Bregninge Bakke - uddybende beskrivelse

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen.

Arealanvendelse og landskabselementer

Dyrkningsform

Jorden i området drives primært intensivt. Enkelte mindre svinegårde ligger i områdets sydvestlige del. Ellers præges området af små gårde og beboelse med præg af fritidsbedrifter, samt enkelte plantager.

På toppen af Bregninge Bakke, vest for kirken findes et lille indhegnet område, som græsses. Gamle lave og krogede ege indikerer at området har lang kontinuitet som græsningsareal. Endvidere fremgår det af jordbundskortet at der på toppen af Bregninge Bakke findes et område med sandede aflejringer.

Endvidere findes der på Tåsinge Skanseodde ved Vindeby Øre et græsset overdrevsområde.

Bevoksningsstruktur

En række mindre skovområder præger Bregninge Bakke. Langs kysten ligger skovområderne Horseskov og Bregninge Skov begge på omkring 80ha. Begge skove domineres af løv. Centralt på toppen af Bregninge Bakke ligger et skovlignende område med bevoksning bestående af en blanding af diverse vedplanter og fremstår mest som krat.

De dyrkede marker adskilles typisk af kraftige, tætte og sammenhængende løvtræshegn. De er oftest klippet op til et par meter over jorden og har en ikke klippet, kronedannende top.

Bebyggelsen i området omgives oftest af tæt løvtræsbevoksning.

Langs vejen fra Vindeby til Eskær findes en markant linde allé af gamle store lindetræer.

Bebyggelsesmønster

Landsbyerne Bjernemark, Knudsbølle, Bregninge og Gammel Nyby ligger spredt i områdets mere centrale dele med Bregninge på toppen af Bregninge Bakke. Landsbyerne Vindeby og Troense ligger ved kysten i den nordlige del af området. De to sidstnævnte landsbyer er vokset i størrelse. Især Vindeby, der oprindeligt bestod af en mindre samling huse omkring færgelejet, hvorfra færgen sejlede til Svendborg, er i dag vokset markant og domineres af parcelhuse og anden nyere beboelse. Troense er vokset mod nordvest ved Eskær og har bevaret sin oprindelige struktur fra kysten ved Pilekrog og mod øst/sydøst. De øvrige landsbyer er kun i begrænset omfang påvirket af nyere bebyggelse.

Bebyggelsen i det åbne land domineres primært af små og mindre gårde hvoraf størstedelen fungerer som beboelse. Gårdene med tilknytning til landbruget findes primært i områdets sydvestlige del. Langs landevejen ligger husmandssteder, små huse og fra Bregninge Bakke og mod syd en række statshusmandsbrug.

I området findes to campingpladser. Den ene på toppen af Bregninge Bakke og den anden på Vindebyøre.

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Sammenholdes de historiske kort fra starten af 1900-tallet med de nutidige forhold fremgår det at landsbyerne Bjernemark og Knudsbølle har bevaret deres oprindelige struktur. Bebyggelsesstrukturen i ejerlavene er endvidere uforandret mens en del hegn og diger er fjernet hvorved der er opstået markant større markfelter. Ved landsbyen Bregninge er der derimod kommet mindre områder med nyere bebyggelse til langs vejene omkring landsbyen.

Skipperbyen Troense, hvor bebyggelsen domineres af gamle bindingsværkshuse, har bevaret sin oprindelige struktur og byggestil og byranden ud mod vandet og mod syd har bevaret sin oprindelige struktur. Udbygningen af Troense er sket mod nordvest i en separat bydel, som ikke direkte forstyrrer Troenses oprindelige struktur og fremtoning. Troense er en af landets bedst bevarede skipperbyer og rummer endvidere landets eneste bevarede kystbyggeplads for træskibe, Jakobsens Plads.

Langs hovedvejen fra Bregninge mod syd ligger en række velbevarede 1900-tals statshusmandsbrug. De ligger på begge sider af vejen i et symmetrisk mønster med indbyrdes ens afstand.

På den nordlige del af Bregninge Bakke ligger gravhøjen Ingershøj. Den er dog afskærmet fra det omkringliggende landskab af forskellige former for bevoksning.

Tekniske anlæg

Området gennemskæres af den stærkt befærdede landevej fra Svendborg til Langeland i nord-/sydgående retning.

På toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke står en telemast, der er synlig fra hele karakterområdet samt naboområderne.

Ved Vindeby Øre domineres området af en række store kornsiloer, som står på Svendborg Havn.

 

Lindealle mellem Eskær og Vindeby.

Udsigten og landskabet mellem Vindeby og Eskær.

Udsigten mod Thurø fra Ingershøj på Bregninge Bakke ved Carlsberg.

Byranden af den seneste udbygning ved Eskær langs Gammel Nybyvej.

Naturgrundlag

Geomorfologi

Bregning Bakke ligger som en morænebakke på den nordlige del af Tåsinge.

Jordtype

Den dominerende jordtype er moræneler. Kun centralt på Bregninge Bakke findes et mindre område med aflejringer af smeltevandssand.

Terræn

Toppen af Bregninge Bakke ligger centralt placeret i området, hvor den rejser sig til 70 m.o.h. På den centrale del af bakkeformationen findes terrænhældninger på 6-12°. Herfra falder det let bølgede terræn jævnt til alle sider ned mod kysten. Mod den sydlige del af Tåsinge falder terrænet til en højde på 10 m.o.h

Kompleksitet

På baggrund af forekomsten af terrænhældninger på 6-12° centralt på Bregninge Bakke klassificeres området som moderat komplekst.

Hydrologi

Mellem Vindeby og halvøen Vindeby Øre, ved områdets nordlige spids findes lavbundsområder, der dækker omkring 20ha.

Kystrelaterede forhold

Farvandsområde

Karakterområdet grænser op til Svendborg Sund mellem Tåsinge og Fyn og Thurø Sund mellem Tåsinge og Thurø.

Dybdeforhold

De smalle sunde er forholdsvist lavvandede dog med render der er dybe nok til at mindre skibe kan passere.

Vindeksponering

Kysten ligger i læ bag de omkringliggende kyster.

Strandbredden

Strandbredderne er smalle og bevoksning langs stranden breder sig helt ud til vandkanten.

Rumlige og visuelle forhold

Landskabselementer af betydning for landskabskarakteren og de rumlige, visuelle forhold er især terrænformen, skovene og de kraftige levende hegn.

Hegn og skovområder skaber lukkede velafgrænsede landskabsrum af middel til lille skala. De skalamæssige forhold understøttes af de middelstore gårde og husmandssteder, der ligger langs vejene eller i mindre landsbyer. Det skrånende terræn betinger at der flere steder i området er vide udsigter ud af landskabskarakterområdet. Fra disse områder, som primært ligger højt opleves de rumlige visuelle forhold mere åbne. Det er karakteristisk at udsigterne i området strækker sig på tværs af de omkringliggende vandområder og afgrænses af en modstående kyst. Vest for Bregninge findes dog et langt kig mod sydvest på langs af kysten af Tåsinge ud af Svendborg Sund, som præges af det mere åbne farvand.

Bregninge Kirke på toppen af Bregninge Bakke fungerer som landmark dels indenfor selve karakterområdet dels i tilstødende karakterområder også på tværs af de omkringliggende vandflader.

Skipperbyen Troense ligger i karakterområdets nordlige del med mange bindingsværkshuse og sin oprindelige struktur og afgrænsning mod det omkringliggende landskab bevaret.

Langs det nord-/sydgående vejforløb, som forbinder Eskær og Vindeby findes en gammel Linde alle, der fremstrå som et markant landskabselement.

På østsiden af Vindeby er anlagt ny bebyggelse ud mod den åbne flade, der ligger mellem Vindeby og Bregninge Skov. Den nye bebyggelse bryder med de ellers grønne byrande, som findes i området.

De karaktergivende landskabselementer hegn, skove og bebyggelsen fremstår velplejede og uden tegn på forfald. Overordnet fremstår karakterområdet uforstyrret af tekniske anlæg. En telemast, som er placeret på toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke kan dog ses i langt størstedelen af karakterområdet samt fra tilstødende karakterområder.

Visuelle relationer til nabokarakterområderne

Terrænet, som skråner ud mod de smalle sunde Svendborg Sund og Thurø Sund, som begge er omkring 0,5 km brede betinger visuelle sammenhænge mellem Tåsinge de omkringliggende vandflader og de modstående kyster på Fyn og Thurø. De modstående kyster fremstår meget grønne med skov og levende hegn. Fra den nordlige del af Bregninge Bakke præges den modstående kyst af Svendborg, med dens primært lave bebyggelse og byrand ud mod vandet som præges dels af større villaer dels af Svendborg Havn, som stadig er delvist i funktion. Mod syd fra de øvre dele af Bregninge Bakke er udsigt over Tåsinge Moræneflade.

Visuelle sammenhænge i kystlandskabet

Kystforlandet domineres af skove og bebyggede områder, dog med partier med åbne dyrkede marker.

Udsigterne fra kystforlandet og de højtliggende dele af Bregninge Bakke bag kystforlandet, strækker sig over de smalle sunde til de modstående kyster af Fyn og Thurø.

Disse fremstår, med undtagelse af bysamfundene ved Svendborg og Thurø, meget grønne domineret af skov og skovlignende bevoksning. Byerne Svendborg og Thurø er begge domineret af lav bebyggelse med et meget grønt udtryk.

Landskabsvurdering

Vurdering af karakterstyrke

Karakteristiske områder

Hele karakterområdet – 21.K1

De karaktergivende landskabselementer og rumlige/visuelle forhold i form af småskove, kraftige levende hegn på den dyrkede flade og de middelstore gårde og husmandssteder, som skaber et små - middelskala landskab fremstår tydeligt i hele karakterområdet.

Spredt i området, er der kommet en del nyere bebyggelse, spredtliggende plantager og enkelte tekniske anlæg til, som betyder at landskabskarakteren fremstår mindre intakt men stadig har bevaret samspillet mellem naturgrundlaget og arealanvendelsen. Dette samspil fremstår især tydeligt ved placeringen af Troense By nær kysten og ved Bregninge Kirke, som ligger på toppen af bakken.

Samlet vurderes området som karakteristisk.


Kort over delområder.

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Tåsinge Skanseodde – 21.V1

I området omkring Tåsinge Skanseodde findes særlige visuelle oplevelsesmuligheder i form af den kontrastfyldte udsigt over græsningsoverdrevet og videre over Svendborg Sund mod byen og havnen, der rejser sig med høje bygninger og siloer op ad kystskråningen, på den anden side af sundet.

Bregninge Kirkebakke - 21.V2

I området Bregninge Kirkebakke og i særdeleshed fra Bregninge kirketårn er der en fantastisk udsigt til det sydfynske øhav, Sundet og Svendborg by.

 

Kort over særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Vurdering af tilstand

God tilstand

Den sydlige del af karakterområdet – 21.T2
Landskabskarakteren fremstår tilnærmelsesvist intakt. Kun få nye huse er kommet til i tilknytning til landsbyerne Bregninge, Knudsbølle og Bjernemark og enkelte frugtplantager er kommet til spredt i området.

De karaktergivende elementer i form af hegn, skovbryn og bebyggelse fremstår i vedligeholdelsesmæssig god tilstand og udsigterne, som betinger visuelle oplevelsesmuligheder fremstår tilnærmelsesvist uforstyrrede af tekniske anlæg. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer samt de visuelle oplevelsesmuligheder er således god.

Samlet vurderes tilstanden som god.

Middel tilstand

Den nordlige del af karakterområdet – 21.T1

Vindeby og området omkring Eskær er vokset markant i størrelse i forhold til deres oprindelige form. Udvidelserne med nye og endnu uafskærmede parcelhusområder forstyrrer intaktheden af landskabskarakteren omkring byranden.

Vejen fra Vindeby til Bjernemark domineres af en række mindre fabrikker mens intaktheden af landskabet på de øvre dele af Bregninge Bakke stedvist forstyrres af juletræsplantager og kratlignende bevoksning, som slører de terrænmæssig forhold.

Vindeby Øre domineres i dag af en campingplads omkranset af løvtræsbeplantninger samt opvækst af krat i tilknytning til lavbundsområderne. På de historiske kort fremstår området frit for træer og med engsignatur. Intaktheden af området vurderes derfor som mindre god. Endvidere påvirkes området kraftigt af høje betonsiloer, som ligger på Svendborg havn på den modstående kyst.

Tilstanden af karakteren vurderes derfor som middel.


Kort over delområder.

Sårbarhedsvurdering

I det følgende beskrives sårbarheden af området generelt samt baggrunden for vurdering af særligt sårbare delområder. Kapaciteten af områderne i forhold til igangværende udvikling og planlagte ændringer vurderes ligeledes.

Landskabskarakterområdet generelt

Sårbarheden af karakteren knytter sig primært til udsigtsmulighederne og de visuelle sammenhænge i området, hvilket betyder at ændringer i landskabskarakteren vil kunne erkendes tydeligt. Dog er området karakteriseret ved kraftige levende hegn og småskove hvilket kan fungere som afskærmning. Der knytter sig således nogen grad af sårbarhed til karakteren af området.

Særligt sårbare delområder

Mellem Eskær og Vindeby – 21.S1

Det åbne landskabsrum mellem Bregninge Skov og Vindeby danner en landskabelig ”pause” mellem Vindeby og Troense med udsigt til Svendborg By.

Mod øst afgrænses landskabsrummet af linde alléen, der rummer gamle og meget markante lindetræer, der pga. deres alder og lange regenereringstid må betragtes som særligt sårbare.

Landskabsrummet med den landskabelige ”pause” mellem Vindeby og Troense og udsigten til Svendborg er særligt sårbart overfor ændringer, som vil bryde den visuelle sammenhæng til Svendborg By.

Tåsinge Skanseodde – 21.S2

Karakteren af Tåsinge Skanseodde, som præges af de græssede strandengsarealer, er særligt sårbar over ændring i arealanvendelsen. Fortsat græsning er således en central funktion for opretholdelse af landskabets karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Bregninge Bakke - 21.S3

Fra Bregninge Bakke og landskabet omkring Bregninge Kirke fremstår med sinde 65 m over havet som et meget markant landskabselement som er synlig fra store dele af Svenboger Kommune og fremstår uforstyrret på nær en enkelt mobilmast. Området er derfor særligt sårbart for nye elementer som vil bryde denne landskabsoplevelse.

Kystforlandet

Området ligger ud til de smalle sunde mellem Tåsinge, Fyn og Thurø. De visuelle sammenhænge, som knytter sig til kystlandskabet gør området særligt sårbart overfor tiltag, som vil bryde med kysternes karaktergivende forhold.

Området er således sårbart overfor byggeri og tekniske anlæg både indenfor området og på de modstående kyster, som vil fremstå markant i landskabet eller bryde de visuelle sammenhænge.

Byerne omkring de smalle sunde er fortrinsvis lave og med et grønt udtryk og afgrænses af uforstyrrede og meget grønne kyststrækninger. Kystlandskabet er særligt sårbart overfor tiltag, som vil bryde disse karakteristika.

Byranden af Troense

Den østlige del af Troense, fra Pilekrog og mod øst, samt dens afgrænsning i forhold til det omkringliggende landskab fremstår intakt i forhold til dens oprindelige form. Denne struktur er sårbar overfor ny bebyggelse, yderligere tilplantning eller andre markante ændringer i de eksisterende forhold.

Sårbarhed i forhold til eksisterende planlægning

Fremtidig vej

Den fremtidige vej, som er planlagt vest om Bregninge Bakke, vurderes potentielt at forstyrre de udsigtsmuligheder og visuelle sammenhænge, som knytter sig til vestsiden af Bregninge Bakke. Det er fra denne del af karakterområdet, der findes visuel sammenhæng med karakterområdet mod vest og den modstående kyst omkring Egense Landbrugsflade. Pga. de visuelle sammenhænge er mulighederne for indpasse nye tiltag minimale.

Skovrejsning

Den planlagte skovrejsning øst for Horseskov og skovrejsningen øst for Bregninge vil bryde indsigten til Bregninge Kirke fra henholdsvis vest og øst. Skovrejsningen mellem Eskær og Bregninge Skov samt mellem Eskær og Carlsberg vurderes ikke at have markant negativ indflydelse på landskabsoplevelsen. Dog vil oplevelsen af alleen mellem Troense og Vindeby, som et enkeltstående element mindskes.


Kort over sårbare områder.

Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke ligger med bølgede let skrånende sider opdelt af kraftige levende hegn.