Stinet og forbindelser for bløde trafikanter

Cyklister og fodgængere kan med få undtagelser færdes sikkert og trygt på alle veje i Svendborg Kommune. Det sammenhængende stinet vil samtidig få flere til at benytte cyklen, til gavn for både sundhed og sikkerhed.

Det eksisterende stinet er præget af et udviklingsforløb, som ikke altid har resulteret i de mest rationelle og direkte forløb. I forbindelse med en rekreativ anvendelse af stinettet betyder det mindre og kan ligefrem være en kvalitet. Men hvis cykling skal udvikles som et realistisk alternativ til bilkørsel, skal stinettet tænkes sammen med den øvrige infrastruktur og have en væsentlig og bestemmende faktor i planlægning af byen. I den forbindelse har Byrådet i 2014 vedtaget en cykelruteplan. Se cykelruteplanen her.

Det er Byrådets mål, at:

 • etablere sikre og hurtige gang- og cykelforbindelser for de bløde trafikanter mellem bolig, erhverv, fritid samt institutioner m.m.,
 • udvikle et sammenhængende stinet som et væsentligt virkemiddel til at reducere biltrafikkens omfang,
 • sikre gang- og cykelforbindelser til natur, skov og strand.

Stireservationer

 • Inden for stireservationer for fremtidige stier må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende stianlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende stireservation der vurderer, om dette er tilfældet. Se kortet "stireservationer" nederst.

Nyetableringer

 • I forbindelse med arealplanlægning og byggemodninger skal der indarbejdes plan for bløde trafikanter på lige vilkår med biler, ligesom det så vidt muligt skal sikres, at det nye stinet forbindes med det eksisterende stinet i området.
 • For at sikre trafiksikkerheden i forbindelse med etablering af nye stier, skal der i forbindelse med projektet vurderes, om der skal etableres sikring af bløde trafikanter i forbindelse med krydsning af eksisterende veje. Sikringen af de bløde trafikanter skal ligeledes vurderes, hvis kommunevejen er, eller bliver, en del af stinettet.
 • At der i forbindelse med nye vejanlæg vurderes behov for faciliteter for både cyklende og gående.

Kortet herunder viser "stireservationer"

Statisk kort

Stinettet

Stinettet kan opdeles i:

 • Overordnede stier
 • Lokale stier
 • Rekreative stier


Overordnede stier

Overordnede stier er stier, der forløber mellem de enkelte lokalområdebyer eller bydele.

Det overordnede stinet omfatter både stier i eget tracé og cykelstier langs veje, cykelbaner langs veje, brede kantbaner langs veje og 2 minus 1 veje. Der kan også indgå lokalveje, hvor vejen benyttes til stitrafik og f.eks. binder stier i eget tracé sammen.

I løbet af de sidste år er der sket væsentlige udvidelser/ombygninger af det overordnede stinet. Det drejer sig om:

 • Cykelsti langs Sankt Jørgens Vej
 • Cykelsti langs Eskærvej

Stien fra Åkildevej i Vester Skerninge til Svendborgvej i Ollerup samt strækninger gennem Ollerup er fortsat en sti, der ejes og administreres af Vejdirektoratet.


Fremtidig udvikling af det overordnede stinet
For at fremme trafiksikkerheden ønsker Byrådet at skabe mulighed for hurtig, tryg og sikker transport mellem de enkelte lokalområder og bydele. Det kan bl.a. ske ved at etablere stier. For at det bliver attraktivt at benytte disse stier, skal der være lys og fast belægning, og der skal være sikre krydsninger, hvor hovedstinettet krydser vejnettet. Navnlig tryghed har betydning for, at forældre tør sende børnene ud på stier til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Svendborg Kommune har udarbejdet en plan for det overordnede stinet med en fastlagt tidsfølge, der sikrer, at alle lokalområder og bydele bindes sammen, og der sikres hurtige og direkte forbindelser fra oplandet ind mod Svendborg bymidte.

Stinettet alene sikrer ikke, at cyklen overtager større andele af transportarbejdet fra biltrafikken. Der skal en bred vifte af indsatser til. Byrådet ønsker derfor, at stiplanen udarbejdes som led i en samlet handlingsplan for cykelfremme.


Lokale stier

Lokale stier er stier, der forløber i et lokalområde eller en bydel og forbinder de enkelte byfunktioner (skole, fritid, forretninger osv.) med hinanden.

I løbet af de sidste år er følgende stiprojekter igangsat:

 • Dobbeltrettet sti langs Broholmsvej fra Broholm til Gudme
 • Enkeltrettede stier langs Landevejen fra Vejstrup til Oure


Lokale stier til det lokale liv

De lokale stier i et lokalområde eller en bydel sikres bedst ved en sammenhængende planlægning fra det tidspunkt udviklingen af et område påbegyndes. Hver gang der sker en omdannelse eller nyudvikling indenfor en bydel, er det derfor vigtigt, at der indtænkes muligheder for at indarbejde et lokalt stinet.


Rekreative stier

Rekreative stier er stier, der i bred forstand giver adgang til naturen.

Der er offentligt anlagte naturstier på Skarø og Drejø, i Syltemade Ådal og på de offentligt ejede naturarealer og skove. I forbindelse med enkelte andre naturlokaliteter er der aftale med ejerne om offentlig adgang.

Hjerteforeningen og Svendborg Orienteringsklub har afmærkede ruter i Hallindskoven og Stævneskoven.


Rekreative stier til fornøjelse og oplevelse

Det rekreative stinet skal sikre øget adgang til friluftsliv, motion og naturoplevelser tæt på boligen og skabe rammer for øget fællesskab, samvær og sundhed.

Handicappede skal gives mulighed for oplevelser på lige fod med andre på udvalgte steder og særlige brugergrupper bør sikres øget tilgængelighed som f.eks. ridestier og mountainbike ruter.

Med udgangspunkt i eksisterende stier, mark- og skovveje samt gamle stier, der tidligere har været brugt som smutvej til kirke og skole eller for den lokale post, søges etableret nye stiforløb og gerne "rundture/sløjfer" på 4-5 km i nærheden af alle større byer og landsbyer (mere end 500 indbyggere).

Ved udvikling af nye bolig- og erhvervsområder søges der etableret adgangsmuligheder til nærliggende rekreative stier.

Herudover vil Svendborg Kommune arbejde på at udbygge Øhavsstien. Det vil i første omgang ske med en forbindelse mellem Lundeborg og Klintholm, en videreførelse af stien gennem Vejstrup Ådal ned til kysten samt en sti som forbinder Egebjerg Bakker med Ollerup by og Øhavsstien i Vester Skerninge. Disse projekter indgår som et led i Cittaslow Handlingsplanen. I projektet Tankefuld indgår en udbygning af ridestier med forbindelse til områdets private rideskoler og stalde. Der er endvidere planer om at etablere "kaffepletter"(små spisepladser) med passende indbyrdes afstand på ruten. Planerne koordineres med Naturturisme I/S.

Rekreative stier anlægges typisk som trampestier (hvor folks færden holder stien farbar) eller i grus uden belysning, og der sker ingen snerydning om vinteren. Særlige forhold kan gøre sig gældende for handicapvenlige stistrækninger som asfalteres eller ridestier, som anlægges i eget tracé.

Den rekreative stiplan indgår i den grønne struktur. Stierne følger de grønne kiler, der indeholder de særlige naturområder, eksisterende skove, strand og hav.


Øhavsstien

85 km af Øhavsstien, som kommunerne på Sydfyn har etableret i samarbejde med Naturturisme, går gennem Svendborg Kommune fra Lundeborg i øst til Fjældebroen i vest og fra Svendborg over Tåsinge til Langeland.

Øhavsstien omkranser Det Sydfynske Øhav og er med sine 220 km en af Danmarks længste vandreruter. Ruten går gennem Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Øhavsstien har et meget varieret forløb gennem et enestående kulturlandskab med flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder, som er præget af områdets spændende kulturhistorie. Der er udsigter ud over øhavet, som rummer de hyggelige øsamfund og som er et værdifuldt naturområde i international målestok.

Øhavsstien er en trampesti forbeholdt vandrere og er afmærket hele vejen med skilte. Ruten er primært etableret ved frivillige aftaler på privat ejet jord og er sikret ved tinglysning. For den 85 km lange strækning gennem Svendborg Kommune er der udgivet 3 foldere med beskrivelse af stiens forløb og de oplevelser, som man kan få langs stien.

Stien vedligeholdes af kommunen ved slåning af et ca. 1,5 m bredt spor.

Øhavsstien kan ses på kommunens kortinfo.


Kirke- og hovstier

Kirke- og hovstier er, som navnene antyder, meget gamle og består typisk af en trampet sti langs hegn eller på markveje på landet, hvor offentligheden har ret til at færdes hele døgnet. Der er registreret kirkestier ved Ollerup og Skårup. Hovstien ved Hvidkilde indgår i Øhavsstien.


Skov- og naturstier

I kommunes skove og naturområder er der mange stier, som kan udgøre et samlet forløb med mulighed for rundture i området. Der er ingen samlet registrering af stierne eller plan for deres udbygning.

I folderen "Skovture i Svendborg - fra Ørkild til Skårup Skovmølle" er der beskrevet to ruter i den østlige del af Svendborg.


Cykelruter

I Svendborg Kommune findes nationale, regionale og lokale cykelrutenet, der forløber ad de mindre kommuneveje.

Gennem kommunen forløber den nationale rute, Østersøruten, som består dels af den eksisterende N8, Sydhavsruten, som forløber fra Rudbøl til Møn med omlægning over Ærø, dels af et nyt ruteforløb via Sjælland, Fyn og Sydjylland, som kobler enderne sammen. Ruten er afmærket.

Det tidligere Fyns Amt har etableret et regionalt rutenet, hvoraf tre ruter går gennem Svendborg Kommune:

 • Rute nr. 50 forløber langs kysten fra Fåborg via Svendborg til Nyborg. Den nationale rute ”Østersøruten" indgår her i.
 • Rute nr. 79 forløber fra Korinth ind over De Sydfynske Alper til Gudme og videre til Ørbæk/Nyborg.
 • Rute nr. 55 forløber mellem Odense og Svendborg.

Det regionale rutenet i Svendborg Kommune er på godt 120 km. Ruterne er afmærket.

Svendborg Kommune har også etableret lokale ruter. De forløber typisk som sløjfer på det regionale net med korte ture på 20 til 48 km. Der er i alt 12 ture, der alle er afmærket.