Biogasanlæg

Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af større fælles biogasanlæg, så op til 50 % af gyllen fra husdyrproduktionen på landsplan kan udnyttes i biogasanlæg i år 2020. Det er desuden et krav, at kommunerne i kommuneplan 2013 skal planlægge for lokalisering af fælles biogasanlæg.

Fælles biogasanlæg baseret primært på husdyrgødning vil kunne bidrage til Svendborg Kommunes beslutning om at være CO2-neutral i 2050. Biogas vil kunne fortrænge fossile brændsler til el- og varmeproduktion og dermed reducere udslippet af klimagasser. Se kommuneplanens afsnit om klimatilpasning.

Svendborg Kommune ser også de fælles biogasanlæg som modtagere af andet organisk materiale, for eksempel restprodukter fra industrier og slæt fra græsarealer.

Større fælles biogasanlæg til behandling af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at ”større fælles biogasanlæg” for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning eller derover pr. døgn.

Biogasplanlægningen sker alene for sådanne fælles anlæg. De er markante tekniske anlæg, hvor til og fra der transporteres gylle i tankbiler fra og til omliggende husdyrbrug. Planlægningen vedrører ikke gårdbiogasanlæg, der er mindre anlæg, placeret i tilknytning til ét husdyrbrug, hvor transport af gylle på offentlige veje ikke er nødvendig. Sådanne anlæg kan etableres uden offentlig planlægning, hvis de kan godkendes efter miljølovgivningen.

I kommuneplanen er udpeget områder til etablering af fælles biogasanlæg, og der er opstillet retningslinier for, hvordan områderne i størst mulig omfang friholdes for aktiviteter og anlæg, som kan være begrænsende for et eventuelt kommende biogasanlæg. Der er altså tale om positive udpegninger.

Biogasplanlægningen er foretaget i sammenhæng med kommunens øvrige jordbrugsplanlægning. Se afsnit om jordbrug.

Det er Byrådets mål, at:

 • fremme brugen af vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål,
 • udnytte husdyrgødning og anden biomasse i størst mulig omfang i fælles biogasanlæg og dermed bidrage til fossilfri energiforsyning
 • sikre at der findes egnede områder for etablering og udbygning af fælles biogasanlæg.
 • Arealer udpeget til lokalisering af fælles biogasanlæg fremgår af kortet.
 • Arealer, som er udpeget til lokalisering af fælles biogasanlæg, skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for etablering af fælles biogasanlæg.
 • Fælles biogasanlæg skal leve op til statens mål om udnyttelse af husdyrgødning i biogasanlæg.
 • Indenfor en konsekvenszone på 500 m omkring udlagte områder til fælles biogasanlæg i det åbne land, må der ikke planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse.

Kortet herunder viser arealer til biogasanlæg og deres konsekvenszone.

Statisk kort

Statslige interesser og krav

Kommunen skal planlæge for fælles biogasanlæg. Der er tale om en positiv udpegning af egnede placeringer i kommuneplanen, hvori landbrugserhvervet på et tidligt tidspunkt kan orientere sig om mulighederne for en hensigtsmæssig placering.

Det primære hovedhensyn er beliggenheden af et anlæg i forhold til gylle/husdyrgrundlaget. Det kan være med til at fremtidssikre anlægget og kan minimere transportomkostningerne samt gener fra lastbilkørslen.

Hertil kommer en række øvrige hensyn, som skal indgå i planlægningen:

 • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde landskaber
 • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
 • Vej- og tilkørselsforhold
 • Nabohensyn
 • Herudover kan placering i forhold til naturgasnettet indgå
 • Beskyttelse af grundvandet og især i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande.

Et biogasanlæg vurderes som udgangspunkt ikke at være en virksomhed, der er særligt grundvandstruende, men før Bek. nr. 1697 af 21/12/2016* var biogasanlæg på listen over anlæg, der ved placering i OSD og indvindingsoplande, krævede vægtige planlægningsmæssige argumenter, og redegørelse for, at det ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Derfor er der udarbejdet en vurdering af, at etablering af fælles biogasanlæg indenfor de udpegede områder ikke vil være i strid med grundvandsinteresserne. Se nærmere redegørelse her pdf Lokalisering_af_fælles_biogasanlæg_og_større_husdyrbrug_i_OSD

Kommunen vil stadig vurdere en ansøgning med fokus på beskyttelse af overflade- og grundvand herunder anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Som udgangspunkt ønskes der ikke nedsivning af procesvand - f.eks. vand med et høj saltindhold, næringsværdi eller andet.

 

* Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse

 

Hensyn til natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde landskaber

Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige værdier friholdes ved udpegning af biogasområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for biogasanlæg i kystnærhedszonen.

Landskaberne i kommunen er ifølge Landskabskarakteranalysen primært komplekse småskala-landskaber og derfor som udgangspunkt uegnede til placering af store tekniske anlæg som biogasanlæg, idet de let vil komme til at dominere større landskabsområder. Se afsnit om landskab. Opførelse af tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen er hovedsagelig kun mulig, hvis der er en funktionel begrundelse for en kystnær placering, og biogasanlæg har ingen særlig tilknytning til kystområder. Se afsnit om Kyst. Desuden har kommunen vurderet, at husdyrgrundlaget ikke er tilstrækkelig stort i kystområderne. Det skyldes dels antallet af husdyrbrug, men også at afstanden til nabokommuners planlagte biogasanlæg er forholdsvis kort.


Hensyn til kulturmiljøer og fredede fortidsminder

Områder med bevaringsværdige kulturmiljøer samt kulturhistoriske værdier såsom fredede fortidsminder friholdes ved udpegning af biogasområder.


Hensyn til vej- og tilkørselsforhold

Der vil blive tale om mange og tunge lastbiltransporter pr. dag til og fra et biogasanlæg, hvorfor det søges placeret nær veje, som i forvejen kan tåle tung trafik (stort akseltryk) og hvor det vurderes, at der kan skabes trafiksikkerhedsmæssige gode ind- og udkørselsforhold. Endvidere forsøger man at undgå placeringer, hvor gennemkørsel af en større bymæssig bebyggelse (landsby) er nødvendig.

Alle tre udpegede områder ligger i tilknytning til motorvej samt hovedvej, hvilket sikrer, at transporten kan foregå ad de bedst egnede veje. Der vil blive tale om under 1 kilometers kørsel ad mindre lokalveje. Samtidig ligger de to af områderne indenfor det område, som kommunen har udpeget til placering af store husdyrbrug og husdyrtætheden er i forvejen forholdsvis stor i den del af kommunen. Det vil sige, at transportafstanden med gylle til og fra anlægget må forventes at være kortere end for andre dele af kommunen. Ifølge notat fra Naturstyrelsen ”Sammenhængende landbrugsplanlægning, inspiration til kommunerne”, kan en placering af biogasanlæg i landzone være mest optimal ud fra en overordnet planmæssig vurdering, særligt i de tilfælde, hvor der i kommuneplanen også er udpeget områder til lokalisering af store husdyrbrug.


Nabohensyn

Der findes ingen afstandskrav til boliger og bebyggelser for biogasanlæg. I Håndbog om Miljø og Planlægning (2004) anbefaler Miljøministeriet at holde en minimumsafstand på 500 meter til nærmeste bebyggelse (landsby eller større samling af boliger). Det sker for at reducere gener fra den forøgede lastbilkørsel og for at mindske risikoen for lugtgener for så mange som muligt. Biogasrejseholdet anbefaler der ud over en minimumsafstand på 300 meter til nærmeste enkelt bolig. Begge kriterier er inkluderet i kommunens udpegning af mulige placeringer.


Hensyn til placering i forhold til naturgasnettet

En placering i nærheden af eksisterende naturgasledninger kan sikre afsætningsmulighederne for biogassen. Det kan derfor være en vigtig faktor for at sikre økonomien i et fælles biogasanlæg. Dette kriterium er dog ikke blevet tillagt så stor betydning, idet etablering af rørføringer ikke er så bekostelige, som transport af gylle.


Samlet vurdering på baggrund af de fem ovenstående kriterier

Efter en analyse af disse fem forhold, er der kun begrænsede områder i Svendborg Kommune, som kan udpeges til biogasområder. Det er dog samtidig vurderet, at der er i den nordlige del af kommunen kan findes placeringer til biogasanlæg.

De udpegede områder ligger alle indenfor ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), hvilket kræver en konkret vurdering og supplerende redegørelse før der eventuelt kan godkendes en placering af biogasanlæg. 80 % af Svendborg Kommunes areal ligger indenfor OSD og den resterende del ligger overvejende indenfor kystnærhedszonen, hvor biogasanlæg ikke ønskes placeret dels af landskabshensyn, men også fordi, der ikke er tilstrækkelig husdyrgrundlag. Derfor har kommunen fundet sig nødsaget til at udpege placeringer indenfor OSD. Forholdet vil blive varetaget i forbindelse med miljøvurderingen af et eventuelt kommende biogasanlæg, hvor der må forventes særlige hensyn til at sikre drikkevandsinteresserne ved udformningen af anlægget.

Når alle kriterier medtages i en samlet vurdering kan kommunen konkludere, at de tre områder er særlig egnede til lokalisering af fælles biogasanlæg’.


Etablering af fælles biogasanlæg

Ved etablering af biogasanlæg inden for de udpegede biogasområder, skal det kunne dokumenteres, at anlægget kan overholde gældende lovgivning og retningslinier for f.eks. støj. Ligeledes skal visualisering benyttes til at dokumentere, at anlægget kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs- og naturinteresserne. Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer m.v.) og infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg).


VVM-pligt

Et biogasanlæg med en kapacitet på 100 t per dag eller derover er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og vil dermed være VVM-pligtigt. Som forudsætning for etablering skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse, der indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Heri vil det blive vurderet, om det ansøgte anlæg kan etableres uden væsentlig risiko for naboer, landskab, natur og miljø, og byrådet vil på baggrund heraf tage stilling til eventuelle projekter. Desuden skal der laves en miljøgodkendelse af anlægget.


Eksisterende biogasanlæg

På tidspunktet for vedtagelsen af kommuneplan 2013 findes der ingen fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Kommunen vurderer, at der er grundlag for at etablere et fælles biogasanlæg til modtagelse af ca. 10.000 dyreenheder (DE) husdyrgødning svarende til ca. 20 transporter per døgn (ca. 600 tons gylle/døgn).

Der er ca. 20.000 DE i Svendborg Kommune. Fordelingen fremgår af kortet, som er vist i afsnit om store husdyrbrug.


Strategi og indsats

Byrådet har haft fokus på de trafikale forhold i forbindelse med udpegningerne og forventer ikke, at etablering af et biogasanlæg vil kræve om- eller udbygning af det eksisterende offentlige vejnet. Kommunen har der udover taget hensyn til en række statslige og kommunale udpegninger for kulturhistorie, natur og landskab, herunder særligt værdifulde landskaber.

Byrådet har i perioden 2010-2012 i samarbejde med statens Biogasrejsehold gennemført undersøgelser af placeringsmuligheder for fælles biogasanlæg i kommunen. Der har desuden været afholdt møder med biogasinteressenter, hvor de mulige placeringer har været præsenteret og drøftet.

Byrådet har vurderet, at de bedst egnede områder for fælles biogasanlæg er langs med hovedvejen og motorvejen fra Svendborg mod Odense. Der er blandt andet lagt vægt på, at de trafikale forhold er gode, så der ikke vil være behov for en udbygning af de eksisterende veje. Udpegningerne er også meget velegnede i forhold til naboer, husdyrgrundlag, landskab, natur og afsætningsmuligheder. Der har desuden været en dialog med nabokommunerne, sådan at der ikke er udpeget områder meget tæt på nabokommuners udpegninger og således, at der findes et opland med tilstrækkelig husdyrgødningsmængder.

Indenfor en radius af 15 km fra de udpegede områder findes minimum 10.000 dyreenheder. De to af de udpegede områder ligger desuden indenfor et område, som er udpeget til placering af store husdyrbrug (>500 DE) og transportafstanden her fra til det tredje udpegede område for fælles biogasanlæg er 5-10 km.

Det sydligste af de udpegede områder ligger tæt på Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. og Svendborg Kraftvarme A/S. Udpegningen er foretaget ud fra en betragtning om, at der kan indgås samarbejde med et eventuelt kommende biogasanlæg og derved sikre afsætningsmulighederne.

Ifølge notat fra Naturstyrelsen ”Sammenhængende landbrugsplanlægning, inspiration til kommunerne”, så kan et fælles biogasanlæg placeres som udvidelse af et allerede udlagt erhvervsområde udpeget som miljøklasse 5-6, hvis erhvervsområdet ligger centralt i forhold til husdyrbrugenes lokalisering. Det må man konkludere er tilfældet med hensyn til den sydligste udpegning. Det nærmeste eksisterende erhvervsområde er udpeget som miljøklasse 5, og placeringen er ca. midt i kommunen.

Naturgas Fyn, Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme har udtrykt interesse for at købe biogas fra et eventuelt kommende anlæg.

Byrådet vil arbejde for, at tilføre et eventuelt kommende biogasanlæg andet biomasse end husdyrgødning, for eksempel afklip fra grøftekanter og naturarealer, restprodukter fra industrier samt energiafgrøder.

I forhold til fremtidig planlægning har Byrådet vurderet, at der indenfor en konsekvenszone på 500 m fra fælles biogasanlæg i det åbne land ikke må planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse.