Overordnede vejnet

De offentlige veje i Svendborg er dels statsveje, som administreres af Vejdirektoratet, dels kommuneveje, som administreres af Svendborg Kommune

Et effektivt og veltilrettelagt vejnet er nødvendigt for Svendborg kommunes udvikling og vækst, men samtidig skal vejplanlægningen tage miljøhensyn og herunder koordineres med en lang række arealinteresser.

Kommunevejene består af gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje. Gennemfartsvejene forbinder Svendborg by med de større omkringliggende byer og krydser kommunegrænsen. Et mere finmasket net af fordelingsveje og lokalveje sørger for forbindelse fra gennemfartsvejene og ud i de mindre bysamfund og landområderne samt til Svendborg By.

I vejklasseplanen fremgår vejenes klassificering samt de krav, der knytter sig til de enkelte vejklasser. Se pdf Svendborg_kommune_Vejklasseplan her.

 

Det er Byrådets mål, at:

 • trafikafviklingen på gennemfarts- og fordelingsveje er velfungerende både for bilister og kollektiv trafik, sådan at der sikres god mobilitet og fremkommelighed og at miljøbelastningen reduceres.
 • fremkommelighed prioriteres højest på gennemfartsveje, som afvikler den regionale trafik og trafikken mellem bydele.
 • der tilstræbes en lavere hastighed på fordelingsveje end på gennemfartsveje, samt at den gennemkørende trafik på fordelingsvejene reduceres mest muligt.
 • der på gennemfarts- og fordelingsveje tilstræbes en adskillelse af lette trafikanter fra den øvrige trafik.
 • trafik på lokalveje afvikles på de svage trafikanters betingelser.
 • vejstøj begrænses af hensyn til borgernes sundhed og velbefindende.
 • støjfølsomme aktiviteter - i tilfælde af at vejstøj er uundgåelig - sikres ved overholdelse af gældende grænseværdier gennem planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger.
 • den tunge trafik begrænses til trafikveje og i størst mulig omfang holdes udenfor Svendborg Bymidte.
 • der gennemføres den nødvendige vedligeholdelse for at sikre vejkapitalen og at vejene i øvrigt holdes i en forsvarlig stand.

Vejreservationer

 • Inden for vejreservationer for fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation, der vurderer, om dette er tilfældet. Se kortet "Vejreservationer" nederst.

Planlægning for veje vest for Svendborg by

 • Der kan etableres en ny nord-sydgående vej fra Fåborgvej til Dyrekredsen og en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej mod vest med en principiel linieføring, som vist på nedenstående billede. Johannes Jørgensens vej tilsluttes via rundkørsel til den nye nord-sydgående vej. Vejstrækningerne etableres som 2-sporede veje.
 • Udformningen af tilslutningen mellem den nord-sydgående vejforbindelse og Fåborgvej (markeret med stiplet ramme på nedenstående billede) fastlægges i samarbejde med de statslige vejmyndigheder i forbindelse med et konkret vejprojekt for disse strækninger.


Principiel linjeføring

 

 • Den nord-sydgående vej krydser Egense Ås. Krydsningen skal foretages ved, at der etableres en tunnel gennem åsen på en strækning af ca. 60 m.
 • Der skal etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen sker med en maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal.
 • Langs vejanlæggene skal der etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som sikrer, at de tilstødende områder ikke belastes udover nedennævnte grænseværdier:
  • For boliger, institioner, skoler, undervisning plejehjem m.v: 58 dB(A)
  • For kontorer, hoteller m.v.: 63 dB(A)
  • For rekreative områder: 53 dB(A)
 • Langs det nye vejanlæg skal gennemføres afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på naturområder, som vist på nedenstående billede.


Afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på naturområder

 

 • Under anlægsarbejdet træffes normale forholdsregler til minimering af gener (støj, støv og vibrationer) ved nabobebyggelse.
 • Vejanlægget kan gennemføres etapedelt.

Vejtilslutninger

 • Til de overordnede veje, som er klassificeret som gennemfartsvej bør der almindeligvis ikke etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje. For den overvejende del af vejnettet i Svendborg Kommune er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke kan opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af bestående. Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger, herunder strækninger i det åbne land, og afstande på minimum 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder.

Ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner skal f.eks. gennem en samlet plan for vejbetjening af planområdet redegøres for, hvordan retningslinjerne vedr. afstande mellem sidevejstilslutninger overholdes.

De overordnede veje er:

  • Motorvejen/Statsvej 41, Odense - Svendborg
  • Statsvej 205, Kværndrup - Svendborg
  • Statsvej 206, Svendborg - Spodsbjerg
  • Statsvej 714, Svendborg - Faaborg
  • Kommunevej/Landevej 733, Ringvej nord om Svendborg fra Sørup til Tved
  • Kommunevej/Landevej 702, Svendborg - Nyborg


Kortet viser det overordnet vejnet

 

Ændringer i overordnet vejnet

 • Der kan ikke uden forhandling med vejmyndigheden vedtages kommuneplaner og lokalplaner, der forudsætter ændringer i det overordnede vejnet.

Se ovenstående kort for at se det overordnede vejnet

 

Prioritering af ulykkesforebyggende anlæg

 • Byrådets prioritering af i hvilken rækkefølge ulykkesforebyggende anlæg skal gennemføres på vejnettet foretages med udgangspunkt i Byrådets vedtagne principper.

Interesseafvejning ifm. vejanlæg

 • Ved anlæg af nye veje skal vejmyndigheden tage vidtgående hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. Der skal redegøres for den foretagne interesseafvejning i kommuneplanlægningen.
 • Ved vejforlægninger skal det i rimeligt omfang tilstræbes, at aflagte vejstrækninger sløjfes og tilbageføres til landbrugsjord, eller nye naturområder. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt.

Vejtrafikstøj

 • Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der er belastet med støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, fra eksisterende eller planlagte veje.
 • Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj.

Vejen som barriere for fodgængere

 • Barrierevirkningen på gennemfarts- og fordelingsveje skal begrænses ved etablering af krydsningsmuligheder, f.eks. ved hjælp af deleheller i forbindelse med lysregulerede kryds eller ved store broer og tunneler.
 • På strækninger med mange krydsende fodgængere, f.eks. ved skoler og i butiksgader, skal trafikhastigheden dæmpes.

Nedenstående kort viser "Vejreservationer" og "Vejstøj"

Statisk kort

De offentlige veje i Svendborg Kommune

Staten (Vejdirektoratet) bestyrer Statsvej 714, Svendborg - Faaborg samt Rute 9, som består af Motorvejen/Statsvej 41, Odense - Svendborg og Statsvej 206, Svendborg - Spodsbjerg.

De kommunale veje, som Svendborg Kommune bestyrer, er ca. 835 km.

Se nuværende stats- og kommuneveje på kommunens kortinfo.

I kommuneplanen fastlægges en vejplan, der er baseret på en vejklasseplan, godkendt af byrådet. Formålet med vejklasseplanen er at sikre, at vejene udgør en trafikal helhed for hele kommunen og på tværs af kommunegrænsen. Det er specielt vigtigt, at disse veje har et så ensartet serviceniveau som muligt, dvs. en ensartet fremkommelighed og ensartet udformning og vedligeholdelsesstandard, herunder standard for vintertjeneste på tværs af kommunegrænsen.

Formålet med vejklassificeringen er at få et værktøj til brug for både planlægning af vejenes udvikling og driften af vejene.

Vejklassificeringen er gennemført med udgangspunkt i vejreglernes anbefaling, og vejnettet klassificeres, så det afspejler vejenes trafikale funktion og betydning og opdeles i:

 • Gennemfartsveje betjener gennemfartstrafik og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for trafikanterne - dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.
 • Fordelingsveje forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed - dvs. veje med en del kryds og tilslutninger og også en del langsomkørende trafik.
 • Lokalveje betjener lokaltrafikken og tilgodeser god tilgængelighed og sikkerhed for alle - især de lette trafikanter - dvs. veje med mange kryds og tilslutninger og lave hastigheder af hensyn til sikkerheden.


Vejnettet i landområderne

I Svendborg Kommune er ud over statsvejene følgende kommuneveje klassificeret som gennemfartsveje (de tidligere amtsveje):

 • Vejforbindelsen mellem Svendborg og Nyborg, landevej 702
 • Ringforbindelsen nord om Svendborg, landevej 733.

I Svendborg Kommune er følgende kommuneveje, der fører en stor mængde trafik klassificeret som fordelingsveje:

 • Vejforbindelsen mellem Svendborg og Ørbæk, Landevej 710
 • Vejforbindelsen fra Landevej 702 ved Broholm over Gudme, Gudbjerg til Kværndrup
 • Vejforbindelsen fra landevej 702 ved Broholm til Lundeborg
 • Vejforbindelsen mellem Gudme og Hesselager
 • Vejforbindelsen Dongs Højrup - Brændeskov - til Ørbækvej
 • Vejforbindelsen mellem Svendborgmotorvejen og Stenstrup, Landevej 712
 • Vejforbindelsen parallelt med Svendborgmotorvejen fra Odensevej til Kværndrup, Landevej 205
 • Vejforbindelsen mellem Vester Skerninge og Stenstrup
 • Vejforbindelsen fra Statsvej 206, Svendborg - Spodsbjerg til Vornæs
 • Vejforbindelsen fra Statsvej 206, Svendborg - Spodsbjerg til Skovballe

De øvrige veje benævnes lokalveje. Lokalvejene opdeles yderligere i veje med tung trafik/gennemkørende trafik, veje med bus/skoleveje og alle øvrige lokalveje.

Gennemfartsveje og fordelingsveje er de overordnede veje, hvor der skal sikres en god fremkommelighed kombineret med god trafiksikkerhed. For gennemfartsveje betyder det et minimum af vejtilslutninger og begrænset facadeadgang.

For fordelingsveje, som er forbindelser mellem større bysamfund og bindeled mellem lokalvejene, er der flere vejtilslutninger og facadeadgange, men af hensyn til trafiksikkerheden er det nødvendigt at begrænse antallet af nye tilslutninger/adgange.

De overordnede vejes formål er at betjene den gennemkørende trafik. Herudover forekommer der på dette vejnet en større eller mindre andel af lokal trafik.

Lokaltrafikkens karakter (krydsning af vejen, indsving til sidevej, lav hastighed) er forskellig fra den gennemkørende trafiks karakter, ikke mindst fordi den lokale trafik har en større andel af bløde trafikanter. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det nødvendigt at holde den lokale trafik på et passende lavt niveau i forhold til den gennemkørende trafik.

Se de gældende vejklasser på kommunens kortinfo.


Lokaltrafikkens omfang på det overordnede vejnet

Ved udlæg af arealer til byvækst og andre trafikskabende aktiviteter, såsom butikker, skoler og lignende samt sommerhusområder, campingpladser, golfbaner og lignende anlæg til ferie og fritidsformål er det derfor vigtigt, af trafiksikkerhedsmæssige grunde at placere de nye aktiviteter hensigtsmæssigt i forhold til det nuværende og planlagte overordnede vejnet. En byudvikling, som holdes på den ene side af en overordnet vej, giver som regel mindre lokaltrafik på den overordnede vej end ved en fordeling på begge sider af den overordnede vej.

Den overordnede vejs sikkerhedsniveau er i øvrigt afhængig af bl.a.:

 • antallet af adgange, idet det som hovedregel gælder, at jo færre vejtilslutninger og adgange til enkeltejendomme des højere sikkerhedsniveau,
 • udnyttelsen af de enkelte adgange og
 • den fysiske udformning af de enkelte adgange.

Der bør på frie strækninger tilstræbes afstande på mindst 1 km mellem vejtilslutninger, mens der langs bestående veje i byområder bør tilstræbes afstande på mindst 500 m.

Evt. ønsker om nye adgange skal efter vejloven forelægges vejbestyrelsen. Ansøgningen bilægges en samlet plan for det relevante område, der dokumenterer det trafikale behov og nødvendigheden for den ønskede nye vejtilslutning.

Målet er at få gennemfartstrafikken (trafik, som ikke har ærinde i området) væk fra lokalvejene for derved at trafiksikre og fredeliggøre lokaltrafikområderne.


Vejnettet i Svendborg by

I Svendborg By er vejnettet klassificeret efter samme retningslinjer som i landområderne oven for. I byområdet er følgende kommuneveje, af overordnet betydning, klassificeret som gennemfartsveje:

 • Ørbækvej mellem Ring Nord og Nyborgvej
 • Nyborgvej mellem Ring Nord og
 • Dronningemaen
  Dronningemaen
 • Johannes Jørgensens Vej

I byområdet er følgende kommuneveje, der fører en stor mængde trafik, klassificeret som fordelingsveje:

 • Odensevej - Vestergade
 • Toldbodvej
 • Linkenkærsvej - Hestehavevej - Brovejen og Christiansminde Vej
 • Fåborgvej
 • Ryttervej - Wandallsvej

De øvrige veje benævnes lokalveje. Lokalvejene opdeles yderligere i veje med tung trafik/gennemkørende trafik, veje med bus/skoleveje og alle øvrige lokalveje.

Gennemfartsveje og fordelingsveje i byerne skal, som på landet, sikre en god fremkommelighed, men i byerne skal der samtidig tages hensyn til, at der færdes flere bløde trafikanter. Derfor spiller trafiksikkerheden en stor rolle ved fastlæggelse af vejens standard.

Der skal sikres et minimum af vejtilslutninger og begrænset facadeadgang. Der skal være cykelstier eller cykelbaner, og der skal være buslommer til den kollektive trafik.

Hastigheden i byerne bør på trafikveje begrænses til 60 - 70 km/h og på øvrige trafikveje til 50 km/h. På lokalvejene med tung/gennemførende trafik og bus/skolevej er det tilgængeligheden og trafiksikkerheden og ikke fremkommeligheden, der er væsentlig. Cyklisterne bør færdes på cykelstier eller cykelbaner, der kan etableres trafikchikaner og hastigheden bør begrænses til 30 - 40 km/h. På øvrige lokalveje bør hastigheden begrænses til 30 – 40 km/h, og der bør etableres trafikchikaner. Bymidten bør indrettes på bløde trafikanters præmisser og hastigheden skal være lav max 15 km/t.


Vejreservationer

Kommuneplanen indeholder en række vejreservationer for dels statsveje, dels kommunale veje.

Se kort nederst på siden. (Vejreservationerne)

Det skal bemærkes, at de angivne vejreservationer ikke nødvendigvis betyder at projekterne er planlægningsmæssigt afklarede.

 

Sundbrovejs forlægning ved Bregninge og Lundby (statsvej)
Fra Regionplan 2005 overføres reservationen for en forlægning af Sundbrovej fra Vindebyvest om Bregninge og Nord om Lundby med tilslutning til den eksisterende Statsvej 206, øst for Lundby ved Lunkebugten. Reservationen giver mulighed for forbedring af miljø og trafiksikkerhed i såvel Bregninge som Lundby og forbedrer fremkommeligheden for den gennemkørende trafik.

 

Ny Fåborgvej (statsvej)
Fra Regionplan 2005 overføres reservationen for en ny Fåborgvej syd om Hvidkilde Sø, Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle. Efter aftale med Vejdirektoratet forskydes reservationen mod nord, i området nord for Hellegårdsvej, for at ramme Johannes Jørgensens Vejs skæring med den nye vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen. Reservationen giver mulighed for forbedring af miljø og trafiksikkerhed i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle og øger fremkommeligheden for den gennemkørende trafik.

 

Ny vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen
Som led i udbygningen af Tankefuldområdet vest for Svendborg by fastlægges der i kommuneplanen en reservation for en vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen. Den nordligste del af vejreservationen svarer til en reservation i Regionplan 2005. For denne vejstrækning samt Johannes Jørgensens Vejs forlængelse er der udarbejdet en VVM_redegørelse.

 

Johannes Jørgensens Vejs forlængelse
Johannes Jørgensens Vejs forlængelse indgår som ovennævnte vej i udbygningen af Tankefuldområdet. Vejen forbinder Ryttervej med den nye vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen og er omfattet af samme VVM_redegørelse.

 

Tom Kristensens Allé
Reservationen til Tom Kristensens Allé giver mulighed for en direkte forbindelse mellem Bergmannsvej og Gambøtvej/Søndervej. Reservationen giver mulighed for en forbedring af miljø og trafiksikkerhed i Thurø By og forbedrer adgangen til den østlige del af Thurø.


Strategi og indsats

I forlængelse af de statslige interesser i forhold til kommuneplanlægningen på vejområdet lægger staten vægt på, at vejplanlægningen forudsættes at ske i snæver sammenhæng med den sammenfattende planlægning, dvs. kommuneplanlægningen og at der sker en koordinering med Vejdirektoratet. I den forbindelse skal kommunerne lægge statslige og andre overordnede planer om fremtidige vejanlæg til grund for planlægningen.

Strategi og indsats på vejområdet omfatter primært elementer, som understøtter strategien for Svendborgs udvikling som bosætningsby og udviklingen af Svendborgs regionale rolle.


Overordnede veje i Tankefuld

Tankefuldområdet er Svendborg Kommunes og hele Sydfyns væsentligste byudviklingsområde i de næste mange år. Det overordnede vejnet er bearbejdet og indgår i kommuneplanen som en bærende struktur. Byrådet vil arbejde for realisering af det overordnede vejnet i Tankefuld, som udgøres af en nord-sydgående vej fra Fåborgvej til Dyrekredsen og en øst-vestgående vej fra Johannes Jørgensens Vej til skæring med den nord-sydgående vej.


Udvikling af Rute 9

Svendborg Kommune arbejder for en styrkelse af rute 9 (bestående af Motorvejen/Statsvej 41, Odense - Svendborg og Statsvej 206, Svendborg - Spodsbjerg) korridoren i forbindelse med en realisering af Folketingets beslutning om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Visionen indebærer i Svendborg Kommune, at der sættes handling bag statens reservation af et nyt tracé for Sundbrovej over Tåsinge. Der er reserveret et tracé for en ny vej, som Svendborg Kommune foreslår anlagt som motortrafikvej, fra Vindeby vest om Bregninge og nord om Lundby og indflettet i den eksisterende Sundbrovej ved Lunkebugten øst for Lundby. Byrådet vil gennem aktiv påvirkning af Folketing og statslige myndigheder arbejde for virkeliggørelse af visionen.


Parkeringsstrategi for Svendborg Bymidte

Byrådet har godkendt en strategi- og handleplan for parkering i Svendborg Bymidte. Planen indeholder en trafikring rundt om bymidten, hvorfra det skal være nemt at overskue parkeringsmuligheder og finde frem til ledige pladser.

Parkering i bymidten sker gennem zonering, som løbende er udvidet og differentieret. Der er således både mulighed for gratis og betalt parkering og i 2016 etablerede kommunen yderligere parkeringspladser i nyt parkeringshus i Hulgade.


Støjreduktion langs overordnede veje

Der er tidligere udført modelberegninger for Svendborg Kommune, der viser at væsentlige dele af bygningsmassen, især langs de større veje, i dag er udsat for støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Støjen er en af trafikkens væsentligste miljøproblemer og beboere og folk der arbejder i et støjbelastet miljø udsættes for en sundhedsrisiko.

Byrådet vil arbejde for at der i den kommende kommuneplanperiode gennemføres en kortlægning af støjbelastede boliger og efterfølgende en handlingsplan for reduktion af vejstøj med forslag til konkrete mål for reduktion i antallet af støjbelastede boliger.


Trafiksikkerhed

Svendborg Kommune har vedtaget en trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Forbedring af trafiksikkerheden er et centralt mål på trafikområdet og kommuneplanlægningen kan understøtte målet gennem fornuftig disponering af byens funktioner. Byrådet vil sikre en løbende opfølgning på trafiksikkerhedsplanen. Læs mere om trafiksikkerhed på kommunens hjemmeside. Den gældende trafiksikkerhedsplan kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Kortet herunder viser vejreservationerne

Statisk kort