Sommerhusområder

Sommerhuse indgår i den brede vifte af overnatningstilbud på Sydfyn. De har en vigtig funktion som ramme for fritidsliv og som udlejningshuse til turister. For mange handler det om at komme væk fra hverdagen og slappe af, at være sammen med familie og venner på en uformel måde og at komme tæt på naturen.

I Svendborg Kommune er der i alt cirka 600 sommerhuse og de fleste er placeret i den kystnære zone ud mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge. Antallet af sommerhuse i Svendborg Kommune er ikke steget væsentligt de seneste 20 år.

Kommuneplan 2017-2029 udlægger ikke nye sommerhusområder, men retningslinjerne er med til at fastholde sommerhusområdernes sommerhuspræg og sikre offentlighedens adgang til kysterne.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • bevare kommunens allerede udlagte sommerhusområder og sikre kvaliteten, så de er attraktive områder for fritidsliv og helårsturisme,
  • arbejde for nyudlæg i lokalområderne under hensyntagen til natur, landskaber, geologi og kulturhistorie,
  • øge og udvikle sommerhusturisme i samspil med lokalområdernes kulturelle og naturgivne kvaliteter og under hensyntagen til områdets eksisterende egenart og kvaliteter,
  • arbejde for sammenhængende stiplanlægning, hvor sommerhusområder forbindes med oplevelsesmuligheder i nærområdernes natur, landskaber og kulturmiljøer.

Sommerhusområder i kystnærhedszonen

  • I den kystnære zone kan der kun planlægges i overensstemmelse med de muligheder, der fremgår af Miljøministeriets landsplandirektiver om udvidelse af sommerhusområder i den kystnære zone.
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af, at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.

Kortet nederst viser sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Sommerhusområder uden for kystnærhedszonen

  • Uden for den kystnære zone kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser,
  • Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene kan kun have en rummelighed på maksimalt 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m²,
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.

Uddybning
Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i landsplandirektivets retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000 områder), kulturmiljøbeskyttelse og arealreservationer til andre formål.

Statisk kort

Sommerhusområder i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der udlagt 11 sommerhusområder, der alle er beliggende i den kystnære zone med gode adgangsmuligheder til kysten. Alle udlagte sommerhusområder er fuldt udbygget og med et samlet antal på ca. 600 sommerhuse. Sommerhusene anvendes kun i meget begrænset omfang til kommerciel udlejning.

Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge, og der er tale om forholdsvis ældre områder. Der er udarbejdet lokalplaner for sommerhusområderne i Revsøre, Bøsøre, Bøsøre Nord, Holmskov Strand-Strandlyst Strand, Elsehoved, Brohave, Valborgs Kasse ved Grasten og Stenodden Sommerland. De øvrige sommerhusområder ved Stokkebæk Strand samt Øgavl og Smørmosen på Thurø er omfattet af Kommuneplanens rammer.

Svendborg Kommune er udvalgt som ét af 20 særlige feriesteder i Danmark og det eneste på Fyn. Udvælgelsen giver mulighed for ekstern bistand fra Videncenter for Kystturisme til at understøtte udvikling af den sydfynske turisme. I begyndelsen af planperioden skal der som en del af dette arbejde ske en afdækning og vurdering af de forskellige overnatningsfaciliteter og målgrupper for den sydfynske turisme. I forlængelse heraf skal der arbejdes på afklaring af muligheder for at udvide sommerhusturismen for at tiltrække målgruppen og forlænge turistsæsonen.

Byrådet ønsker, at de eksisterende sommerhusområder skal være attraktive områder, der kan danne rammen om det gode ferie- og friluftsliv i kommunen. I samspil med områdernes ejere og interessenter kan det komme på tale at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Hvor der lokalt er interesse for det og for at understøtte udvikling i lokalområderne vil Byrådet undersøge muligheden for etablering af indlandssommerhuse som alternativ til placering ved kysterne. Udlæg af sommerhusområder vurderes at kunne bidrage til lokalområdernes omsætning i håndværk, detailhandel og anden servicevirksomhed.

Med de bebudede ændringer i Planloven for nyudlæg eller udvidelse af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen, vil kommunen i planperioden igangsætte et forberedende planlægningsarbejde for nye sommerhusområder primært i 2. række bag eksisterende sommerhusområder. Der forventes muligheder herfor på baggrund af landsplandirektiv efterfulgt af tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplaner.

Herunder ses placeringen af sommerhusomåder i kystnærhedszonen.

Statisk kort