Miljøklasser

Miljøklasserne er udarbejdet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens Håndbog om Miljø og Planlægning.

Formålet med miljøklasserne er at forebygge mod miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.

Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder mv. der kan være plads til i et område forud for en nærmere miljøvurdering af den aktuelle virksomhed.

Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklassen ofte fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.

Miljøklasser

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og som således kan integreres med boliger og anden forureningsfølsom anvendelse. Hovedparten af virksomhederne er forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klassen omfatter f.eks. bogbinderier, trykkerier, elektronik- og metalværksteder og laboratorier.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som påvirker omgivelserne i mindre grad, herunder fra udendørs aktiviteter og som bør placeres i erhvervsområder, evt. i randzonen mod forureningsfølsomme naboområder. Klassen omfatter håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.

Klassen omfatter blandt andet autoværksteder, vognmandsvirksomheder, papirvareindustri, visse levnedsmiddelindustrier og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klassen omfatter blandt andet visse maskinfabrikker, byggeindustri, møbelindustri og farve- og lakindustri.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klassen omfatter blandt andet savværker, slagterier og større maskin- og betonfabrikker.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed, eller eventuelt i midten af meget store erhvervsområder. Klassen omfatter blandt andet medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker

Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.

Vejledende afstandskrav

Der opereres med følgende vejledende afstande i forhold til boliger og anden forureningsfølsom anvendelse:

Klasse 1     0 meter

Klasse 2     20 meter

Klasse 3     50 meter

Klasse 4     100 meter

Klasse 5     150 meter

Klasse 6     300 meter

Klasse 7     500 meter

De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse - eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Der er ikke tale om afstandskrav, der altid skal overholdes. Hvis afstanden skal tillades kortere end den, der fremgår af skemaet, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning både på kort og lang sigt.

Skema

I kommuneplanens rammebestemmelser fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder og typisk hvilke miljøklasser, der tillades. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori.

Hovedgruppe

Anvendelse Miljøklasse
Butikker Daglig- eller udvalgsvarebutik, kiosk 1-3 
Supermarked 01-Mar
Lavprisvarehus 1-4 
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper Biler, campingvogne, lystbåde 01-Apr
Planter, havebrugsvarer, grus, sten- og betonvarer, tømmer, byggematerialer o.l.  1-4 
Møbler (kun i særlige tilfælde) 01-Apr
Butikker med værksted Guld- og sølvsmed, urmager, møbelpolstrer, pottemager, skomager, skrædder, rep. af elektronik o.l. 1-3 
Engroshandel o.l. Aftapning, pakning, oplag 03-Jun
Engroshandel 02-Jun
Lagervirksomhed 02-Jun
Postordrevirksomhed 02-Jun
E-handel o.l. 02-Apr
Catering 02-May
Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg, men ikke værksted)  3
Hotel, restauration o.l. Diskotek, bar o.l. 1-4 
Restaurant, fastfood o.l.,   01-Apr
Hotel, vandrerhjem o.l.  1-3 
Klinikker m.v. Læge, tandlæge, kiropraktor, terapi o.l.  1
Sygehus o.l.  3-4 
Dyreklinik  1-3 
Dyrehospital o.l.  1-4 
Hundekennel, hundepension o.l. 1-4 
Kontorer Administration  
Advokat, revisor, arkitekt, ingeniør o.l. 1
Service Bedemand, ejendomsmægler, forsikring, reklame- og marketing, reklame/medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, rejse-, turist- og billetbureau o.l. 1
Frisør o.l. 01-Mar
Små vaskerier/renserier 02-Mar
Solcenter 01-Feb
Trykkerier Bogbinderi 2-3 
Fotografisk virksomhed 02-Mar
Trykkerivirksomhed o.l. 02-May
Kulturelle formål Bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kirkegård, kulturformidling, forsamlings- og medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale, teater o.l. 1-3 
Ferieformål Camping o.l.  2-5 
Ferieby, feriecenter 2-5 
Fritidsanlæg Forlystelse, underholdning, klub, forening, lystbådehavn, sport  1-7 
Undervisning  Forskning, udvikling, gymnasium, mellem- og videregående uddannelsessted, kursus- og konferencested, skole 1-3 
Institutioner Børneinstitution  1-3 
Døgncenter, forsorg 01-Feb
Kollegier 01-Feb
Ungdomsbolig, ældrebolig 01-Feb
Ældreinstitution 01-Feb
Tekniske anlæg Kraftvarmeværk 3-6 
Parkeringshus  1-4 
Parkeringsplads  1-3 
Pumpestation  1-4 
Transport o.l. Biludlejning  2-3 
Busterminal o.l.  4-5 
Flytteforretning  3-5 
Fragtmand/budcentral  3-5 
Hyrevogne 3-4 
Redningsstation  2-5 
Vognmand  3-5 
Oplagsvirksomhed o.l. Affaldssortering 4-5 
Containerplads 4-5 
Entreprenør o.l. 4-5 
Fyldplads 5-7 
Garageanlæg 3-5 
Kompostering 04-Jun
Kontrolleret losseplads 06-Jul
Omlastestation 05-Jun
Oplag 05-Jun
Plads til kørende materiel 04-May
Trælast (uden byggemarked o.l.) 03-May
Værksteder o.l. Autoværksted 03-May
Bådeværft (træbåde) 03-May
Elinstallatør 02-Mar
Elektronik 02-Mar
Fødevarefremstilling 03-Apr
Glarmester 02-Mar
Lakering/overfladebehandling 04-May
Maskinværksted 02-Jun
Smedie/VVS 02-Jun
Snedker 03-May
Stenhugger 03-May
Tekstil/tøjproduktion 02-Apr
Undervognsbehandling 04-May
Vaskeri/renseri/farveri 03-Apr
Vulkanisering 03-Apr
Mindre industri Akkumulator-/kabelproduktion 04-May
Betonblanding/-støbning 04-Jun
Bygningselementer 04-May
Drikkevarefremstilling 04-May
Elektronik 02-Apr
Fødevarefremstilling 03-Jun
Galvanisering/forsinkning o.l. 04-Jun
Garveri 04-Jun
Glas, pocelæn, lervareproduktion 05-Jun
Gummiproduktion 04-May
Kabelskrot 03-Jun
Kartoffelmelsfabrik o.l. 04-May
Lakering/overfladebehandling 04-Jun
Maskinfabrik 02-May
Møbelfabrikation o.l. 04-May
Ophugning/nedknusning 04-May
Plast-/skumfremstilling 04-May
Protein-/enzymfremstilling 03-Jun
Rengørings-/hygiejnemidler 04-May
Tagpapfremstilling 04-May
Tekniske installationer 02-Jun
Tekstil-/tøjproduktion 03-May
Træimprægnering 04-May
Vaskeri/renseri/farveri 03-May
Vulkanisering 03-May
Større industri Akkumulator-/kabelproduktion 05-Jun
Asfaltfremstilling 06-Jul
Betonblanding/-støbning 04-Jun
Biogasanlæg 06-Jul
Bygningselementer 04-Jul
Drikkevarefremstilling 05-Jun
Elektronik 03-May
Farve/lak/lim/cellulose 06-Jul
Foderstoffer/kornforarbejdning 04-Jun
Fødevarefremstilling 03-Jun
Galvanisering/forsinkning o.l. 04-Jun
Garveri 05-Jun
Glas, porcelæn, lervareproduktion 05-Jun
Gummiproduktion 04-Jun
Kabelskrot 05-Jun
Kartoffelmelsfabrik 05-Jun
Kemisk/genetisk produktion 06-Jul
Lakering/overfladebehandling 04-Jul
Lægemiddelfremstilling 06-Jul
Maskinfabrik 03-Jun
Metalfremstilling/forarbejdning/støbning 05-Jun
Møbelfabrikation o.l. 05-Jun
Olie- og benzindepoter 06-Jul
Ophugning/nedknusning 05-Jun
Papir-/papfremstilling 04-Jul
Plast-/skumfremstilling 04-Jun
Protein-/enzymfremstilling 03-Jun
Rengøring-/hygiejnemidler 05-Jun
Savværk 05-Jun
Skibsværft 05-Jun
Slagteri 05-Jun
Tagpapfremstilling 05-Jun
Teglværk 05-Jun
Tekniske installationer 02-Jun
Tekstil-/tøjproduktion 03-Jun
Træimprægnering 05-Jun
Vaskeri/renseri/farveri 04-Jun
Vulkanisering 03-Jun
Særlig industri Asfaltfremstilling 06-Jul
Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 06-Jul
Biogasanlæg 06-Jul
Bygningselementer 04-Jul
Cementfabrik 7
Farve/lak/lim/cellulose 06-Jul
Fiskemel, benmel, blodplasma 7
Foderstoffer/kornforarbejdning 06-Jul
Gas-/benzindepot 06-Jul
Grus, kalk- og mørtelværker 06-Jul
Kabelskrot 06-Jul
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 06-Jul
Kemisk/genetisk produktion 06-Jul
Lægemiddelfremstilling 06-Jul
Maskinfabrik 06-Jul
Metalfremstilling/forarbejdning/støbning 06-Jul
Olie- og benzindepot 06-Jul
Olie-/fedtraffinering 7
Ophugning/nedknusning 05-Jul
Papir-/papfremstilling 06-Jul
Skibsværft 06-Jul
Stålvalseværk 7
Talg-/fedtsmelteri 06-Jul
Teglværk 06-Jul
Tekniske installationer 02-Jul