Tankefuld

Tankefuld er tænkt og planlagt som en bæredygtig bydel, som skal udgøre en værdibaseret byudvikling, der bygger på fire kerneværdier:

  1. Udnyttelse af og sameksistens med det mangfoldige landskab
  2. Det gode liv skal fremmes i bydelen (Cittaslow)
  3. Sundhed og bæredygtighed i byudviklingen skal være til stede på alle niveauer
  4. Læring og udvikling skal indgå i projektudviklingen.

De ovennævnte værdier vil indgå i lokalplanlægningen og i udvælgelsen og implementeringen af projekter i bydelen, således at den værdibaserede udvikling fremmes.

Landskabelig bydel

Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv landskabsby, som udvikles med respekt for og i sammenhæng med de store landskabelige kvaliteter i Svendborg bys vestlige udkant. Landskabsbyen er derfor en by, der bygger på landskabets præmisser og hvor landskabet og de bymæssige funktioner flettes sammen og beriger hinanden i deres oplevelseskvaliteter og brugsværdier.

Det er Byrådets mål, at:

  • Bydelen er eksponent for sund, mangfoldig og oplevelsesrig levevis.
  • Bydelen er CO2 neutral.
  • Infrastrukturen fremmer bæredygtige transportformer.
  • Der skal ske forsinkelse af regnvand.
  • Regnvand fra tage og befæstede arealer skal begrænses til naturlig afstrømning ved udledning til vandløb eller sund.
  • Placering af friarealer og forsinkelsesbassiner skal være integreret i en overordnet grøn struktur.

En ny bydel i Svendborg

Tankefuld skal sammen med Rantzausminde og landsbyerne Egense og Skovsbo udgøre en ny grøn bydel i det vestlige Svendborg.

Landskabet, landbruget og den spredte bebyggelse i det store område bag Rantzausminde langs kysten skal rumme de nye by- og boligområder, og vil langsomt blive omdannet med nye veje, byggerier og landskabstiltag. Bydelen vil udvide sig fra nord mod syd og vest i etaper, så de enkelte byområder gøres færdige inden et nyt område inddrages i byudviklingen.

Fra i dag at være hjemsted for 2.800 mennesker vil bydelen fuldt udbygget rumme 7-8.000 indbyggere.


Bydelens samspil med Svendborg by og kommune

Tankefuld-bydelen skal være i et udbytterigt samspil med den øvrige Svendborg by og kommune ved at tilbyde lokalbefolkningen nye landskabs- og kulturoplevelser, samtidig med at Tankefuld-borgerne kan udnytte og understøtte byens eksisterende kultur- og indkøbstilbud.

Svendborgs medlemskab af det internationale bynetværk Cittaslow skal inspirere udviklingen af den nye bydel og præge den nye fortolkning af det gode liv på Sydfyn.

 

Tankefuld er lige dele byudvikling og landskabsudvikling

Tankefuld er et utraditionelt projekt, hvor by- og landskabsudvikling sammentænkes på nye måder. Svendborg by får mere boligvolumen i tætte boligstrukturer tæt på jernbanestation (Svendborg Vest) og motorvejen, mens storslåede landskaber (Herregårdslandskabet, Egense Ås og de mange kystnære skove) beskyttes og gøres tilgængelige for kommunens borgere. Der etableres nye gang/cykel- og ridestier og der gives adgang til nye naturoplevelser i området.

 

Ny arkitektur og nye boligformer

I planlægningen af Tankefuld lægges der vægt på nye eksperimenter med en kvalitetsbetonet boligudvikling. Der skal sikres et varieret boligudbud og blanding af boligformerne i alle områder, og i samarbejde med forskellige lokale bygherrer og med inspiration fra ind- og udland. Der skal gives plads til eksperimenter og nyskabende boligløsninger f.eks. ved at indtænke erhverv og hjemmearbejdspladser i og i tilknytning til boligen. Ligesom alle boliger skal have god og direkte kontakt til landskabet, naturen og adgang til fantastiske uderum


Tankefuld - ikke bare et boligområde, men et leveområde

Med den store volumen i Tankefuld (over 3.000 boliger, 25 virksomheder og 7.000 indbyggere) er der grundlag for en række offentlige og private service- og kulturtilbud, som vil give bydelen sit eget oplevelsesrige liv. I modsætning til den traditionelle og spredte forstadsudvikling vil den koncentrerede byudvikling i Tankefuld gøre det muligt at planlægge for og realisere egen lokal skole, daginstitutioner til områdets brug, egne lokale kultur- og fritidstilbud, lokal detailhandel og servicevirksomheder.

Når bydelen er færdigudviklet vil den summe af liv og oplevelser, og store dele af den daglige service kan produceres og forbruges lokalt. Dette vil give et liv, som man ikke ofte ser i byrandens forstæder, og som vil kunne bidrage til bydelens identitet og sammenhængskraft.

Værdierne for Tankefuld er udførligt beskrevet og udfoldet i Masterplan_2009.


Kort over Tankefuld-området.

Byudvikling og landskabsudvikling - hånd i hånd

Udviklingsprojektet Tankefuld er lige dele byudvikling og landskabsudvikling. Hele visionen for bydelen er båret af denne tætte sammenhæng mellem nye byområder og den stadig mere tilgængelige natur og landskab, der både er til rådighed for de nye beboere, men i lige så høj grad for de eksisterende beboere i Rantzausminde, Egense og Skovsbo samt borgerne i hele Svendborg by. Landskaberne er så store, at de let kan rumme besøgende fra hele kommunen.

Hvert byområde i Tankefuld vil opleve naturen og landskaberne tæt på. Der vil inden for 3-500 m være adgang til skove, marker, Egense Ås, moser og vandhuller fra alle fremtidige byområder.

Det største landskabselement i området er Egense Ås. I kommuneplanen beskyttes åsen og dens nærliggende områder og friholdes fra fremtidigt byggeri.

Det at bo og leve med og i grønne omgivelser har betydning for vores livskvalitet. Nem adgang til naturen og oplevelser af årstidernes skiftene, vind og vejr, udsigter og åbne horisonter er medvirkende til at styrke vores sundhed og lyst til at bevæge os, vores daglige oplevelser og muligheder for sansning. Sikring af landskaber med en volumen og en beliggenhed så deres fulde udstrækning er med til at opretholde landskabets fortælleværdi og det oplevelsesmæssige potentiale. Friholdes de store sammenhængende landskabskiler i Tankefuld sikres der nærrekreative landskaber af en dimension, der ikke typisk ligger inden for de bynære landskabers rammer. Med landskaber af denne størrelse opretholdes der ligeledes mulighed for at sikre et varieret dyre- og planteliv med gode levevilkår og spredningsmuligheder. Vi bruger landskabet forskelligt alt efter, hvor meget tid vi har til rådighed, tidspunkt og formål.


Tankefulds sammenhæng til den grønne struktur i kommunen.

 

Byudvikling inde fra og ud

Ligeledes sikrer etapedelingen af byudviklingen sker indefra og ud. 1. etape af byudviklingen starter i det nordøstlige hjørne fra den eksisterende by og i retning mod sydvest ned til Egense Ås-kilen

2. etape igangsættes fra eksisterende by i Rantzausminde og udvikles mod nordøst til den når Egense Ås-kilen. Her kobles de to udviklingsretninger sammen med den nye landskabsvej, der føres i en tunnel under åsen.

Perspektivarealerne (byudviklingen efter 2021) foregår ligeledes inde fra og ud, idet området ved Tankefuldvej udgør 3. etape, således at Svendborg by på det tidspunkt er udviklet på indersiden af landskabsvej. Den sidste og 4. etape er byudviklingen uden på Landskabsvejen mod Egense landsby.


Arealudlæg og anvendelse i Tankefuld