V. Skerninge Moræneflade Nord

Baggrund

Nøglekarakter

Enkelt middel- til storskala jordbrugslandskab betinget af et bølget til bakket terræn med middelstore markfelter, tætte levende hegn, huse og middelstore gårde spredt langs vejene og samlet i mindre klynger. Åbne kig ud over landskabet.


Landskabsområdet er vist på kortet

Landskabskarakteren

De karaktergivende elementer i form af det bølgede til bakkede terræn, levende hegn og beplantning omkring gårdene skaber et middelskala landskab. De bakkede skovklædte naboområder danner en visuel grænse og horisont i den nordlige del.

Karakteristiske, tætte levende hegn, ofte langs vejene, deler nogle steder området op i mindre landskabsrum, især i den centrale del af området mens der især mod vest er større marker og færre tætte hegn og dermed lange udsigter over landskabet.

Levende hegn og bebyggelse danner sammen med terrænet et enkelt til let sammensat landskab med en lav grad af kompleksitet, uden et særligt mønster.

Af landskabelige elementer og udsigter i området bør nævnes udsigten mod syd fra Knarrebjerg Huse, udsigten fra hovedvejen mellem Svendborg og Faaborg over Det Sydfynske Øhav, Ravnebjerg og Dejrbjerg der fremstår som markante bakker i landskabet samt indsigten til Hundstrup Kirke fra nordøst. Desuden opleves lokalt omkring Margrethes Minde et hovedgårdsmiljø.

Vindmøllerne i den vestlige del af området påvirker landskabet lokalt og delvist udsigten fra højdepunkter i syd mod den skovklædte visuelle grænse mod nord.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder hvor der skal ske en tilpasning
Den centrale, nordlige og østlige del af karakterområdet – 2.M1
Området er karakteristisk og har god tilstand

 • Området bør fortsat dyrkes landbrugsmæssigt.
 • Evt. ny bebyggelse og nye anlæg skal placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse og respektere landskabets skala. Anlæg skal efterfølgende skærmes af beplantning.
 • Arealerne omkring Hundstrup Å mellem Gundestrup og Hundstrup bør fortsat drives ekstensivt.
 • Bebyggelse i Gundestrup der slører den velbevarede landsbystruktur skal undgås.
 • Det udlagte erhvervsområde omkring Hundstrup Savværk bør trækkes tilbage, således at der opretholdes en klar grænse mellem byen og det åbne land. Arealet kan evt. i stedet udvides mod syd.

Nord for Vester Skerninge og Ulbølle – 2.M2

 • Området er karakteristisk og har middel tilstand
 • Evt. fremtidig byudvikling af Ulbølle og Vester Skerninge bør ske i nordlig retning.
 • Skovrejsning i området kan fortsætte. Der er mulighed for at det med tiden kan danne en grøn grænse for byområderne.

Omkring Margrethes Minde og Rødkilde – 2.M3

Området er kontrasterende og har god tilstand

 • Ny bebyggelse uden sammenhæng til de to store gårde skal så vist muligt undgås.
 • Evt. ny bebyggelse omkring Rødkilde og Margrethes Minde skal ske i tæt sammenhæng med de eksisterende bygninger og i samme stil. Der skal tages særlig hensyn til den karaktergivende træallé ved Margrethes Minde.
 • Skovrejsning i området skal undgås.
 • Nye elementer der forstyrrer de åbne landskaber, herunder tekniske anlæg, skal undgås.
Statisk kort