Kværndrup Moræneflade

Baggrund

Nøglekarakter

Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange gårde og husmandssteder som ligger relativt tæt langs vejene, småskove, middel skala.


Landskabsområdet er vist på kortet. Størstedelen af Kværndrup Moræneflade ligger i Faaborg Midtfyn Kommune. Kun en lille del af karakterområdet strækker sig ind i den nordlige del af Svendborg Kommune.

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er betinget af et fladt til let bølget terræn på en moræneflade, med intensivt dyrkede marker, som opdeles i rektangulære flader af kraftige levende hegn. Mindre gårde ligger trukket tilbage fra vejen og ud på markfladerne mens husmandssteder ligger langs vejene.

Mindre skovområder ligger spredt i området. Indenfor Svendborg Kommune ligger Højes Ris og Møllehave. Levende hegn og skovområder afgrænser transparent afgrænsede til lukkede landskabsrum.

I skovområdet Højes Ris ligger små åbne ”lommer” med dyrkede marker og husmandssteder omkranset af skoven.

Området gennemskæres af motorvejen, en højspændingsledning og Højes Ris af jernbanen mellem Svendborg og Odense. Disse elementer underordner sig imidlertid landskabet og har således ikke markant forstyrrende påvirkning af landskabet.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder hvor der kan ske en tilpasning

Hele området – 12.M1

Karakteristisk, middel tilstand

  • Landbrugsdrift skal opretholdes i området.
  • Ved opførelse af nye anlæg og bebyggelse skal indpasning følges af skærmende beplantning af hjemmehørende arter.
Statisk kort