Bregninge Bakke

Baggrund

Nøglekarakter

Landbrugslandskab med kraftige levende hegn og mindre skove på jævnt skrånende og bølget bakkeformation omgivet af smalle sunde.


Landskabsområdet er vist på kortet. Samlet dækker karakterområdet et areal på omkring 15 km².

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede let skrånende terræn, der falder mod de omkringliggende landskaber, tætte og sammenhægende hegn samt markante skovbryn og dyrkede marker.

Levende hegn og skovbryn skaber velafgrænsede lukkede landskabsrum af lille til middel skala. De skalamæssige forhold understøttes af de hyppigt forekommende huse og små til middelstore gårde. Det er endvidere karakteristisk at der fra de centrale dele af området omkring Bregninge Bakke findes vide udsigter ud over landskabet. Disse udsigter går ofte på tværs af de omkringliggende vandflader til de modstående kyster, hvor skove danner grønne kystlandskaber.

Bregninge Kirke ligger markant på toppen af Bregninge Bakke og kan ses fra hele karakterområdet samt tilstødende karakterområder.

Karakterområdets nordlige og nordvestlige del præges af Vindebys nye beboelseskvarterer, hovedvej A9, Svendborg By på den modstående kyst samt parcelhuskvarteret omkring Eskær, vest for Troense.

Generelt fremstår de karaktergivende elementer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand og uden markante tekniske anlæg. Dog står en telemast, der kan ses især fra nabokarakterområderne, placeret på toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Tåsinge Skanseodde – 21.M1

Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, middel tilstand

 • Områdets bør fortsat græsses.

Den nordlige del af området – 21.M2

Karakteristisk, middel tilstand

 • Områdets bør fortsat dyrkes.
 • Evt. nye elementer og anlæg i landskabet skal placeres således at de ikke bryder indsigten til Bregninge Kirke fra det omkringliggende landskab og kirkens betydning som orienteringspunkt i landskabet.
 • Ved en fremtidig vej vest om Bregninge, skal landskabet holdes åbent omkring vejen, for at sikre de visuelle sammenhæng til og fra det omkringliggende landskab.
 • Evt. nye bygninger og anlæg i landskabet skal placeres i forbindelse med eksisterende byggeri.
 • De udpegede skovrejsningsområder mellem Eskær og Bregninge Skov samt mellem Eskær og Carlsberg kan fint indpasses i karakterområdet.
 • Den åbne ”pause” i landskabet mellem Vindeby og Bregninge Kirke bør fastholdes som et åbent stykke land. Området bør friholdes for ændret arealanvendelse, nyt byggeri og nye anlæg, som vil bryde de visuelle sammenhænge til Svendborg.
 • Alleen mellem Troense og Vindeby skal bevares.

Bregninge Bakke – 21.M3

Karakteristisk, særlig visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Området skal friholdes for ændret arealanvendelse, nye anlæg og nyt byggeri, som vil bryde de visuelle sammenhænge i landskabet herunder de visuelle sammenhænge til og fra kystlandskabet.
 • Evt. nye elementer og anlæg i landskabet må ikke bryde indsigten til Bregninge Kirke fra det omkringliggende landskab eller nedtone kirkens landskabelige betydning som orienteringspunkt.
 • Evt. nye bygninger og anlæg skal respektere landskabets skala som er lille til middel, og placeres i forbindelse med eksisterende byggeri.
 • Ved en fremtidig vej vest om Bregninge, skal landskabet holdes åbent omkring vejen, for at sikre de visuelle sammenhæng til og fra det omkringliggende landskab.

Kystforlandet

 • I kystforlandet skal i særlig høj grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra de omkringliggende sunde og modstående kyster.
 • Kystforlandet skal friholdes for tiltag, som vil bryde den eksisterende karakter med byområder med et lavt og grønt udtryk som afgrænses af uforstyrrede og grønne kyststrækninger.
 • De smalle sunde omkring området betyder at større ændringer på de modstående kyster vil have en stor påvirkning på området.
Statisk kort