Rekreative interesser

Svendborg Kommune har et stort rekreativt potentiale med en lang kyststrækning med forholdsvis lukkede og meget attraktive farvande med småøer samt større skove, naturområder, varierede kulturlandskaber og en spændende geologi.

Rekreative muligheder i naturen er en vækstfaktor. I en analyse af bosætning på Sydfyn angiver omkring halvdelen, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for deres valg af bosted. Og ca. 70 % af de turister, som holder ferie i Danmark, har naturen som et væsentligt motiv for deres ophold.

Adgang til natur og grønne områder har også betydning for vores trivsel og sundhed bl.a. ved at forebygge og helbrede stress og stressrelaterede sygdomme og give muligheder for udendørs motion.

Byrådet ønsker at sikre og udbygge et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i kommunen for såvel det selvorganiserede som det foreningsbaserede friluftsliv. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til naturens sårbarhed og i forhold til de lokale beboere samt i en indbyrdes afvejning mellem forskellige typer af friluftsinteresser, hvor disse måtte være modstridende.

Der er både behov for rekreative friluftsmuligheder i nærheden af, hvor vi til dagligt opholder os og for større udflugtsmål til weekendture og ferie. I følge Planloven skal offentlighedens adgang til kysten sikres og forbedres.

Byrådet ønsker også at styrke formidlingen af naturen.

 

Det er Byrådets mål, at

 • kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses.
 • sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer.
 • sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og arter.
 • ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
 • der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser.
 • lavbundsarealer og vådområder skal medvirke til at forøge naturværdierne i det åbne land, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandløb, søer og havet samt afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold.
 • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
 • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
 • formidling af naturen skal styrkes.
 • handicappedes særlige behov skal tilgodeses på udvalgte naturlokaliteter.

Administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser

 • Offentlighedens eksisterende rekreative muligheder i naturen skal søges bevaret i forbindelse med kommunens administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser.

Udbygning af offentlighedens adgang i det åbne land

 • De rekreative interesser skal varetages som en integreret del af naturforvaltningen.
 • Handicappede skal tilgodeses med et alsidigt udbud af muligheder for oplevelser i naturen.

Offentlighedens adgang til kysten

 • Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og gerne forbedres. Det skal ske på et landskabeligt og naturmæssigt bæredygtigt grundlag og om nødvendigt i sammenhæng med en indsats for at forbedre og udbygge naturområderne.
 • En udbygning af det maritime friluftsliv i Det Sydfynske Øhav kan samtidig fordre yderligere regulering af adgangen i visse sårbare naturområder.

Styrkelse af de rekreative interesser i naturen

De rekreative interesser søges varetaget som en integreret del af naturforvaltningen. Byrådet vedtog i 2013 planen ‘Natur og Friluftsliv I Svendborg Kommune – plan og handlinger 2014-2025’. Planen beskriver hvordan indsatsen for natur, friluftsliv, sundhed og vækst kan ske i en balanceret udvikling og indeholder en række langsigtede mål og handlinger for seks udvalgte indsatsområder.

Svendborg Kommune vil arbejde for at sikre offentlighedens eksisterende rekreative muligheder i det åbne land gennem kommunens administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser.

Kommunen vil arbejde aktivt for at udbygge adgangen til naturen og sikre gode oplevelser for de forskellige brugergrupper (f.eks. vandre, cyklister, ryttere, lystfiskere og sejlere). Egebjerg Bakker søges udvidet og udbygget som et større naturbesøgsområde, ligesom der søges etableret en række andre besøgsområder med forskellige former for faciliteter og muligheder for oplevelser. Med udgangspunkt i eksisterende stier søges etableret nye stiforløb i nærheden af alle større byer og landsbyer (mere end 500 indbyggere).

Øhavsstien videreudvikles. I samarbejde med Naturturisme I/S vil Svendborg Kommune arbejde på at få certificeret Øhavsstien som en attraktiv international anerkendt vandrerute, LQT – Leading Quality Trail. Det indebærer en opgradering af faciliteterne langs Øhavsstien, opholdsarealer, skiltning, formidling mm. Samtidig udbygges samarbejdet med private udbydere af overnatning, bespisning med mere langs Øhavsstien. Certificeringen vil være med til at trække flere turister til området, både danske og udenlandske. Udbygning af stien med stisløjfer og bedre forbindelse mellem byerne sker som led i certificeringen.

Hensynet til naturinteresserne langs kysterne vil blive givet særlig opmærksomhed. Byrådet ønsker, at udbygning af adgangen til kysten skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til landskabet og naturen både for at sikre naturværdierne og for at sikre grundlaget for en fortsat udvikling i naturturismen. Udbygning af adgangen til kysten vil derfor ske i sammenhæng med en indsats for at sikre naturværdierne f.eks. ved regulering af færdsel, øget naturpleje og udvidelse af naturområder.

Adgang til kysten tænkes sammen med stier, opholdsarealer og muligheder for isætning af kajakker, surfere og mindre motorbåde (slæbesteder). Ved etablering og udvidelse af slæbesteder til mindre motorbåde vil lokaliteter uden for naturområder blive foretrukket.

Friluftsmuligheder for handicappede skal formidles og på udvalgte steder konkret forbedres, så handicappede gives et alsidigt udbud af oplevelser.

Ved særligt attraktive udflugtsmål sikres toiletfaciliteter og parkeringsforhold.

 


Formidling af naturen

Byrådet ønsker at styrke formidling af naturen. Der vil blive arbejdet med etablering af et til to større formidlingscentre. Traditionelle skilte og foldere vil blive videreført og brugen af elektroniske medier blive udviklet. De personbårne fortællinger skal styrkes dels gennem kommunens egne guidede ture dels ved at engagere og understøtte lokale fortællere.

Dette er i tråd med den fælles sydfynsk formidlingsstrategi, der er udarbejdet i regi af Naturturisme I/S med henblik på at styrke formidlingen af de rekreative interesser i naturen på Sydfyn og Øerne. Strategien kan læses her.

Der findes ingen samlet oversigt over rekreative muligheder i Svendborg Kommune. I planperioden vil kommunen udarbejde en samlet oversigt over rekreative muligheder i kommunen målrettet både borgere og turister.


Begrænsede udfoldelsesmuligheder

Naturen danner rammen om mange friluftsaktiviteter. Naturbeskyttelsesloven sikrer befolkningens ret til at færdes i naturen, men mange steder er færdselsmulighederne reelt begrænsede. Det skaber visse steder et stort pres på naturen i få attraktive naturområder og skove, og der kan opstå interessekonflikter mellem forskellige typer af friluftsaktiviteter og brugere, ligesom der kan opstå interessekonflikter i forhold til private lodsejere og deres interesser.

 

 

Læs mere: Naturen må gerne betrædes men træd varsomt.

 

Rekreative naturområder

På kortet nedenfor er vist rekreative naturområder i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommunes skove og naturområder
Svendborg Kommune ejer i dag 250 ha skov. Skovene fordeler sig på 27 arealer, hvoraf det mindste, Mire Mare skoven i Rantzausminde er på 0,5 ha og det største sammenhængende skovområde - Christiansminde, Gl. Hestehauge, Stævneskoven og Hallingskoven - udgør ca. 100 ha. Der er ingen statsskove i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune ejer ca. 55 ha naturarealer. De største er Skansen ved Vindebyøre, Ørkild Voldsted, Galgebakken og Lille Eng. Staten ejer naturområderne Tåsinge Vejle, Thurø Rev samt Rødme Svinehaver og Bakkelundgård i Egebjerg Bakker.

 


Svendborg Kommunes opholdsarealer ved kysten
Svendborg Kommune ejer og driver strande med gode bademuligheder ved Christiansminde, Slotshaven ved Valdemars Slot, Smørmosen på Thurø, Lundeborg Strand, Ballen Strand, Langemarken syd for Vester Skerninge, Klintholm Strand, Holmskov Strand, Øreodden, Elsehoved og ved Svendborg Lystbådehavn/Færgevej.

Herudover ejer og driver kommunen en række opholdsarealer ved kysten som f.eks. Christiansminde, Vindebyøre, Lille Eng ved Kogtved Vandmølle, Sankt Jørgens Park ved Skt. Jørgens Kirke og strandareal ved Svendborg Lystbådehavn/Færgegården.

 


Formidlede private naturområder
En række private naturområder er formidlet i foldere eller på skilte: Monnet, Syltemade Ådal, Klintholm, Stokkebækken ved Hesselager Møllegård, Bregninge Bakker og Casanovabakkerne.

 


Fortidsminder
Svendborg Kommune er rig på kulturhistorie. Svendborg Kommune plejer og sikrer adgang til egne fortidsminder og har endvidere indgået aftaler om pleje og adgang til en række private fortidsminder: Ingershøj på Tåsinge, Langdysser i Nyhave Skov ved Hesselager, Brudagerdyssen, Vejstrupdyssen ved Elsehoved, Slotsbanke ved Brændeskov og Capeshøj ved Skovballe.

 


Rekreative faciliteter

På kortene nedenfor er vist rekreative faciliteter i Svendborg Kommune.

I de offentligt ejede skove og naturområder findes der flere steder gode muligheder for ophold. På opholdspladserne er opsat borde/bænkesæt mm. enkelte steder med bålplads/grillplads. I Sofielund Skov er der i 2017 anlagt shelterplads og opholdsplads med bålhytte. Derudover findes shelterpladser i Rantzausmindeskoven og ved Holmskov Strand og på Thurø Rev (Naturstyrelsen). Som del af Naturturisme I/S projekt med etablering af Blå Støttepunkter er etableret shelterpladser på private arealer på Stenodden og på Drejø. Ud over primitiv lejrplads på Drejø, er der ikke andre steder tilladt at slå telt op på de kommunale arealer.

Kommunens indsats for gode og sikre badestrande er beskrevet i afsnit om badeinteresser, hvor også kommunens Blå Flag-strande beskrives. Der er badeforbud vest for Syltemade Å’s udløb ved Ballen. Kommunen arbejder gennem forbedret spildevandsrensning på at få ophævet forbuddet.

I Svendborg Kommune er i øvrigt en række mindre opholdsarealer på private arealer: rastepladser, udsigtspunkter og fugleudkigstårne. Fugletårne findes ved Sortemosen, Monnet, Tåsinge Vejle (Naturstyrelsen) og Høllehoved på Drejø.

 


Offentlighedens adgang til kysten
Adgang til og opholdsmuligheder ved kysten, registrerede slæbesteder samt kommunale parkeringspladser og toiletter er vist på kortet.

Adgangen til kysten – også fra søsiden - er en forudsætning for mange friluftsinteresser. Sejlere og kajakroere har også behov for adgangsmuligheder og faciliteter på land til f.eks. hvil, gåture og overnatning. Mulighederne for adgang til kysten og ophold på stranden er på enkelte større kyststrækninger begrænset. Og nogle steder i byerne kan der være lovlige forhold, som gør, at man ikke kan færdes langs kysten.

Det Sydfynske Øhav og Storebælt er populære sejlområder for et stigende antal borgere og turister, der fra en trailer sætter mindre motorbåde i vandet fra forskellige slæbesteder. Det har øget presset på kommunens slæbesteder, hvor kapaciteten både er bestemt af tilkørselsforholdene og parkeringsarealets størrelse. Meget tyder på, at der især på Fyns østkyst og omkring Svendborg by er behov for at udvide kapaciteten af slæbesteder.

Der gælder særlige regler for sejlads med vandscooter og jetski. Se afsnittet om sejlads.

 


Rekreative vandrestier

På kortet nedenfor er vist rekreative vandrestier i Svendborg Kommune. Stierne giver adgang til naturen og er ofte anlagt som trampestier, hvor folks færden holder stien farbar.

Øhavsstien, der er en af landets længste vandreruter, går gennem Svendborg Kommune fra Lundeborg i øst til Fjældebroen i vest og fra Svendborg over Tåsinge til Langeland (i alt 85 km). I forlængelse af Øhavsstien er Klokkefrøstien etableret fra Lundeborg i syd til Åhuse i nord. Herudover er der offentligt anlagte stier på Skarø og Drejø, i Syltemade Ådal og på de offentligt ejede naturarealer og skove. I forbindelse med enkelte andre naturlokaliteter er der aftale med ejerne om offentlig adgang. I den vestlige del af Svendborg er anlagt ’Kløverstier’ og Hjerteforeningen har afmærkede ruter i Hallindskoven og Stævneskoven.

Der er registreret kirkestier ved Ollerup og Skårup. Hovstien ved Hvidkilde indgår i Øhavsstien. Kirke- og hovstier er meget gamle stier og består typisk af en trampet sti langs hegn eller på markveje på landet. Her har offentligheden ret til at færdes hele døgnet.

Følgende stier er formidlet: Øhavsstien, Klokkefrøstien, stierne på Skarø og Drejø, stien i Syltemade Ådal, Eventyrstien ved Broholm, Stokkebækstien ved Hesselager og stierne i kommunens større skove.

 


Handicappedes adgangsmuligheder i naturen

I Svendborg Kommune er der en handicapvenlig badebro ved Christiansminde, og en ny handicapvenlig hundeskov vil blive indviet i efteråret 2017.


Mountainbike spor

Der er etableret et afmærket mountainbike spor i de kommunale skove Stævneskoven og Hallindskoven. Her ud over er etableret private spor i skovene ved Hvidkilde og Valdemars Slot. Sporene er ikke vist på kortet.

 


Friluftsliv og formidling

Der er stor interesse fra både borgere og turister for, på egen hånd at benytte naturen rekreativt. Brugerne har meget forskellige interesser og behov. Nogle foretrækker den stille tur i naturen, hvor de finder ro og rum til fordybelse, andre bruger naturen som ramme for fysisk aktivitet og motion. Derudover bruges naturen i høj grad af det organiserede foreningsliv og institutioner til forskellige aktiviteter. Med så mange forskellige behov og ønsker, er det nødvendigt med klar og synlig formidling om retningslinjer og lovgivning for færdsel. Samtidig er der behov for formidling af større skove og naturområder, for dels at sikre de besøgende en tryg og god oplevelse og samtidig give de besøgende viden om områdets særlige kvaliteter. Formidling og skiltning i skove og naturområderne prioriteres derfor fortsat i forbindelse med naturforvaltningen og øvrige naturprojekter.

 


Naturen kan være sårbar over for menneskelig aktivitet

Naturen i Danmark er generelt robust over for færdsel og ophold, men nogle naturområder er sårbare over for menneskelig aktivitet. Det drejer sig især om de steder, hvor kystfuglene yngler og de steder, hvor ænder, gæs og svaner søger føde på træk eller opholder sig, når de skifter fjer ("fælde-områder"). For en fugl er fældeperioden den måske mest belastende tid på året. I op mod tre uger er ænder, gæs og svaner ude af stand til at flyve og ligger ofte ude på vandet tæt ved kysten og er særlig sårbare overfor forstyrrelser.

Mange kystfugle yngler, søger føde på træk og fælder deres fjer i Det Sydfynske Øhav. Væksten i søsport i det Sydfynske Øhav kan derfor være en trussel mod fuglelivet, hvis der ikke tages de nødvendige hensyn.

Staten har i forbindelse med Natura 2000-indsatsen kortlagt levesteder for kystfuglene i Det Sydfynske Øhav. Områder, hvor fuglene er særlig sårbare overfor forstyrrelser, er vist på kortet nedenfor.

Øget brug af naturen kan kræve yderligere regulering af adgang og en indsats for naturpleje og nogle steder en udvidelse af naturarealet.

Sydfynske Øhav vildtreservat - folder.

Statisk kort