Jordbrug

Jordbrug omfatter landbrug, gartneri samt skovbrug.

Landbruget og gartneriet optager ca. 63 % af Svendborg Kommunes areal, og skovene udgør ca. 14 %.

Det nationale mål er at bevare et bæredygtigt jordbrug. Det betyder, at der skal være størst mulig sikkerhed for investeringer og fortsat udviklingsmulighed for jordbrugserhvervene – under hensyn til naboer og uden at det sker på bekostning af naturen, landskabsværdier eller miljøet.

Jordbrugets interesser og udviklingsmuligheder skal indgå i kommunens samlede afvejning af interesser ved planlægning af den fremtidige arealanvendelse i det åbne land på lige fod med temaer som f.eks. byudvikling og natur.

Jordbrugsplanlægningen omfatter:

Svendborg Kommune vil arbejde for et mangfoldigt jordbrug, der drives i gensidig respekt med omgivelserne. Planlægningen for jordbruget bidrager til kommuneplanens overordnede landskabsstruktur for det åbne land.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer, som sikrer de jordbrugsmæssige interesser, herunder sikrer særligt værdifulde landbrugsarealer i forhold til byvækst og anden arealkrævende anvendelse. Der udpeges et areal, hvor store husdyrbrug sikres drifts- og udviklingsmuligheder samt tre områder til placering af fælles biogasanlæg. Kommuneplanen fremmer skovrejsning, der hvor det er mest hensigtsmæssigt at plante skov af hensyn til andre samfundsmæssige interesser som f.eks. beskyttelse af grundvandet.

Landbruget kan påvirke omgivelserne. Kommuneplanen indeholder derfor også retningslinjer, der sikrer, at udviklingen i landbruget sker på et natur- og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og som minimerer konflikterne mellem husdyrproduktion og naboer.