Idræt, fritid og friluftsliv

I Svendborg Kommune har vi en lang tradition for idræts- og friluftsliv – både gennem foreningslivet og under selvorganiserede former. Afsnittet omhandler målsætninger og retningslinjer ift. aktiviteter og anlæg, som retter sig mod borgerens fritidsliv i foreningsregi og den selvorganiserede rekreative benyttelse af natur, landskaber og byrum.

De fysiske rammer for friluftslivet som rekreative interesser er beskrevet nærmere i kommuneplanen under temaet Natur.

Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for fritidslivet i Svendborg Kommune, således at alle borgere har mulighed for at have et aktivt fritidsliv, hvor den enkelte kan udfolde sig i forhold til personlige ønsker.

Det er Byrådets mål, at:

 • borgere i alle aldre gennem daglig motion og rekreative muligheder i byrum, det åbne land og til vands (og i luften) skal kunne opleve livsglæde, fællesskab, livskvalitet og et godt helbred.
 • Svendborgs stærke profil på idrætsområdet skal fastholdes.
 • der arbejdes aktivt for at udvikle rammerne for idræts- og foreningslivet frem mod Svendborgs værtskab for DGI Landsstævnet i 2021.
 • understøtte bæredygtige udviklingstiltag indenfor for fritids- og foreningslivet under hensyntagen til natur-, miljøkrav, kulturværdier, lodsejere og den indbyrdes afvejning mellem forskellige typer af interesser.
 • kommunens sports- og friluftspotentialer skal understøtte kommunens vækst- og bosætningsstrategi.
 • etablere motionsfaciliteter i det frie rum, fx i skove, parker, på havne og strande, hvor idræt og andre aktiviteter kan udøves på tværs af alder, køn og fysisk formåen.
 • sikre fritidstilbud til fysisk- og psykisk handicappede, samt handicapvenlige forhold i forbindelse med ombygning og etablering af idrætsfaciliteter.
 • nye idrætsfaciliteter etableres i tilknytning til eksisterende anlæg.
 • forbedre adgang til naturen og især kyststrækninger med gang-, cykle- og ridestier samt opholds- og aktivitetssteder.
 • sikre gode havnefaciliteter for maritime idrætsudøvere.
 • Der skal sikres tilstrækkelige bynære arealer for både den organiserede og selvorganiserede sportsudøvelse vil understøtte vækst- og bosætningsstrategi.
 • Adgangsmuligheder til skov-, natur og kyststrækninger i det åbne land skal udbygges i form af gang-, cykel- og ridestier og bedre faciliteter.
 • Fokus på sammenhæng mellem aktiviteterne i landzonen og byzonen.
 • Kommunen har et dobbeltansvar, og skal afveje hensyn til både benyttelse og beskyttelse.
 • Når der etableres nye kommunale udviklings- og anlægsprojekter til fritidsformål skal interessenter og aktører på området involveres i en tidlige fase, for at sikre en stærk tilknytning ml. fritidslivet og de fritidsprojekter som iværksættes af Svendborg Kommune.
 • Der arbejdes ud fra et bærende princip om frivillighed ved gennemførelse af friluftsprojekter

Svendborg Kommune har et bredt funderet fritidsliv, der sikrer hverdagens fysiske udfoldelser. Samtidig findes en sportsevent- og projektkultur, der sikrer koblinger mellem bevægelse, motion, idræt og sport til områderne: forebyggelse og sundhed, uddannelse og videndeling og oplevelsesøkonomi.

I samarbejde med idrættens organisationer i Svendborg, arbejder vi målrettet på at indfri DGI og DIF’s målsætning om at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Foreningslivet medvirker i høj grad til at højne folkesundheden i Svendborg, både set fra et fysiologisk og mentalt sundhedsbegreb.

Motion og samvær med andre i fælles fritidsinteresser og friluftsliv er med til at øge sundhed, velvære, livskvalitet og læring. Den moderne livsstil er ofte præget af arbejdspres, mange stillestående arbejdsfunktioner og fritidsbeskæftigelser og flere overvægtige i befolkningen. Det har øget efterspørgslen og behovet for, at der også fra samfundets side sættes ind for at inspirere og motivere til idræt, bevægelse og fordybelse i naturen. Det stiller samtidig øgede krav til indpasning af fritidsaktiviteter i vores byområder og i det omgivende åbne land og vand, samt nye krav til hvordan vi indretter vores idrætsfaciliteter.

 

DGI Landsstævne 2021

De ideelle rammer for et landsstævne i verdensklasse ligger i Svendborg. I Svendborg skaber vi et landsstævne, der sætter nye standarder og hvor idræt og kultur smelter sammen i en ånd af fællesskab, glæde og begejstring. I Svendborg skaber vi et uforglemmeligt landsstævne med nærhed mellem by, havn og naturen. Den særlige Svendborgånd, hvor der både er gang i den og tid til fordybelse, hvor kvalitet er en hjørnesten i idrætsoplevelser, kulturoplevelser, maden og sammenhængen i oplevelserne vil være centrale i landsstævnet.

Området omkring Svendborg Idrætscenter I Svendborg Vest bliver et nøglepunkt i afviklingen af landsstævnet. Derfor arbejdes der på at realisere en større udviklingsplan for området. Læs mere om byudviklingen i Svendborg Vest frem mod landsstævnet.