Fiskeri og akvakultur

Kommuneplanen skal varetage fiskeriets erhvervsinteresser og samtidigt tage hensyn til natur, miljø, kulturarv samt ønsket om udvikling i landdistrikterne.

Fiskeri og akvakultur rummer det primære fiskeri, forskellige akvakulturer og rekreativt fiskeri.

 

Det er Byrådets mål, at:

 • der skal være et alsidigt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri i havet omkring Svendborg Kommune til gavn for erhvervsfiskeriet, bierhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri for både borgere og turister,
 • produktion af skaldyr i opdrætsanlæg udvikles, uden at det belaster vandmiljøet, naturinteresser eller rekreative interesser.
 • Opdrætsanlæg for skaldyr og alger kan etableres, såfremt det kan sikres, at det ikke belaster havmiljøet.
 • Havbrug eller saltvandsbaserede indpumpningsanlæg kan etableres eller udvides, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen alene, eventuelt i kombination med andre kilder, kan foregå, uden at omgivelserne belastes.
 • Belastningen af omgivelserne må ikke være uforenelig med hensynet til det pågældende vandområdes kvalitetsmålsætning og ikke bidrage til en generel forringelse af tilstanden af det pågældende vandområde eller de tilstødende vandområder.
 • Det rekreative fiskeri og turisterhverv støttes ved fortsat samarbejde med Havørred Fyn og øvrige kommuner på Fyn og Øer.

Erhvervsfiskeri og havne
Fiskeriet i Svendborg drives i dag primært som bierhverv.

Der er sparsomme havnefaciliteter for erhvervsfiskeri i Lundeborg og Svendborg Havn.

Det kystnære erhvervsfiskeri har i de seneste år været i tilbagegang og er i dag meget begrænset i Svendborgs farvande. Antallet af erhvervsfiskere i området er faldet som følge af en lille fiskebestand og reducerede fiskekvoter.

Ifølge data fra NaturErhvervstyrelsen blev der i år 2011 landet 56 ton fisk og skaldyr i Svendborg Kommune mod 209 ton i 2000. Fangsten i 2011 havde en værdi af godt 1,3 mio. kr. Fiskene landes primært i Lundeborg, en mindre del i Svendborg og små mængder på Hjortø og Thurø samt i Troense, Rantzausminde og på Vemmenæs.

Hovedfangsten i Lundeborg er rødspætte, skrubbe, ising og torsk, hvor der i Svendborg havn landes en del rejer samt skrubbe, ising og ål. På øerne er hovedfangsten ål, fladfisk og rejer.

Ålefiskeriet er stærkt begrænset, hvilket skyldes, at der i forbindelse med en fælles europæisk genopretningsplan for bestanden af europæisk ål i 2009 kom nye regler for både lyst- og fritidsfiskere (Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand) og erhvervsfiskere (Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand) De ny regler indebærer, at bl.a. antal og typer af redskaber begrænses samt at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen.

Byrådet ønsker, at tilstanden i havområderne bliver så god, at der igen bliver grundlag for et bæredygtigt fiskeri også efter bundlevende fisk.

Eksisterende havnefaciliteter for erhvervs- og fritidsfiskeri skal så vidt muligt bevares.

 

Akvakulturer
Havbrugsdrift medfører øget forureningsbelastning (næringsstoffer, organisk materiale og medicinrester) af kystvandene og kan i nærområdet betyde øget risiko for udvikling af iltsvind i bundvandet.

Der er ingen opdrætsanlæg, dambrug, saltvandsdambrug eller havbrug i Svendborg Kommunes vandløb eller farvande.

Definitioner

 • Akvakultur er opdræt af alle former for fisk, skaldyr, alger mv. i åbne og lukkede systemer ved vandløb, i søer og i havet.
 • Opdrætsanlæg er anlæg til opdræt af skaldyr/alger i havet uden tilførsel af foder.
 • Havbrug er anlæg (netbure, trådkasser og lignende) i havet til opdræt af fisk, hvor der tilføres foder og medicin.
 • Saltvandsdambrug er anlæg på land til opdræt af fisk og skaldyr, der er baseret på indpumpning af saltvand fra havet, og hvor der tilføres foder og medicin.
 • Dambrug er anlæg ved vandløb til opdræt af fisk, hvor der tilføres foder og medicin.

Byrådet vurderer, at der ikke bør etableres dambrug i vandløbene i Svendborg Kommune af hensyn til vandløbskvaliteten.

Ved lokalisering af havbrug skal der tages udgangspunkt i kortbilaget til Havbrugsvejledningen fra Miljø- og Fødevareministeriet (Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt, VEJ nr. 9163 af 31. marts 2006). Der kan ikke etableres anlæg inden for Det Sydfynske Øhav, omkring Thurø Rev og Vresen samt andre mindre områder.

 

Vedrørende havbrug

Byrådet vurderer dog, at der næppe vil blive etableret traditionelle havbrug i kommunens farvande. Driftsformen har svært ved at opfylde miljølovgivningens krav om en minimal påvirkning i kommunens lavvandede og sårbare farvande.

Opdrætsanlæg for skaldyr og alger kan eventuelt etableres, såfremt det kan sikres, at det ikke belaster havmiljøet.

 

Rekreativt fiskeri
Ejeren af bredden har fiskeretten i vandløb og søer. Fiskeretten kan dog være givet/udlejet til andre, for eksempel til private eller til en sportsfiskerforening. Medlemskab af Svendborg Sportsfiskerforening giver således adgang til fiskeri på i alt 10 kilometer fiskevand i Stokkebækken og Syltemade Å men også i Odense Å-sammenslutningens mange vandløb.

For at sikre adgang til naturen og rekreative muligheder for borgere og turister har Svendborg Kommune frigivet fiskeretten til offentligheden i de søer, hvor kommunen har fiskeret. Det drejer sig om en del af Ollerup Sø samt de to søer ved henholdsvis Stevneskov og Stevnehus i Svendborg bys østlige del.

I to søer i grusgravsområdet syd for Øster Skerninge er der etableret "put and take" fiskeri. Søerne er på henholdsvis 4 og 13 hektar. Her lever flere naturligt hjemmehørende fiskearter, men der er også udsat mere eksotiske fisk som regnbueørred, malle, karpe samt stør.

Fiskeri i saltvand er frit for alle, men kræver som ved fiskeri i ferskvand, et lovpligtigt fisketegn.

Ved fiskeri med stang skal man i alderen 18 – 65 år have lovpligtigt lystfiskertegn, og ved fiskeri med garn, ruser eller lignende skal man fra alderen 12 år have lovpligtigt fritidsfisketegn.

lfst.dk (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) kan læses om Regler for lyst- og fritidsfiskeri samt Handlingsplan for Fiskepleje.

Svendborg Kommune deltager sammen med de øvrige kommuner på Fyn og øer i projektet Havørred Fyn, et miljø- og erhvervsfremmeprojekt, der sigter mod at tiltrække lystfiskere fra hele Europa.
Projektet består af tre dele: Opdræt og udsætninger af ørreder, vandløbsrestaurering og markedsføring af det rekreative fiskeri. Tiltagene er med til at profilere Svendborg og Fyn som en spændende turistdestination, en grøn ø og et kystfiskeri efter havørred i særklasse.

Havørred Fyn-projektet har skabt omsætning og arbejdspladser i kystområderne især forår og efterår, hvor antallet af turister ellers er lavt. På årsplan genererer projektet således minimum 64.400 overnatninger fra udenlandske fisketurister. Undersøgelser fra 2008 viser, at lystfiskerturister gennemsnitligt bruger ca. 600 kr. i døgnet, hvilket er 150 kr. mere i døgnet end øvrige turister.

Projektet bidrager ifølge en evaluering fra 2008 således med en årlig omsætning på 38 mio. kroner på Fyn, Ærø og Langeland, og har skabt minimum 28 fuldtidsstillinger.

Læs mere om projektet på seatrout.dk

Byrådet ønsker at støtte de rekreative interesser i fiskeri og turisterhverv. Svendborg Kommune vil fortsat deltage i og videreudvikle projektet Havørred Fyn sammen med de øvrige kommuner på Fyn og Øer.