Kollektiv trafik

Infrastrukturen og den kollektive trafik er instrumenter til at binde kommunen sammen. Bymønsteret med en hovedby, en række oplandsbyer og landsbyer og den tilknyttede offentlige og private servicestruktur med f.eks. skoler, pasningsordninger, læger og butikker omkalfatres løbende og det nødvendiggør at den kollektive trafik tilbydes for at sikre tilgængeligheden for alle kommunens borgere.

Den kollektive trafik i Svendborg Kommune består af tog, bybusser, teletaxi og regionale busser. Den kollektive trafik er et væsentligt redskab, når klimaudfordringen skal imødegås, men samtidig modsætningsfuld: den kollektive trafik har svært ved at fastholde passagertallet og budgetterne sprænges alt imens der er behov for massive investeringer, hvis den skal vinde markedsandele fra den individuelle biltrafik. En væsentlig udfordring for den kollektive trafik ligger i organiseringen, hvor sammenhængende net, køreplaner og lette omstigningsmuligheder er afgørende for, om den kollektive trafik kan blive et brugbart alternativ.

Det er Byrådets mål, at:

 • udvikle den kollektive trafik for at forøge mobilitet og tilgængelighed,
 • udvikle den kollektive trafik for at forbedre miljø, klima og sundhed,
 • skabe en sammenhængende struktur i den kollektive trafik,
 • udvikle den kollektive trafik og sammenhængen med øvrige trafikarter i samarbejde med de øvrige fynske kommuner,
 • vægte den kollektive trafik højest på de tidspunkter og steder, hvor der er størst passagerpotentiale,
 • udnytte den kollektive trafik til at understøtte bymønster og offentlig og privat servicestruktur,
 • forebygge gener ved støj og vibrationer fra den kollektive trafik.

Infrastrukturstrategi Fyn 2017 – 35

 • Den på Fyn fælles vedtagne strategi vil danne udgangspunkt for alle beslutninger, som træffes med konsekvens for den sammenhængende trafik på tværs af kommunegrænser. Der iværksættes de kommende år forskellige projekter, som vil have indflydelse på beslutninger og tiltag i de enkelte kommuner til gavn for mobiliteten.

Vejudformning ifm. Bustrafik

 • Ved udformningen af vejanlæg og trafikløsninger, skal busruter i henhold til den kollektive trafikplan så vidt muligt sikres et hensigtsmæssigt forløb.
 • Vejforlægninger og nye veje skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, hvor der er behov for betjening med kollektiv trafik - i byområder for hver ca. 500 m.
 • Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med regional kollektiv trafik.
 • Såfremt der alligevel etableres bump m.v., skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for regionale busser.

Jernbanestøj

 • Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det maksimale støjniveau og vibrationer fra jernbanetrafik må for støjfølsom arealanvendelse ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Den kollektive trafik

Svendborg Kommune bestiller og betaler for det serviceniveau, der ønskes for bybusserne og den lokaltrafik der køres i kommunen. Ansvaret for køreplanlægningen og indkøb af bustrafikken ligger hos det fælleskommunale trafikselskab FynBus, der er ejet af Region Syddanmark og de 10 fynske kommuner. FynBus har ansvaret for taksterne og for at den lokale og regionale kørsel tilrettelægges i tættest mulig koordination.


Kollektiv trafikplan

Fynbus udarbejder en kollektiv trafikplan for såvel den regionale som den lokale kollektive bustrafik. Som bestiller af den lokale bustrafik indgår Svendborg kommune i samarbejdet om den lokale trafikplan. Svendborg Kommune arbejder her for at principperne for den lokale- og bybusdrift spiller sammen med kommuneplanens retningslinjer for den fremtidige byudvikling. Byrådet arbejde for, at den kollektive trafikplan, under hensyntagen til den økonomiske ramme lever op til målene på området.


Svendborgbanen

Jernbanenettet i Svendborg Kommune består af Svendborgbanen som forbinder Svendborg og Odense. Ved skift i Odense kan der opnås forbindelse til alle hovedlinjer i Danmark samt internationale forbindelser. Svendborgbanen er i vidt omfang en pendlerbane med stor betydning for en sammenhæng i arbejdsmarkedet på Fyn samt for unge ift ungdoms- og videregående uddannelser. I Svendborg Kommune er der fire stationer: Svendborg, Svendborg Vest, Stenstrup Syd og Stenstrup.

Læs om jernbane støj her.


Den enkeltsporede jernbanes sårbarhed

Svendborgbanen er en enkeltsporet jernbane, hvilket gør den ekstra sårbar ved utilsigtede hændelser. Svigt i materiellet, problemer i sporene, udfald og fejl i sikringsanlæggene har indenfor den seneste årrække været hyppigt forekommende og afstedkommer straks forsinkelser eller aflysninger, bl.a. med baggrund i at den enkeltsporede jernbane ikke giver rum for fleksible nødløsninger.


Den kollektive trafik som alternativ til biltrafikken

Svendborg Kommune ønsker at den kollektive trafik bliver mere attraktiv for at påvirke bilister til i højere grad at benytte den kollektive trafik. Ligesom der ved en målrettet satsning på Svendborgbanen i perioden 2000-2004 er sket en betydelig passsagerfremgang vil tilsvarende kunne opnås i bustrafikken, hvis de nødvendige ressourcer tilføres og hvis behov og udbud tilpasses hinanden. Den lokale bustrafik vil kunne blive et mere attraktivt alternativ til privatbilen, såfremt rejsetiden nedbringes, betjeningen af de store rejsemål intensiveres, komforten øges og information og markedsføring sættes i fokus. Samlet set kan det forbedre den kollektive trafiks image.


Regularitet og kapacitet på Svendborgbanen?

For at leve op til målet om at være en attraktiv bosætningsby er det afgørende at Svendborgbanen udvikles. For at sikre, at toget som en miljømæssig bæredygtig forbindelse mellem Svendborg og Odense bliver et reelt og attraktivt alternativ for pendlerne, skal der i samarbejde med de øvrige kommuner langs banen arbejdes videre med initiativer, der lægger pres på statslige myndigheder og operatører. På længere sigt forventes kapaciteten på Svendborgbanen at blive utilstrækkelig, hvilket allerede nu bør indtænkes i løsningsforslag.


Pendlernes vilkår på Svendborgbanen

Kvaliteten af det kollektive trafiktilbud på Svendborgbanen har gennem en årrække været svingende. Byrådet vil løbende arbejde på at påvirke statslige myndigheder og DSB med henblik på:

 • Forbedring af toggangen særligt ift. at modvirke problemer/aflysninger på strækningen Stenstrup-Svendborg (arbejde for undersøgelse vedrørende dobbeltspor på delstrækninger og på sigt hele Svendborgbanen).
 • Bedre sammenhæng i køreplanen ved skift i Odense.
 • Bedre og hurtigere forbindelser mellem Svendborg/Svendborg Vest og Hjallese – med opkobling til Odense nye supersygehus og SDU via Letbanen.
 • Forbedring af passagerinformation ved uregelmæssig drift/forsinkelser.


Færgetrafik

Svendborg havn har fortsat en vigtig rolle som knudepunkt for ø-færgerne til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø. En af grundene hertil er at Svendborg by med sin koncentration af handel og offentlig og privat service, herunder sygehus og uddannelsessteder, fortsat er "hovedstad" for øerne i Det Sydfynske Øhav.