Trafik og infrastruktur

En forudsætning for en velfungerende kommune er en velfungerende infrastruktur, som binder Svendborgs byer og landområder sammen og skaber forbindelse til det øvrige samfund. Infrastruktur omfatter veje, jernbaner, skibs- og færgetrafik, som skal sikre forsyningen i Svendborg Kommune. Tilgængelighed, fremkommelighed og sikkerhed er derfor vigtige fokuspunkter.

Et andet stigende fokuspunkt set i forhold til trafik, er klimaproblemer. Vi udfordres til en stillingtagen til forholdet mellem miljø i bred forstand og fortsat vækst med øget krav til mobilitet og fremkommelighed.

Cyklisme spiller også en vigtig rolle med hensyn til bæredygtighed og sundhed. Byrådet vedtog i 2014 en cykelruteplan med det primære mål at styrke cykeltrafikken. Målsætningen er at skabe et cykelrutenet, der imødekommer cyklisternes daglige behov for hurtige, sikre og direkte cykelruter.

Mobilitet og infrastruktur går også på tværs af kommunegrænser. Svendborg Kommune deltager i en fælles fynsk infrastrukturstrategi frem mod 2035 ”Fyn i bevægelse”, hvor hver kommune dels får andel i de fælles opgaver med den overordnede infrastruktur ud og ind af Fyn, dels får egne opgaver med at opbygge nye moderne trafikterminaler og opgradere en eller flere korridorer, som er centralt beliggende i kommunen. Alt sammen med et fælles mål om at skabe vækst i erhverv og bosætning på Fyn.

Den fremtidige trafikale struktur og udpegning af større nyanlæg inden for vejområdet skal således fastlægges i et samspil med den øvrige planlægning, hvor der skal tages hensyn til statens og nabokommunernes vejnet, til eksisterende vejreservationer i kommuneplanen og til de beskyttede naturområder i kommunen.