Korinth Dødislandskab

Baggrund

Nøglekarakter

Storbakket dødislandskab med store sammenhængende skovområder og søer. Enkelte spredtliggende gårde og husmandsbebyggelser samt tætte levende hegn skaber et småskala landskab med velafgrænsede landskabsrum.

 

Landskabsområdet er vist på kortet. Korinth Dødislandskab ligger primært i nabokommunen Faaborg Midtfyn Kommune, men strækker sig ind i den nordvestlige del af Svendborg Kommune.


Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er især betinget af det bakkede til storbakkede dødislandskab, med landbrugsarealer i omdrift og skovområder. Området er præget af et lille – stedvis middelskala - jordbrugslandskab med spredte middelstore gårde samt husmandssteder tilknyttet hobbypræget arealanvendelse og nyere huse langs vejene. Tætte levende hegn, mindre skovområder og levende hegn langs vejene inddeler, sammen med terrænformerne, landskabet i små til middelstore lukkede landskabsrum.

Omkring Snævren og Stenbanker fremstår terrænet særligt markant pga. de tidligere nævnte issøplateaubakker, som ligger her.

Omkring Langeskov og Flintholm udgør store bygningsværker og markflader, markante skovbryn, stendiger og alléer hovedgårdslandskaber. De fremstår dog mindre markant i landskabet dels pga. manglende indkig til hovedbygningerne dels pga. delvis tilplantning af tidligere åbne markflader.

Landskabet fremstår roligt og uforstyrret.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Størstedelen afområdet – 3.M1

Særligt karakteristisk, god tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder (Snværen og Stenbanker)

  • Områdets velafgrænsede landskabsrum skal bevares ved beskyttelse og vedligeholdelse af skovbryn og levende hegn.
  • Området skal friholdes for ny bebyggelse som vil påvirke landskabets karakter. Skal der placeres ny bebyggelse skal denne underordnes den eksisterende bebyggelsesstruktur med husmandssteder langs vejene og smågårde trukket tilbage fra vejen. Skalaen i ny bebyggelse skal afstemmes i forhold til skalaen af eksisterende bebyggelse og således være lille.
  • Skovrejsning der vil lukke for de karakteristiske velafgrænsede landskabsrum bør undgås. Især området omkring issøplateaubakkerne skal friholdes for skov og anden beplantning, som vil sløre muligheden for at opleve bakkeformationerne.
  • Terrænformationerne i området omkring Snævren og Stenbanker skal beskyttes.
  • Området skal friholdes for tekniske anlæg, som vil påvirke landskabskarakteren.

Omkring Langeskov – 3.M2

Særligt karakteristisk, middel tilstand, beskyt

  • Områdets hovedgårdsmiljø vil blive svækket af yderligere skovrejsning på de store markflader hvorfor dette skal undgås.
  • Alléen ind til Langeskov kan med fordel vedligeholdes ved indplantning af træer af samme art som de eksisterende.
Statisk kort