Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2029 er i store træk en videreførelse af Kommuneplan 2013-2025 og de nævnte temaer fra Planstrategi ’16 er opdaterede og har fået tilføjet nye mål og retningslinjer.

Derudover er der foretaget ajourføring af resterende afsnit på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.

Kommuneplanen er endvidere opdateret med et nyt layout, hvilket har givet anledning til omstrukturering af de enkelte temaer, således de passer ind i det nye layout og struktur. Der er samtidig sket en skærpelse og præcisering i de enkelte afsnit, så overlap er fjernet.

Følgende temaer er revideret i større omfang:

 

Energi- og vindmølleplanlægning

Temaet om energi- og vindmølleplanlægning er i planstrategien besluttet til fuld revision. Da der er tale om et meget omfattende tema, hvor det er vigtigt med en bred borger-, interesse- og politikerinvolvering, er det besluttet ikke at tage temaet med i denne revision. Der igangsættes i stedet en selvstændig proces, som igangsættes med en energipolitisk konference i september 2017.

 

Byudvikling/lokalområder

Temaerne byudvikling og lokalområder er delt i to temaer, hvor der skelnes mellem den overordnede struktur for hele kommunens bymønster og de projekter, der understøtter byudviklingen i byen. Der er mål og retningslinjer for hvert af de to temaer.

Temaet byudvikling er ændret således, at indledningen overordnet beskriver hvordan byudvikling skal ske i kommunen. Herunder hvordan henholdsvis byvækst og byomdannelse skal prioriteres i den fremtidige udbygning.

Der er ikke behov for nye boligudlæg, da der er eksisterende uudnyttede udlæg. Dog udlægges tre mindre boligområder, hvor der lokalt er behov for udbygning.

Boligområderne udlægges i henholdsvis Nørremarksvej i Vester Skerninge, Egenappevej i Svendborg Øst og Eriksholmsvej på Thurø.

Boligudlæggene er med til at stimulere mulighederne for boligudbygning lokalt, hvor der ikke er mange byggemuligheder tilbage.

Boligudlæggene placeres, hvor der er eksisterende infrastruktur i form af veje og adgangsforhold, der er nemt tilgængelige og som kan udbygges.

Der udlægges i alt 7½ ha som skal dække den kommende planperiode i forhold til boligudbygning i form af åben/lavt og tæt/lavt byggeri.

Turisme og vækst

Afsnittet er i væsentlig grad ændret for at sikre overensstemmelse med udviklingen inden for turismeområdet, tendenser i turisterhvervet, Svendborg Kommunes Planstrategi, Turismestrategi og satsninger lokalt og i regionale samarbejder.

For at understøtte overnatningsmuligheder, er der udlagt arealer til udvidelse af eksisterende campingpladser. Derudover er der udlagt blandet bolig- og erhvervsområde I Svendborg Vest, for at give mulighed for nye overnatningsmuligheder.

 

Detailhandel

Som grundlag for revideringen af tema om detailhandlen i Svendborg Kommune, er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, som giver et overblik over den eksisterende detailhandel og skaber på baggrund af en række målrettede nye analyser et grundlag for at vurdere udviklingsmulighederne.

På baggrund af analysen er der fremkommet en række anbefalinger til hvordan Svendborg Kommune kan udvikle detailhandlen. Anbefalingerne er indarbejdet i mål og retningslinjer.

På kortet herunder er vist de ændringer, som er foretaget i detailhandelsstrukturen.
Den grønne cirkle er et nyt udlæg, mens de blå cirkler er områder som reduceres (stiplet blå cirkel) eller som er fjernet.