Svendborg bymidte

Svendborg skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn. Et fortsat fokus på bymidten og sammenhængen mellem by og havn er en af katalysatorerne for denne udvikling.

Svendborg bymidte betjener ikke kun kommunens egne indbyggere, men hele regionens indbyggere. Bymidten er en stor arbejdsplads og et vigtigt ansigt ud ad til for besøgende og turister. Udviklingen af bymidten har derfor stor betydning for alle i den sydlige del af Fyn.

Svendborg by er et unikt, sammenhængende købstadsmiljø med et middelalderligt gadenet præget af velbevarede bygninger og kulturmiljøer, herunder en enestående maritim kulturarv knyttet til havnemiljøet. Men bymidten er ikke kun historie. Bymidten er et levende arkitektonisk miljø, som til stadighed forandres gennem fornyelser, ændringer og tilføjelser af nutidig arkitektur.

Oplevelsesmæssige kvaliteter i form af historiske omgivelser, god arkitektur, et levende handelsmiljø og attraktive byrum er efterspurgt. Her har Svendborg bymidte meget at byde på. Bymidten har med sin placering ved sundet, tæt på skov og naturområder store herlighedsværdier. Byen ligger unikt på et højdedrag og har et oplevelsesrigt gadenet med en spændende historie. Byens tæthed, de mange mennesker, stadig omdannelse og fornyelse samt et alsidigt handelsmiljø med mange specialbutikker og et aktivt kulturliv er i sig selv en attraktion, og et stort potentiale for byens udvikling.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • Svendborg Bymidtes kvaliteter med byggerier fra middelalderen og frem til nutiden og et levende, attraktivt og mangfoldigt center for handel, service, erhverv, uddannelse og kultur udvikles med fokus på livskvalitet, oplevelser, udfordringer og aktivitet.
  • Antallet af mennesker der besøger og opholder sig i Svendborg bymidte øges.
  • Der skabes visuel og funktionel sammenhæng mellem Svendborg bymidte og havn
  • Oplevelsen af ankomsten til bymidten forbedres.

I forbindelse med lokalplanlægning og omdannelse af offentlige arealer i bymidten, skal det sikres, at:

  • Byens naturgivne og historiske herlighedsværdier udnyttes
  • Havneområdet indarbejdes som en integreret del af byen
  • Byen gøres mere "inviterende" og tilgængelig - blandt andet ved at forbedre forholdene for gående og cyklende trafikanter
  • Det rekreative aspekt styrkes - en bedre by med fantastiske opholdsmuligheder.

Svendborg er en mangfoldig by, som danner ramme om hverdagen for mange brugere. Der er meget, som fungerer godt i bymidten, men der er stadig åbenlyse udfordringer, når det gælder forskønnelse, rekreative arealer og udnyttelse af mulighederne for byomdannelse og byfortætning.

 

Rammer

Bygninger, gader og pladser skal danne en velfungerende ramme om livet i bymidten. Det historiske særpræg skal bevares samtidig med, at der skabes plads til nyt indhold og ny arkitektur. Byrådets mål for bymidtens rum er fleksible, mangfoldige og multikulturelle byrum, som kan tilgodese skiftende brug, ønsker og behov. Forudsætningen er en fortsat indsats for at reducere trafik og støj, så forholdene for fodgængere og cyklister forbedres.

 

Oplevelser

Oplevelser handler blandt andet om, at antallet af mennesker, der opholder sig i bymidten øges. Byens mangfoldighed med et sammensat udbud af boliger, arbejdspladser, handelsliv og kulturelle aktiviteter skal udvikles, og bymidten skal fyldes med formelle og uformelle opholds- og aktivitetsmuligheder, og oplevelser i form af små og store begivenheder i gadebilledet.

 

Detailhandel

Der skal gøres en særlig indsats for at styrke detailhandlen, der mere end noget andet skaber liv i bymidten. Nye butikker skal placeres langs de primære handelsstrøg så intensiteten skaber synergi. Se i øvrigt kommuneplanens afsnit om detailhandel.

 

Sammenhæng mellem by og havn

Byrådet vil fortsat arbejde for at skabe sammenhæng mellem den pulserende bymidte og havneområdet. Omdannelsen af havneområdet vil danne nye offentlige byrum, som kan udformes på en aktiv og indbydende måde, så folk får lyst til at bevæge sig i dem og benytte sig af faciliteter, der motiverer til bevægelse. Men i en udviklingsproces er det vigtigt, at der samtidig sker en løbende forbedring af bymidtens byrum. Havnekvarteret må ikke blive en konkurrent til den gamle bymidte, som skal bevare sin særlige attraktionsværdi.

Udvikling af byens rum kan betragtes som katalysator for udviklingen af bymidten. Byrådet vil at bymidten udvikles til et kvalitativt, aktivt område, som byder på oplevelse i forskellige rum, der udformes til "det stille", rekreerende, det kulturelle, leg og ophold, idræt og bevægelse i en skøn forening. Der er allerede taget hul på dette ved etablering af midlertidige motionsfaciliteter på havnen.

 

Strategi

Byrådet ønsker at igangsætte udarbejdelse af en bymidteplan, som styringsværktøj for udviklingen af bymidten. I dialog med borgerne skal der formuleres en vision for, hvordan bymidtens overordnede struktur skal udvikle sig. Dele af byens styrker og svagheder er kortlagt og registreret på en række områder. Men der er behov for at analysere de fysiske potentialer for byfortætning, trafikale omdannelser og forbedring af byens rekreative muligheder som grundlag for en plan for omdannelse, der kan skabe en tættere og smukkere by, der genererer mere liv.

Det skal overvejes i hvilket omfang, en bymidteplan skal understøttes af emnespecifikke planer og manualer. Eksempler på sådanne kunne være:

  • En plan for bymidten som et dynamisk redskab, der f.eks. beskriver ønsker for en designmæssig linie, en række funktionelle og kvalitetsmæssige krav eller en strategisk plan for udviklingen af bymidten. Formålet vil være at sikre god sammenhæng i udviklingen af bymidten, kvalitet, placering, design og farvevalg. Manualer bør evt. suppleres af handleplaner for initiativer vedrørende nyt byinventar, beplantning og kunst i de offentlige rum.
  • Udarbejdelse af en særlig belysningsplan for bymidten. Realiseringen af denne plan, bl.a. i forbindelse med en successiv udskiftning af eksisterende belysning, vil bidrage til at gøre området til en attraktiv aftenby, hvor belysningen understøtter de enkelte steders særpræg.