Liv i min by

Byfornyelse har til overordnet formål at tilvejebringe velfungerende byområder med boliger af god standard. Den giver mulighed for en helhedsorienteret indsats, som retter sig mod at forbedre de generelle levevilkår og byens kvaliteter, hvad enten det drejer sig om boligen, friarealer, byens rum eller en bred socialt orienteret indsats. Byfornyelsesindsatsen består af to dele – områdefornyelse og bygningsfornyelse. De bedste resultater opnås, når de to dele koordineres.

Der anbefales derfor en samtidig indsats, der spænder lige fra områdemæssig indsats af fysisk, kulturel, social karakter til forbedringer af beboelsesbygninger og friarealer, hvor behovet er der. På den baggrund har staten afsat en særlig ramme til bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Byrådet har i 2016 startet en samlet indsats for at løfte kvarteret mellem bymidten og havnen.

Området spiller en væsentlig rolle i den overordnede bystruktur og karakteriseres af stræder og passager fra Møllergade, ned over bakken mod vandet. Et unikt træk for Svendborg, som fortæller om det historiske forhold mellem by og havn.

I dag har passagerne mistet karakter og er nedprioriterede som vigtige koblinger mellem by og vand. Opgraderes og videreudvikles passagerne, vil de blive centrale for både koblingen mellem by og vand, men også for karakteren og oplevelsen af området som et kvarter, der skaber sammenhæng i bymidten.

Indsatsen løber frem til 2020 og har fået navnet Liv i min By; som også er det overordnede formål med projektet.

Det er Byrådets mål, at:

 • Byfornyelse skal sikre, at kvaliteten i eksisterende boliger, bygninger og kvarterer hæves - blandt andet for at imødegå sociale problemer og fysisk nedslidning af områder
 • Skabe en attraktiv og levende bymidte
 • Skabe unikke byrum og gader mellem bymidte og havn.
 • Liv i min By skal ved renovering af byrum indtænke LAR-løsninger som en aktiv del af det arkitektoniske udtryk
 • Liv i min By skal understøtte aktiviteter og midlertidige byrum
 • Liv i min by skal opdyrke nye former for samarbejder mellem kommune, borger, institutioner og virksomheder
 • Liv i min By skal støtte renovering af udvalgte bygninger og etablering af flere boliger
 • Bygningsforbedringsprojekter under Liv i min By skal bidrage til en væsentlig renovering af bygningens klimaskærm og fastholde eller forbedre bygningens bevaringsværdi.

Kommuner har mulighed for at søge midler ved staten ift. at gennemføre område- og bygningsfornyelse i byer eller bydele hvor der er et væsentligt behov for bymæssig udvikling.

I december 2015, vedtog byrådet et samlet områdefornyelsesprogram: Liv i min By - med kroner og kærlighed 2016-2020, der udpeger området mellem Møllergade og Jessens Mole som et område hvor der netop er brug for en særlig indsats.

Projektet løber over fem år – frem til og med 2020 og har en samlet finansiering på i alt 39,5 mio. kr. Heraf udgør kommunens egen finansiering i alt 23,5 mio. kr. og staten har reserveret 16. mio. kr. Ud af de samlede midler er 17 mio. kr. afsat til bygningsfornyelse indenfor området.

Områdefornyelsen, Liv i min By, understøtter det overordnede politiske mål i Svendborg-visionen: Øget vækst, flere indbyggere, flere arbejdspladser og bedre image ved at fokusere på det gode liv i byen.

 

Potentialerne for det gode liv i byen er udfoldet i Overgangszonen. En strategi til styring af

udviklingen af området mellem bymidte og havn, en strategi udarbejdet af Gehl Architects forud for opstarten af Liv i min By. Liv i min By tager afsæt i de konkrete anbefalinger i strategien, der bl.a. peger på konkrete byrum og metoder til at forny dem. Havnetrappen, der blev i indviet i sommeren 2016 og som forbinder Møllergade med Toldbodvej er et konkret eksempel på anvendelse af strategien.

Områdefornyelsen; Liv i min By har 3 indsatsområder:

 • Anlæg: Renovering af eksisterende byrum
 • Aktiviteter: aktiviteter for børn, unge og ældre – samt etablering af midlertidige byrum.
 • Bygningsfornyelse: Bygningsejere indenfor området kan søge om støtte til udvendige renoveringer på nedslidte boligbyggerier

Kombinationen af de tre indsatser skal styrke grundlaget for private investeringer i området og skabe synergi mellem sociale og fysiske indsatser der tilsammen omdanner bymidten til et attraktivt bykvarter – samtidig med at det skaber forbindelse mellem by og havn.

Et væsentligt omdrejningspunkt i områdefornyelsen er borgerinddragelse og kommunikation.

 

Om Bygningsfornyelse

Svendborg Kommune giver tilskud til forskellige projekter omkring bygningsfornyelse.

Der vil typisk være tale om økonomisk støtte til istandsættelse af ældre boligejendommes klimaskærm – eksempelvis tage, facader, døre og vinduer.

Frem mod 2020 er puljen til bygningsfornyelse prioriteret således, at den understøtter områdefornyelsesprojektet Liv i Min By,

Behovet for bygningsfornyelse i overgangszonen mellem by og havn i Svendborg er tydelig. Bygningsmassen fremstår generelt nedslidt, tætheden af bebyggelsen er høj, og der er stort set ingen grønne, bolignære friarealer, hvilket betragtes som en mangel i forhold til at fastholde og tiltrække borgere til at bo i bymidten. Via puljen til bygningsfornyelse ønsker Svendborg kommune, at tilskynde og bidrage til istandsættelse af bygningsmassen mellem by og havn. Udgangspunktet for det enkelte projekt vil være at fastholde eller øge den oprindelige bygnings værdi.


Den fremtidige by- og områdefornyelse
Byrådet vil fortsat gennemføre helhedsorienterede løsninger, der retter sig mod at forbedre de generelle levevilkår og kvaliteter i byområder, hvor der på den ene side er lokale ønsker og på en anden side er behov for by- og områdefornyelse.

En prioritering af indsatsen i Svendborg Kommune vil blive baseret på en kortlægning af behov for forbedring af utidssvarende boliger og friarealer samt en samlet strategi for den generelle byudvikling således, at indsatsen målrettet kan bidrage til at styrke en række lokalsamfund og samtidig tage hånd om bevaringsværdige bymiljøer.

Yderligere vil kommunen fortsat samarbejde aktivt med de almene boligorganisationer om både fysiske og boligsociale helhedsplaner i de almene boligselskaber.

Byfornyelseslovens formål er blandt andet, at:

 • igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering,
 • styrke grundlaget for private investeringer i problemramte byområder gennem en koordineret og integreret indsats, som skal rette sig mod hele området gennem boligsociale og områdemæssige foranstaltninger og gennem istandsættelse af boliger og bygninger samt etablering og forbedring af friarealer, og
 • at skabe velfungerende boliger og boligområder beliggende uden for de i nr. 2 nævnte byområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte, samt etablering og forbedring af friarealer.

 

Tidligere indsatser
Byrådet har gennem et par årtier gennemført en række tiltag på byfornyelsesområdet og indenfor det støttede boligbyggeri.

 • Svendborg Andels-Boligforening og BSB Svendborg har i tæt samarbejde med Svendborg kommune gennemført en boligsocial helhedsplan i Jægermarken og Toftemarken og Skovparken. Projektet blev afsluttet i 2017.
 • I stationsbyen Stenstrup er der også gennemført en områdefornyelse efter en helhedsplan. Stationsvej er blevet renoveret og der er skabt en plads "Mødestedet". Kunst er indpasset, stiforløb er renoveret og udvidet og forsamlingshuset er renoveret. Yderligere er der sket bygningsforbedring af en række private boliger. Projektet blev afsluttet i 2012
 • I Ørkildsgade er der gennemført en områdefornyelse rettet mod boligrenoveringer, forskønnelse af vejrummet, neddrosling af trafikmængden og etablering af en naturlegeplads. I dag fremstår gaden med nyt boligbyggeri og erhvervsbyggeri. Projektet blev afsluttet i 2003.