Forudsætningsredegørelse

Ifølge planlovens § 11 e skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

Redegørelsen udgør baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanforslaget, og den er vigtig for borgeres og andre myndigheders forståelse og fortolkning af kommuneplanen.


Boligrækkefølgeplanen

I kommuneplan 2017 er boligrækkefølgeplanen opdateret, sådan at lokalplanlagte områder er taget ud og nye arealer er taget ind. Der er sket en overordnet tilpasning af rækkefølgeplanen, så den afspejler den aktuelle plansituation i de forskellige lokalområder i kommunen.

Der er udlagt 3 mindre områder til byudvikling, som bliver udlagt i kategori 1. Det betyder, at de umiddelbart kan bebygges. Udlæggene er foretaget i de lokalområder, hvor der ikke nogen restrummelighed eller hvor restrummeligheden er meget lille, og hvor de understøtter planstrategiens mål om at understøtte Svendborg by og havn, Tankefuld og lokalområderne.

Derudover er der foretaget flere tilpasninger, hvor områder har ændret kategori, da der er blevet lokalplanlagt i området, eller hvor udlæg ikke længere er aktuelle og derfor enten rykker ned i rækkefølgen eller bortfalder.

Der er ikke udlagt byomdannelsesområder til byudvikling. Udvikling af havn og byområder nær havn, skal redegøre for overholdelse af støjgrænserne.


Natur

I Svendborg Kommune findes værdifulde naturområder, som rummer sjældne arter og naturtyper og som har stor oplevelsesværdi. Naturområderne er vigtige for friluftslivet og styrker bosætning, turisme samt Svendborg som Cittaslow-kommune.

Kommuneplanen varetager naturbeskyttelsesinteresserne og sikrer balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og landskabet. Kommuneplanen skal gennem udpegning af Grønt Danmarkskort danne grundlaget for en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder.

Kommuneplanen indeholder en naturkvalitetsplan, som beskriver målet for kvaliteten af de enkelte naturområder på land.

Kommuneplanen beskriver også Svendborg Kommunes strategi for at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen og til at forbedre mulighederne for friluftsliv.

Kommuneplanens naturafsnit er i forhold til den tidligere kommuneplan omstruktureret i overensstemmelse med lovgivningen. Grønt Danmarkskort er nyt tema i kommuneplanen. Det erstatter for en stor del det tidligere Naturnetværk.

Arealudpegninger og retningslinjer, der varetager naturbeskyttelsesinteresserne, er delt op i seks afsnit:

  • Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder på land og andre generelt beskyttede naturområder
  • Særligt værdifulde naturområder/Naturkvalitetsplan
  • Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder
  • Grønt Danmarkskort
  • Lavbunds- og vådområder
  • Rekreative interesser


Bade- og bådebroer

Eksisterende arealer til bade- og bådebroer udvides i begrænset omfang for at sikre befolkningens adgang til vandet og for at understøtte muligheder for rekreativt brug.


Klimatilpasning

I Svendborg Kommune er der ikke udarbejdet en kommunal risikostyringsplan, da kommunen ikke er udpeget som risikoområde.

Kommuneplanens afsnit om klimatilpasning indeholder en prioritering af hvordan Svendborg Kommune vil håndtere de øgede vandmængder i kommunen, hvad enten det drejer sig om regnvand eller havvand og om det er i byen eller på landet.


Byudvikling

Der udlægges 2 ha areal på Thurø til udbygning af den lokale dagligvareforsyning og boligformål. Arealerne udlægges i forlængelse af eksisterende bebyggelse, indefra og ud. Det er ikke geografisk muligt, at udlægge arealerne udenfor kystnærhedszonen, da hele Thurø ø ligger indenfor kystnærhedszonen.


Campingpladser

Der udlægges nye arealer til campingpladser i kommunen. Udlæggene er udvidelser af eksisterende campingpladser, der søges understøttet ved at give muligheden for at udvide. Kommunen har meget lidt ledig kapacitet i forhold til udvidelse af overnatning på campingpladser. Der er kun et eksisterende uudnyttet udlæg, som også fastholdes i denne kommuneplan. Derudover er der ingen ledige arealer til sommerhuse.


Rekreativ forbindelse

Der udlægges en ny ramme til offentlige rekreative formål langs kysten fra Christiansminde til den runde lystbådehavn ”Den blå kant”. Rammen skal sikre offentlighedens adgang til kysten og skabe en sammenhængende rekreativ forbindelse.


Trafik

Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplanen forhold til den statslige Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027.


Fælles fynsk infrastrukturstrategi

Der arbejdes fortsat med at opbygge nye moderne trafikterminaler og opgradere en eller flere korridorer.


Kystnærhedszonen

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029 er uudnyttede arealreservationer gennemgået og redegjort for. Læs redegørelsen her.


Detailhandel

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029 er der redegjort for forudsætningerne for detailhandlen i Svendborg Kommunen. Læs redegørelsen her.