Badeinteresser

Mange af kommunens kyster er velegnet til badning og udgør udflugtsmål af stor rekreativ værdi, såvel for lokalbefolkning som for turisterhvervet.

Det er Byrådets mål, at:

  • den hygiejniske vandkvalitet skal være så god, at man uden sundhedsfare kan bade i havet langs hele Svendborg Kommunes kyst,
  • badestrandene i Svendborg Kommune skal have en høj standard med hensyn til sikkerhed, adgangsforhold og parkering,
  • Svendborg Kommune skal fortsat have Blå Flag-strande.
  • Ved de udpegede badeområder, og i vandområder, hvor der almindeligvis foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing samt roning, dykning mv., bør vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets skærpede krav. Langs kysterne i øvrigt skal der være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb m.v.,
  • Belastningen af badevandet fra regnvandsbetingede spildevandsudløb skal løbende minimeres.
Statisk kort

Kommunen kontrollerer kvaliteten af badevandet

Svendborg Kommune kontrollerer jævnligt badevandskvaliteten i perioden 1. juni til 1. september på de udpegede strande. Hvis der konstateres høje koncentrationer af bakterier eller anden forurening, og forureningen ikke straks kan standses, vil badning blive frarådet ved skiltning.

Badevandskvaliteten er generelt god i Svendborg Kommune.

Blå Flag-strande og badefaciliteter i Svendborg

Svendborg Kommune har fem Blå Flag-strande. Det drejer sig om strandene ved Ballen, Valdemars Slot, Smørmosen, Christiansminde og Lundeborg. Flagene er bevis på, at strandene opfylder Blå Flag-kampagnens strenge krav. Det handler om at sikre et rent hav- og kystmiljø og strandenes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. Der skal søges om at opnå Blå Flag-status hvert år gennem Friluftsrådet.

Blå Flag strandene er udvalgt ud fra badevandets og kystens kvalitet samt lokale faciliteter, og således at der er opnået en ligelig geografisk fordeling i kommunen.

Udover Blå Flag-strandene er der en række kommunale og andre offentlig tilgængelige badestrande. De har alle forskellige faciliteter som for eksempel parkeringsforhold, redningskranse, toiletter, information, bålplads osv.

På flere af de kommunale strande er der også opsat badebroer. Ved Christiansminde Strand, Lundeborg og Øreodden står permanente badebroer, og ved Langemarken syd for Vester Skerninge og Klintholm Strand opstilles sommerbroer i badesæsonen.

Kort over kommunens badestrande og badefaciliteter kan ses nederst.

Strategi og indsats

Byrådet lægger vægt på, at de udpegede badeområder er gode badestrande med rent badevand og gode omringliggende faciliteter som f.eks. parkeringspladser, toilet, affaldsindsamling og badebroer. Og Byrådet ønsker at opretholde Blå Flag-status på de fem nuværende strande.

Svendborg Byråd ønsker, at de bedste badestrande i kommunen skal have sikre og komfortable badebroer. De kommunale broer opstilles, hvor der tillige er gode adgangs- og parkeringsforhold. Broen ved Christiansminde er handicapvenlig.

På nogle af de kommunale strande har private opstillet badebroer med offentlig adgang. Det gælder ud for strandene ved Smørmosen, Ballen, Revsøre, Stokkebæk og Åbyskov.

Strandrensningsplan og beredskab ved miljøuheld

I tilfælde af olie- og kemikalieforurening har kommunerne ansvaret for at rense strande og bekæmpe forurening i havne (lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019 om beskyttelse af havmiljøet).

Farvandet omkring Svendborg Kommune er stærkt befærdet med risiko for forurening af strandene i forbindelse med et udslip af f.eks. olie eller kemikalier fra skibene. Svendborg Kommune har udarbejdet en strandrensningsplan for indsatsen ved risiko for forurening af strande og havne og i forbindelse med en forurening af strande og havne. Planen indebærer bl.a., at badestrande og naturområder så vidt muligt søges friholdt for forurening, ved f.eks. at olie ledes ind på kysten til opsamling på de mest robuste strækninger.

Svendborg Kommune har et beredskab, der træder i funktion i forbindelse med/risiko for forureninger af strande og havne

Statisk kort