været anvendt til projektet.
 • Genanvendelse af lettere forurenet jord bør primært ske i større, kontrollerede bygge- og anlægsprojekter frem for at blive spredt i mange, mindre projekter.
 • Genanvendelse af jorden skal ske gennem store, reelle projekter, der ikke har karakter af "skjult deponering".
 • Forurenet jord, som hverken kan sorteres yderligere, renses eller genanvendes på kort eller lang sigt, deponeres på et deponeringsanlæg eller i et specialdepot.

Nye børneinstitutioner og offentlige tilgængelige legepladser

 • Det skal dokumenteres, at grunden er ren, inden der gives en byggetilladelse. Undersøgelsesomfanget tilpasses den enkelte grund.
 • Er jorden lettere forurenet, kan der, efter en særlig vurdering, stilles krav om miljømæssige foranstaltninger, som f.eks. fast belægning eller udlægning af min. 50 cm ren jord.

Forurenet jord

Ved forurenet jord forstås:

 • jord med et indhold af forurenende stoffer og/eller naturligt forekommende stoffer, som kan være til skade for mennesker og miljø eller
 • jord som ved syn og/eller lugt adskiller sig fra den øvrige jord.


Genanvendelse af lettere forurenet jord

Genanvendelse af lettere forurenet jord kræver som udgangspunkt altid en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Undtaget er dog jord, som udelukkende er forurenet med tungmetaller. Denne type jord kan i visse tilfælde genanvendes efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Det er kommunen, der giver en §19-tilladelse. Der vil i en tilladelse bl.a. blive stillet vilkår om, hvordan den lettere forurenede jord kan genanvendes, og at den lettere forurenede jord skal overdækkes med min. 50 cm ren jord.

Børneinstitutioner og jordforurening

På en stor del af børneinstitutionerne i kommunen er der fundet lettere forurening, bl.a. forhøjet indhold af tjæreforurening. Kun få steder kan årsagerne til fundene spores.

Tjæreforureningerne i børneinstitutionerne udgør ikke i sig selv en trussel mod børns sundhed. Det er summen af de påvirkninger vi får fra mange forskellige kilder, der kan udgøre en trussel. Det er specielt vigtigt for børn og unge, som er ekstra sårbare.

På grunde med lettere forurening er der ikke lovmæssig mulighed for at stille yderligere krav, end at grundejere skal sikre, at de øverste 50 cm er rene. Kommunen fører ikke tilsyn med hvordan grundejeren sikrer dette. Det eneste kommunen skal, er at vejlede om lovkravet ved byggetilladelse. Selvom grundejer sikrer at de øverste 50 cm jord er rene ved opstarten af en institution, så undersøges jorden ikke længere nede. Ved evt. pålægning af jord stilles ikke krav om udlægning af markeringsnet.

Strategi og indsats

Det er Svendborg Kommunes overordnede princip, at forurenet jord bør holdes væk fra:

 • områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder).
 • indvindingsoplande til vandværker.
 • 300 meter beskyttelseszoner rundt om vandværksboringer.

Kort over OSD-områder, indvindingsoplande og 300 meter beskyttelseszoner kan ses i afsnit om grundvand.

For at undgå uventede forureninger på nye institutioner, eller på et tidspunkt at skulle give sundhedsvejledninger til dem, ønsker Svendborg Kommune, at nye grunde undersøges mere grundigt, end jordforureningsloven stiller krav om.

Skulle der opstå en situation, hvor en grund er lettere forurenet, og hvor der er et særligt behov for en institution, så kan der efter en særlig vurdering stilles krav til indretningen og driften af legepladsen. Er jorden forurenet i en grad, så den er omfattet af registreringskrav i Jordforureningsloven, skal der være helt særlige årsager til, at der etableres en børneinstitution.

Kommunen ønsker at ovenstående også skal gælde for de private institutioner, som varetager tilsvarende pasning af vores børn.

De samme regler er gældende på offentlige tilgængelige legepladser. Det kan både være offentlige etablerede legepladser og private etablerede legepladser f.eks. grundejerforeninger i nyudstykninger.

 

Lovgivning

Kommunalbestyrelsen er myndighed på affaldsområdet og det er derfor kommunerne, der vurderer, om jord er forurenet og anviser den til bortskaffelse. Den, der er ansvarlig for jordhåndteringen, skal sikre, at flytning af jorden anmeldes til kommunen.

Overordnet gælder, at "enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt". Det fremgår af jordforureningslovens § 50.

Jordforureningsloven stiller i §72 b krav om, at ved nybyggerier til følsom arealanvendelse skal grundejer/bruger enten sikre, at det øverste jordlag på 50 cm er rent, eller lægge fast belægning ud på jorden. Ligeledes skal det, ved pålægning/fjernelse af jord, sikres, at de øverste 50 cm er rene.

Regionerne i Danmark kortlægger forurenede grunde efter bestemmelserne i jordforureningsloven. Grunde, hvor regionen har en begrundet mistanke om, at der er forurening, kortlægges på vidensniveau 1. Hvis regionen véd, at jorden er forurenet, kortlægges den på vidensniveau 2. Kortlagte grunde kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside.

Hvis man ønsker at bygge på en kortlagt grund, skal man søge om en § 8 tilladelse jf. jordforureningsloven.
Hvis der på en ejendom er en lettere forurening, skal kommunen jf. jordforureningslovens § 72 a give en sundhedsvejledning.
Forurenet jord betragtes som affald og er derfor omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen.