Erhverv og miljø

Afsnittet indeholder de planmæssige restriktioner/retningslinjer for erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse for risikovirksomheder

Det er Byrådets mål, at:

 • fremme en positiv erhvervsudvikling, ved at sikre og tilgodese erhvervslivets behov for gode og hensigtsmæssige erhvervslokaliseringer,
 • sikre en bæredygtig lokalisering af forurenende erhverv ud fra en helhedsvurdering, til gavn for erhvervslivet og i respekt for mennesker, naturen og miljøet, herunder
  • at sikre, at forurenende erhverv lokaliseres således, at de ikke påfører mennesker, naturen og miljøet uacceptable miljøbelastninger.
  • at sikre, at foreningsfølsomme formål lokaliseres således, at de ikke udsættes for uacceptable miljøbelastninger fra forurenende erhverv.

Erhverv og miljøkonflikter

 • Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse arealer.
 • Der skal ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
 • Der skal tilstræbes en forebyggelse af lys-, luft- og lugtforureningskonflikter. Såfremt der i forbindelse med arealudlæg eller placering af virksomheder forventes problemer med lys-, luft- eller lugtforurening, skal der redegøres for problemet og hvordan det forventes løst.

Erhvervsstøj/fortolkningsbidrag
Læs mere om erhvervsstøj og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her.

 

Risikovirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.
 • Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægges der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konsekvensområderne skal bero på en konkret miljømæssig vurdering.
 • Inden for konsekvensområderne for virksomheder med særlige beliggenhedskrav må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt, og herunder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
 • Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.
 • Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konsekvensområderne skal bero på en konkret risikovurdering.
 • Der må ikke indenfor risikokonsekvensområderne etableres risikofølsom arealanvendelse, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Der er ikke p.t. udlagt nogen konsekvensområder i Svendborg Kommune da der ingen risikovirksomheder er.

 

Erhverv og spildevand

 • Der kan udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv i erhvervsområder, hvor spildevandet kan føres til Egsmade Renseanlæg i Svendborg.
 • Arealer, der udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i Spildevandsplanen.
 • Spildevandet fra virksomheder placeret på arealer til særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang tilsluttes det kommunale centralrenseanlæg for det pågældende område. Udnyttelse af sådanne arealer til særligt vandforurenende erhverv kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet og under overholdelse af miljømålene for den anvendte recipient.
 • Etablering af særskilt spildevandsudledning fra en virksomhed til recipient bør normalt undgås, men vil efter ansøgning blive vurderet i forhold til de lokale recipientforhold og en samfundsmæssig/teknisk vurdering af fordele og ulemper ved en direkte udledning.

Udledningen af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af renere teknologi og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden.

Erhverv og miljøkonflikter

Erhvervsudviklingen har i flere år peget hen imod en omstilling fra de tunge miljøbelastende industrier til mere specialiserede og vidensbaserede erhverv. Samtidig har den generelle teknologiske udvikling været med til at mindske de miljømæssige konsekvenser ved placering af langt de fleste virksomheder i dag.

Der er naturligvis stadig væsentlige hensyn at tage i forhold til virksomheds-lokalisering. På Sydfyn er det især drikkevandsinteresser, der er nøje beskyttet, idet vi har store reserver i undergrunden, der skal beskyttes.

Men også regulering og kortlægning af støj, luft, lugt, trafik og lysforurening er afgørende for at sikre acceptable vilkår for boligområder, institutioner m.m. Herunder hører også hensynet til det åbne lands karakter og bevarelse.

 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Planlægningen skal sikre, at der ved udlæg af arealer til byformål og placering af virksomheder eller enkeltanlæg sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Herved kan der forebygges miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse som eksempelvis boliger og institutioner, samt undgå unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Forurenende virksomheder kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne og bør placeres på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller i midten af erhvervsområder.

Gennem en zonering af erhvervsområderne i miljøklasser er det ambitionen at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter for derved at bidrage til at fremtidssikre områderne og imødegå nabokonflikter.

Herved kan der forebygges miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse som eksempelvis boliger og institutioner, samt undgå unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Forurenende virksomheder kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne og bør placeres på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller i midten af erhvervsområder.

Der er ingen eksisterende virksomheder i miljøklasse 7, som den mest forurenende miljøklasse, i Svendborg Kommune. Der er dog tekniske anlæg, såsom kraftvarmeværket, som ligger i miljøklasse 7, se mere under tekniske anlæg.

Der er ikke længere nogen registrerede risikovirksomheder i Svendborg Kommune.

 

Virksomheder med nedsivningsrisiko

Ved arealudlæg til industriformål - herunder i særlig grad virksomheder med nedsivningsrisiko - er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcerne. Det er især vigtigt at beskytte grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet grundvandsressourcen her er af afgørende betydning for den fremtidige drikkevandsforsyning.

Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande hørende til eksisterende almene vandværker af hensyn til områder, der er væsentlige for den lokale drikkevandsforsyning.