Den nationale og regionale mobilitet - Svendborg Kommunes forbindelser til omverdenen

Mobilitet og infrastruktur strækker sig på tværs af kommunegrænser, og det er afgørende for Svendborg Kommunes vækst og udvikling at tilbyde gode forbindelser til det øvrige Fyn, Danmark og internationalt.

Borgere og gods bevæger sig ind og ud af kommunen og infrastrukturen og mobilitetstilbuddene skal sikre at disse bevægelsesstrømme kan afvikles smidigt, effektivt og bæredygtigt.

Det er byrådets mål at:

 • Indgå aktivt i samarbejdet med de øvrige fynske kommuner og bidrage til udmøntning af den fælles fynske infrastrukturstrategi ”Fyn i Bevægelse” med et særligt fokus på indsatserne på Sydfyn.
 • Styrke den kollektive transport og øge antallet af passagerer med Svendborgbanen og i de regionale busser.
 • Den kollektive regionale transport (busser, tog og færger) er omstillet til 100 % vedvarende energi i 2040.
 • Øge antallet af kombinationsrejser ind og ud af kommunen ved at opgradere faciliteterne ved knudepunkter som samkørselspladser, togstationer og større busstoppesteder.
 • Tage initiativ til at etablere en task-force med deltagelse fra Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune. Task-forcen skal aktivt påvirke statslige aktører, Banedanmark og Arriva til en opgradering af Svendborgbanen, så der sikres et attraktivt kollektivt pendlertilbud mellem Sydfyn og Odense.
 • Styrke de grønne og bæredygtige transportformer og øge antallet af kombinationsrejser ind og ud af kommunen, bl.a. ved at opgradere adgangs-, parkerings- og ventefaciliteter ved knudepunkter som samkørselspladser, togstationer og større busstoppesteder.
 • Den fælles fynske infrastrukturstrategi "Fyn i Bevægelse" skal danne baggrund for alle beslutninger, som træffes med konsekvens for den sammenhængende trafik på tværs af kommunegrænser.
 • Svendborg Kommune vil i beslutninger om fremtidige infrastrukturprioriteringer sikre udvikling af de korridorer og knudepunkter, som er fastlagt i infrastrukturstrategien "Fyn i bevægelse" for at styrke forbindelserne til det øvrige Fyn.

Svendborg Kommune har forpligtet sig til at arbejde med at udvikle og opgradere:

 • En hovedterminal i Svendborg.
 • Faaborg-Svendborg korridoren og Svendborg-Rudkøbing-Spodsbjerg korridoren.
 • Supercykelruter mellem Svendborg-Vester Skerninge, Svendborg-Stenstrup, Svendborg-Gudme og Svendborg-Landet.
 • Kombinationsrejser mellem Faaborg-Svendborg, Svendborg-Maribo, Svendborg-Nyborg, Svendborg-Odense.
 • Byudvikling der understøtter mobiliteten.
 • Der kan udpeges pendler-/samkørselspladser hvor det vurderes, at området understøttes af den kollektive transport og er et knudepunkt for biltrafikken.
 • Togstationer og busterminaler kan udpeges som hubs, hvor det vurderes at der er potentiale for at fremme de bæredygtige transportformer.
Statisk kort
 • Rute 9 skal opkvalificeres og kobles til den kommende Femern Bælt forbindelse. Al planlægning skal ske med hensyntagen til de planer, der foreligger omkring opgradering af Rute 9.

Jernbanestøj

 • Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det maksimale støjniveau og vibrationer fra jernbanetrafik må for støjfølsom arealanvendelse ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Flystøj

 • Det skal sikres, at støjbelastningen og andre miljømæssige belastninger fra flyvepladsen holdes på et acceptabelt niveau.
 • Der må ikke placeres støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvensområdet omkring Sydfyns Flyveplads.
Statisk kort

Fortolkningsbidrag vedr. flystøj

Det skal ved udvidelse af Sydfyns Flyveplads dokumenteres, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse som hovedregel ikke påføres støjniveauer, der er højere end støjgrænserne for flyvepladser. Disse støjgrænser må endvidere ikke overskrides ved etablering af ny støjfølsom arealanvendelse. På kortet er der omkring Sydfyns Flyveplads angivet et støjkonsekvensområde, der i spring på 5 dB viser, hvor støjgrænserne kan overholdes.

Støjgrænser for Sydfyns Flyveplads ift. forskellige arealanvendelser:

Arealanvendelse

Støjgrænse

Boligområder inkl. udendørs opholdsarealer og støjfølsomme institutioner

45 dB

Spredt bebyggelse i det åbne land

50 dB

Rekreative områder med overnatning

45 dB

Rekreative områder uden overnatning

50 dB

Liberale erhverv m.v. i byområder

60 dB

Udvidelse af Sydfyns Flyveplads

 • Udvidelse, ombygning eller øgede aktiviteter på Sydfyns Flyveplads må kun ske, såfremt det kan godtgøres, at væsentlige nationale og regionale samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse og kommuneplanens arealreservationer for andre formål.

Fælles fynske samarbejder

I 2017 udgav Byregion Fyn og de 10 fynske kommuner, en fælles fynsk infrastrukturstrategi. "FYN I BEVÆGELSE - Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35".

Den fælles fynske infrastrukturstrategi sammentænker de nationale og internationale forbindelser, og prio­riterer den overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Infrastrukturstrategien skal skabe optimal sammenhæng mellem byer, egne og øsamfund. Det betyder at busser, færger, havne, tog, veje og stier skal fungere som en helhed på tværs af kommunegrænser. Og at hele trafiksystemet skal opleves som en sammenhængende rejse, fra man går ud af hoveddøren, til man er ved sit mål.

Strategien peger på indsatser til at skabe optimal bevægelighed og god mobilitet til, fra og på Fyn, og dermed gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarkeds- og bosætningsopland og understøtte en sund vækst.

Indsatserne omhandler blandt andet etablering af knudepunkter, opgradering af togforbindelser, en styrkelse af cyklen som et element i den daglige pendling, en forbedring af samspillet mellem de forskellige transportformer og en lang række andre tiltag.

Vi vil i Svendborg deltage aktivt i at understøtte de fælles fynske indsatser, og arbejde for en stærk kobling mellem lokale indsatser i Svendborg og de fælles fynske indsatser. Den fælles fynske infrastrukturstrategi vil danne udgangspunkt for alle beslutninger, som træffes med konsekvens for den sammenhængende trafik på tværs af kommunegrænser.

Korridorer og knudepunkter

Korridorer

De trafikale hovedstrømme på Fyn tegner et T. T’ets hoved udgøres af Landskorridoren, som løber på tværs af Fyn, og sikrer koblin­gen mellem Øst- og Vestdanmark, Norden og det øvrige Europa. T’ets krop udgøres af Sydfynskorridoren, som kobler Svendborg, Sydfyn og Øhavet på Landskorridoren. En krop, der også strækker sig mod Lolland og Femern og skaber forbindelse hertil.

Sydfynskorridoren består af Svendborgmotorvejen og Svendborgbanen.

Øvrige korridorer som Svendborg Kommune er forpligtet til at arbejde med er Faaborg-Svendborg korridoren, Svendborg-Rudkøbing-Spodsbjerg (rute 9) korridoren og færgeforbindelserne til øerne.

Korridorerne forbindes til knudepunkter, som sikrer sammenhæng med det øvrige Fyn via attraktive og effektive omstigningspunkter.

Fremkommeligheden på disse korridorer skal sikres gennem en række initiativer så som opgraderinger af delstrækninger (f.eks. som motortrafikveje) og styrkelse af busdriften bl.a. gennem øget frekvens, udvidet kapacitet og selvstændige busbaner. For færgeforbindelserne skal der sikres flere afgange og hurtigere overfart.

Svendborgmotorvejen og Rute 9, Fyn – Femern
Svendborgmotorvejen
kobler Svendborg på den nationale infrastrukturelle rygrad, motorvejsnettet E20/E45. Opkoblingen styrker Svendborgs muligheder for at tiltrække og bevare borgere og virksomheder og indgår samtidig som en del af en fremtidig stærk forbindelse (Rute 9) mellem Odense, Svendborg og Lolland, hvor ruten kobler på den nord-syd gående motorvejskorridor E47, der forbinder til Femern Bælt. Læs om vejreservationen af rute 9 her.

For Svendborg Kommune er en styrkelse af Rute 9 korridoren afgørende i sammenhæng med Folketingets beslutning om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

En styrkelse af Rute 9 korridoren vil kunne forbedre trafikgrundlaget for Femern Bælt forbindelsen og samtidig vil den kunne skabe regional udvikling og styrke væksten i udkantsområder som Lolland, Langeland og Sydfyn. Disse synspunkter er blevet formuleret af Svendborg Kommune og Langeland Kommune i et oplæg til Folketinget tilbage i maj 2009: "Fyn og Femern - fra omvej til smutvej". I oplægget peges der på en række indsatsområder: Opgradering af Rute 9 over Tåsinge og Lolland, CO₂ neutrale hurtigfærger på Spodsbjerg-Tårs forbindelsen, direkte brintbusser, en styrkelse af Svendborgbanen osv. Se oplægget her.

Der blev efterfølgende af Vejdirektoratet udarbejdet analyser (2010-13) af forskellige muligheder for opgradering af vejforbindelserne på begge sider af bæltet. Se rapporterne her: Rapport392 Rute9, Tåsinge-Langeland og Rute9 vejdirktoratet

I 2016 udarbejdede Lolland, Langeland og Svendborg kommuner et oplæg, der pegede på en etapeopdeling af projektet med et særligt første fokus på nedsættelse af overfartstiden Spodsbjerg-Tårs ved en udflytning af færgehavnen ved Tårs til det smalleste sted på Langelandsbæltet, hvorved overfartstiden kan nedbringes fra 45 min. til ca. 22. min. Se oplægget her. Dette medførte, at Sund og Bælt i 2018 fik udarbejdet en forundersøgelsesrapport for udflytning af færgehavnen. Rapporten peger på behov for visse yderligere undersøgelser, som endnu ikke er igangsat. Se rapporten her og den samfundsøkonomiske analyse her. 

Svendborg ønsker fortsat at arbejde for en styrkelse af Rute 9 korridoren, via aktiv påvirkning af Folketing og statslige myndigheder. I Svendborg Kommune indebærer det, at der sættes handling bag statens reservation af et nyt tracé for Sundbrovej over Tåsinge. Der er reserveret et tracé for en ny vej, som Svendborg Kommune foreslår anlagt som motortrafikvej, fra Vindeby vest om Bregninge og nord om Lundby og indflettet i den eksisterende Sundbrovej ved Lunkebugten øst for Lundby.

Statisk kort

Svendborg Kommune ønsker i forbindelse med opgradering af Rute 9, at undersøge om der er behov for en opgradering af Svendborgsundbroen og i forbindelse hermed ligeledes at sikre gode forhold for de bløde trafikanter. Svendborg Kommune ønsker derfor at indlede en dialog med Vejdirektoratet, som er ejer af Svendborgsundbroen.

Svendborg Kommune indgik i forbindelse med forhandling om Regionplan 2005 for Fyns Amt en aftale med amtet om at frafalde de dengang udlagte omfartsveje om de mindre byer på strækningen ad kystvejen fra Svendborg til Nyborg mod, at amtet arbejdede for en opgradering af Rute 8 fra Kværndrup til Nyborg til motortrafikvej. Det ville betyde en besparelse på transporttiden på min. 5 minutter i forbindelse med at motorvejen Odense-Svendborg blev åbnet. En sådan opgradering er ikke foretaget, men vil stadig være til stor gavn for både bilisterne samt beboerne i de mange mindre byer på kyststrækningen Svendborg-Nyborg.

Knudepunkter

Svendborgbanen og de regionale busruter udgør knudepunkter i form af deres stationer og stoppesteder. Pendler-/samkørselspladser betragtes også som knudepunkter. Knudepunkterne binder Svendborg sammen med det øvrige Fyn, de øvrige regionale centre og særligt Odense.

Svendborgbanen
Svendborgbanen forbinder Svendborg og Odense. Ved skift i Odense kan der opnås forbindelse til alle hovedlinjer i Danmark samt internationale forbindelser. Svendborgbanen er i vidt omfang en pendlerbane med stor betydning for en sammenhæng i arbejdsmarkedet på Fyn samt for unge ift. ungdoms- og videregående uddannelser. I Svendborg Kommune er der fire stationer: Svendborg, Svendborg Vest, Stenstrup Syd og Stenstrup.

Svendborgbanen er en enkeltsporet jernbane, hvilket gør den sårbar ved utilsigtede hændelser. Svigt i materiellet, problemer i sporene, udfald og fejl i sikringsanlæggene har desværre været hyppigt forekommende og afstedkommer forsinkelser eller aflysninger, bl.a. med baggrund i, at den enkeltsporede jernbane ikke giver rum for fleksible nødløsninger.

For at sikre, bliver et reelt og attraktivt alternativ for pendlerne, skal Svendborgbanen opgraderes.

Svendborgbanen bør opgraderes med:

 • dobbeltspor på delstrækninger, og på sigt hele Svendborgbanen,
 • en bedre sammenhæng i køreplanen ved skift i Odense og
 • bedre og hurtigere forbindelser mellem Svendborg/Svendborg Vest og Hjallese – med opkobling til Odense nye Supersygehus og SDU via Letbanen,
 • bedre passagerinformation ved uregelmæssig drift/forsinkelser.

Svendborg Kommune vil i samarbejde med de øvrige kommuner langs banen arbejdes videre med at påvirke statslige myndigheder og Banedanmark med henblik på at opgradere Svendborgbanen.

I forbindelse hermed er det ligeledes afgørende at Svendborgbanen samtænkes med den kommende letbane i Odense samt Timemodellen, der sikrer hurtige togforbindelser på tværs af Danmark. Der skal sikres optimal opkobling med korte skiftetider og gode forbindelser mellem Svendborgbanen og den øvrige baneinfrastruktur og derved en bedre sammenhængskraft internt på Fyn og til resten af Danmark.

Regionale busruter
En række regionale busruter og uddannelsesruter forbinder Svendborg Kommune med det øvrige Fyn og øerne via Odense, Nyborg, Faaborg og Rudkøbing.

De regionale busruter og uddannelsesruter sikrer i sammenhæng med Svendborgbanen gode kollektive forbindelser på tværs af kommunegrænserne og tilbyder dermed et alternativ til bilen, på de længere ture til eksempelvis uddannelse eller arbejde.

Ansvaret for køreplanlægningen og indkøb af regionalbusser ligger hos det fælleskommunale trafikselskab FynBus, der er ejet af Region Syddanmark og de 10 fynske kommuner.

Svendborg Kommune vil arbejde for at bibeholde et net af regionalbusser, der sikrer gode forbindelser til de omkringliggende hovedbyer på Fyn samt uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Ligeledes vil vi sætte fokus på kombinationsrejser og sikre gode skifteforhold, attraktive muligheder for at parkere cyklen ved stoppestedet eller for at tage cyklen med bussen mv.

Hubs og samkørselspladser
Hubs (også kaldet terminaler) er attraktive og tilgængelige omstigningspladser, der giver optimale muligheder for skift mellem forskellige transportformer.

Hubs udpeges typisk ved stationer og stoppesteder, hvor de i kraft af deres placering, besidder et særligt potentiale for at samle og videredirigere trafikstrømmene fra det sydlige Fyn til/fra motorvej og jernbane. Ved et hub skal der være gode muligheder for at kombinere cyklen, bussen, andre bæredygtige transportformer eller bilen med Svendborgbanen. Det sikres blandt andet ved gode parkeringsfaciliteter ved stationerne for både cykler og biler, opladningsmulighed for elkøretøjer og gode skiftemuligheder mellem bus og tog og gode ventefaciliteter ved stationen. Bymiljø, oplevelse og komfort er også elementer som er relevante at fremme i områder udpeget til hubs.

Alle stationer på Svendborgbanen skal være stærke knudepunkter og særligt Svendborg Station og Svendborg Vest kan udvikles som centrale hubs for kombinationsrejser.

Udover er Stenstrup Syd, Stenstrup og Gudme udpeget som hubs.

Ved indfaldsvejende til Svendborg by, Johannes Jørgensvej og Nyborgvej ønskes det også at etablere hubs, som både kan faciliteter skift mellem transportmidler og samkørsel.

 

Pendler-/samkørselspladser skal understøtte samkørsel i bil og skift fra bil til mere bæredygtige transportformer.
Der er en pendler-/samkørselsplads ved motorvejstil-/fra-kørslen Kirkeby, og der er udpeget en ved Ring Nord/Odensevej.

 

Nationale cykelruter og Sydfyns Flyveplads

Nationale cykelruter
Den nationale cykelrute 8, også kaldet Østersøruten, løber gennem Svendborg Kommune og forbinder mod Nyborg, Faaborg, Langeland og Ærø.

Østersøruten løber langs den sydfynske kyst og over Tåsinge i naturskønne omgivelser. Svendborg danner et knudepunkt på Østersøruten, da de to loops ruten består af mødes i Svendborg, og det her er muligt at "skifte spor". Østersøruten giver gode muligheder for at tage cyklen på tværs af kommunegrænser og tilbyder en attraktiv rute for cykelturister eller udflugtscyklister.

Sydfyns Flyveplads
Sydfyns Flyveplads på Tåsinge er én ud af tre mindre flyvepladser på Fyn, som supplerer Odense Lufthavn. Flyvepladsen dækker primært fritidsmæssige behov og er kendetegnet ved en relativt stor andel af ikke-lokale operationer. Flyvepladsen har landingsbane i græs og har dermed begrænsede anvendelsesmuligheder i forhold til større fly og anvendelse på alle tider af året.

Sydfyns Flyveplads har tidligere fungeret som en alternativ vej til og fra Sydfyn, men i takt med Sydfyns forbedrede tilgængelighed gennem de seneste 30 år, med den faste forbindelse over Storebælt og senest åbningen af Svendborgmotorvejen er behovet for flyvning som alternativ til bilen blevet mindre. Sydfyns Flyveplads' fremtidige rolle må derfor forventes primært at ligge indenfor fritidsbrug og en mindre grad af erhvervsmæssig anvendelse.

Svendborg Kommune vil sikre, at Sydfyns Flyveplads fremtidige anvendelse vil ske med øje for at støjbelastningen og andre miljømæssige belastninger fra flyvepladsen holdes på et acceptabelt niveau.