Social, ældre og sundhed

Social, Ældre og Sundhed dækker en stor del af kommunens borgernære kerneopgaver, og har en betydelig vægt i forhold til kommunens samlede budget og medarbejdergruppe samt boligmasse.

Målgruppen for det sociale område er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ældreområdet har tre målgrupper. Hjemmeplejen er rettet mod borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har behov for hjemmehjælp og/eller sygepleje. Plejecentrenes målgruppe er borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Dagcentrene er primært til pensionister med et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle.

Målgruppen på sundhedsområdet er alle borgere i Svendborg Kommune og den bærende vision er det gode liv for alle borgere og der er fokus på 5 temaer: 1) Et bredt sundhedsbegreb, 2) Sunde rammer, 3) Fællesskaber, frivillighed og partnerskaber, 4) Lighed i sundhed.

Det er Byrådets mål, at:

 • der skal tilbydes et varieret udbud af boliger og aktivitets- og samværsstilbud samt beskæftigelsestilbud, der tilgodeser behovet for alle målgrupper i alle områder,
 • om nødvendigt justere antallet af boliger til plejekrævende ældre over en årrække for at imødekomme den demografiske udvikling,
 • der fortsat fokuseres på tilgængelighed til og i offentlige bygninger, gader, pladser, parker og øvrige anlæg,
 • understøtte borgere i udsatte positioner, så de får mulighed for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger.
 • der skal være et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.
 • prioritere borgernes sundhed ved at sætte fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og sammenhænge mellem levevilkår og sundhed.
 • styrke og inspirere de enkelte borgere og grupper til at udvikle egen aktivitet og handling i ønsket om at leve det gode liv.
 • understøtte den bærende vision om det gode liv gennem fokus på det ”sunde liv”. Sundhedsbegrebet forstås som alle aktiviteter, der understøtter borgernes trivsel. Både idræt og sport, det vi spiser og drikker, og den måde vi lever, er kilder til sundhed.
 • samarbejdet og samspillet mellem de frivillige sociale organisationer og Svendborg Kommune skal udbygges og udvikles i de kommende år.
 • Gennem årlige bolighandlingsplaner arbejdes der på at have de rette boliger til de forskellige målgrupper og være på forkant i forhold til udvikling i bl.a. den demografiske sammensætning, efterspørgsel og behov.
 • Bolighandlingsplanerne på henholdsvis ældre- og socialområdet er principielle og retningsgivende for de boligmæssige initiativer.
 • Byrådet har i 2019 vedtaget en Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025. I forhold til boformer på ældreområdet skal Svendborg Kommune sikre samarbejde om seniorbofællesskaber, relevante, tidssvarende og fleksible pleje og demensboliger og en effektiv plejecenterstruktur.

Socialafdelingen har dag- og botilbud geografisk spredt i kommunen samt behandlingstilbud og forsorgscenter. Svendborg Kommunes socialafdeling har desuden anvisningsret til 120 boliger, der ejes af Svendborg Kommune. Boligerne benyttes fortrinsvist til boligløse borgere.

Ældreområdet har anvisningsret til forskellige typer boliger ejet af Svendborg Kommune eller boligselskaber. Det drejer sig om ældreboliger i tilknytning til et plejecenter, ældreboliger uden tilknytning til et plejecenter, pleje- eller demensboliger og gæsteboliger. Ældreområdet har i alt anvisningsret til ca. 1.000 boliger.

Statisk kort

Serviceloven

Serviceloven fastsætter, at kommunen skal tilbyde ældre med behov for hjælp og pleje en bolig, hvor disse behov kan imødekommes.

Den demografiske udvikling, konsekvenser af det nære sundhedsvæsen, sund aldring og pladsgarantien bevirker til, at der er fortløbende skal være fokus på have den rette sammensætning af pleje- og demens- samt gæsteboliger.

Borgere med betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer skal tilbydes egnede boliger samt tilbydes aktivitets- og samværstilbud og beskæftigelsestilbud.

En række borgere har vanskeligt ved at opsøge relevante kommunale instanser, hvorfor kommunen skal være opsøgende over for denne gruppe. Hertil anvendes eksempelvis diverse midlertidige eller permanente opholdssteder for misbrugere.

Kommunen skal i henhold til serviceloven samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde og fastlægge rammerne for samarbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget fastsætter mål for området, og der er særligt fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Der er fokus på øget sundhed blandt borgerne, på at øge ligheden i borgernes sundhed og på at de grupper af borgere, der har færre ressourcer får de bedste muligheder for at klare sig godt i eget liv.

Tilgangen inden for Social, Ældre og Sundhed er rehabiliterende og overordnet er indsatserne rettet mod et mål om at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.


Politikker

Der er udarbejdet en række politikker inden for Social, Ældre og Sundhed:

 

Handicappolitik
I henhold til Svendborg Kommunes handicappolitik skal der tilbydes en bred vifte af botilbud, aktivitets- og samværs- og beskæftigelsestilbud til målgrupperne.

 

Politik for socialt udsatte borgere
I Svendborg Kommunes Politik for socialt udsatte borgere er de overordnede mål at fremme adgang til alle ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser herunder også boliger og beskæftigelse samt at forebygge risici for social udstødelse og at hjælpe sårbare grupper.

 

Værdighedspolitik
Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre for borgere og deres pårørende, hvordan ældreområdet i Svendborg Kommune prioriterer og hvad man kan forvente som borger.

 

Demenspolitik
Svendborg Kommune ønsker at støtte borgere og pårørende i at mestre de udfordringer, en demenssygdom fører med sig. Derfor er gode rammer for borgere med demens og uddannelse af medarbejdere på demensområder, prioriteret højt.

 

Sundhedspolitik
Svendborg Kommune vil med sundhedspolitikken bidrage til at styrke det enkelte menneskes og gruppers ressourcer og understøtte deres ønske om at leve det gode liv og deres mulighed for at udvikle handlekompetencer i sundhedsfremmende retning. Sundhedspolitikken knytter sig til flere af kommunes øvrige politikker.

 

Frivilligpolitik
Samarbejdet og dialogen mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale organisationer skal understøtte det gensidige kendskab til parternes styrker og indsats. Dialog og kendskab skal dermed fremme muligheden for at yde borgernes den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.