Solenergianlæg

Svendborg Kommune har en målsætning om at være omstillet til 100 procent vedvarende energi i 2050. Derfor er det nødvendigt at give mulighed for tiltag og anlæg, som kan producere vedvarende energi og som dermed bidrager til omstillingen. Etablering af flere eller mere effektive solenergianlæg er et led i denne omstilling. Ved etablering af solenergianlæg er det vigtigt, at der ikke gives køb på Svendborgs smukke natur og kulturarv, men at etablering af solenergianlæg tilpasses omgivelserne.

 

Det er byrådets målsætning, at:

  • Kommunen som geografisk enhed skal være omstillet til 100 procent vedvarende energi i år 2050,
  • Svendborg Kommune som virksomhed skal være omstillet til 100 procent vedvarende energi i år 2040,
  • Svendborg Kommune går foran med gode eksempler.

Retningslinjer for solenergianlæg på terræn:

  • Solenergianlæg på terræn må som udgangspunkt ikke placeres i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, ”beskyt” i landskabsanalysen, i kystforlandet, herregårdslandskaber, kulturarvsarealer eller fredede naturområder, inden for kirkebeskyttelsesområder og kirkebyggelinjer.
  • Solenergianlæg på terræn må ikke placeres i kuperet terræn. Solenergianlæg må placeres på plane arealer eller marker arealer med ensidig hældning mod syd og vest.
  • Solenergianlæg på terræn skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til; erhvervsbygninger, udnyttede erhvervsområder, byzone, tekniske anlæg eller i landskaber der i landskabsanalysen er udpeget som ”tilpas” eller som ”ændre”.
  • Der kan arbejdes med placering af solenergianlæg på terræn i energicentre, hvor vindmøller, biogas og andre former for energianlæg placeres samlet under hensyntagen til ovenstående.
  • Anlæggenes udformning skal tilpasses omgivelserne og påvirkning af omgivelserne skal om nødvendigt minimeres med beplantning.

Ved solenergianlæg forstås i denne sammenhæng anlæg på mere end 100 m² i areal, der udnytter solens stråler til produktion af energi i form af elektricitet eller varme, som kan anvendes enten individuelt eller kollektivt, og som er placeret på jorden.

Nærværende kommuneplan udpeger ikke specifikke områder til solenergianlæg, men angiver retningslinjer for hvor kommunen er positivt og negativt indstillet overfor placering af solenergianlæg. Ved ansøgning om opstilling af solenergianlæg vil byrådet beslutte, om der skal gives tilladelse.

Ny planlægning

I forbindelse med de seneste to revisioner af kommuneplanen er mulighederne for at reservere arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 150 m debatteret i Byrådet. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et tematillæg til kommuneplanen om vindmøller og solenergianlæg. Tillægget vil blive udarbejdet i 2017-2018.