Svendborg Øst

 
Lokalområdet Svendborg Øst

Bydelen Svendborg Øst omfatter den østlige del af Svendborg by og de tilknyttede bynære landskaber. Området grænser op til bymidten ved Christiansmindeskovens vestlige bryn, mod Svendborg Nord ved Kobberbækken, Ørbækvej og Ring Nord og mod Oure-Skårup lokalområde ved Halling Skovs østlige skovbryn. Mod syd danner Skårupøre Sund og Svendborg Sund en naturlig grænse til bydelene Thurø og Vindeby-Troense.

Landskab og beliggenhed

Bydelens terræn bevæger sig fra strandbredden ved Svendborg Sund i et spring op ad skrænten i Christiansmindeskoven og herefter jævnt op til 50-60 meters højder nordligst i bydelen. Sydvestligst i bydelen falder terrænet brat ned til Kobberbækken ved Nyborgvej. Rundt omkring i bydelen vidner andre stejle skrænter om, at der har været grusgravninger i området. Den store indfaldsvej Nyborgvej er præget af en grøn frodighed, som i det hele taget kendetegner bydelen Svendborg Øst med den gode fordeling af skovområder i bydelens kanter.

Liv og aktivitet

Lys, luft og grønt omkring boligerne og de mange lettilgængelige fælles rekreative arealer ved skov og vand sætter sit præg på livet i bydelen, der især fungerer som boligområde for bydelens ca. 7100 borgere, som fritidsområde for mange svendborgensere og som besøgsområde. Bydelen er et attraktivt sted at bo for børnefamilier, og der er to skoler i bydelen. Der er flere dagligvarebutikker i nærområdet. Boligområderne rækker lige fra store ældre patriciervillaer især sydligst i bydelen og til en mangfoldighed af mere anonyme énfamilie- og typehuse samt forskellige former for rækkehuse, tæt-lav-bebyggelser og lejlighedsboligblokke. Med den nylige åbning af den sidste del af Ring Nord til Nyborg-landevejen i byens nordøstlige udkant er den brede Nyborgvej ved at finde sin nye rolle nu aflastet fra tidligere store trafikmængder. Der er i bydelen idrætsfaciliteter på Linkenkærsvej og stadion på Nyborgvej. Østligst i bydelen er arealerne omkring Bjørnemose udpeget som ét af kommunens tre turistcentre, og der er en privat lystbådehavn ved Myrehøjvej ud mod Svendborg Sund. På kanten ind til midtbyen hører ungdomsskolen til i gamle fabriksbygninger på Abildvej.

Historisk udvikling

Bydelen er vokset op på den oprindelige østligste købstadsgrund, hvor der førhen blev gravet grus og tørv. Christiansminde fungerede i 1800-tallet som lystanlæg og lystskov for den nye borgerstand fra Svendborg, der med både kunne lægge til ved anløbsbroerne og besøge søbad, cykelbane og restaurant. Det oprindelige navn for kystskoven var Termeriet efter de mange kilde i området. I forbindelse med et besøg af Prins Christian Frederik i 1830 blev navnet ændret til Christiansminde. Gammel Hestehave har tidligere og langt op i det 20. århundrede været dyrket som frugtplantage. Nordligst i bydelen har der førhen blandt andet været en cementvarefabrik i tilknytning til de mange grusgravninger. I 1897 blev der anlagt jernbane mellem Svendborg og Nyborg og med banespor gennem den østlige bydel. Jernbanen blev nedlagt igen i 1964. Bydelens boligudbygning gennem 1900-tallet indoptog tidens skiftende boligidealer: mellemkrigstidens solide murstenshuse især på Øksenbjergvej og Fruerstuevej og senere afløst af parceltypehuse. Bydelens etagehusblokke blev opført fra slutningen af 1960´erne ud fra de funktionalistiske ideer om modulbyggeri, lyse lejligheder, luft mellem boligblokkene og store grønne plæner og træer, som det eksempelvis ses ved Sandalparken og Byparken. Fra 1980´erne er der bygget en del tæt-lav-bebyggelser, der ligger som individuelle kvarterer spredt rundt i bydelen. Senest udbygget er boligkvarteret rundt om søen ved Gl. Skårupvej mellem de to skovpartier Troldeskoven og Stevneskoven.

Bypladser og grønne oaser

Bypladser findes fortrinsvis som fællespladser i de nyere boligkvarterer. Bydelen er godt forsynet med stier til cyklende og gående langs de mest trafikerede veje Nyborgvej, Linkenkærsvej og Hestehavevej. Ved Christiansmindevejen fungerer grusstien i det gamle jernbanetracé som en tryg færdselsåre for de bløde trafikanter. Jernbanestiens fortsættelse gennem Halling Skov giver adgang til det åbne land. Cyklende og gående kan til og fra Svendborg bymidte også nyde turen ad den smukke Christiansmindesti under skoven og langs sundet, og hvorfra der er forbindelse videre til Thurø. Blandt bydels grønne oaser kan fremhæves den lille overdrevsbiotop i en gammel grusgrav mellem Linkenkærsvej og Fruerstuevej med stejle vildtvoksende græsskråninger og en sø omgivet af tæt kratbevoksning. Områderne ved Christiansminde giver gode muligheder for spontan udendørs leg og sport med bl.a. badestrand, minigolf og picnichytter. Et større græsareal ved stranden bruges også i forbindelse med forskellige udendørsarrangementer, cirkus, markeder m.m.

Svendborg Øst (2020)

Befolkning i 2008

4746 personer 

Befolkning i 2020

4697 personer

Skoler og børneinstitutioner

 • Nymarksskolen (7. – 10. klasse)
 • Ørkildskolen
 • Holbøllsminde Børnehus (børnehave 3-6 år)
 • Nordenvinden (integreret 0-6 år)
 • Pyramiden (integreret 0-6 år)
 • Ungernes Hus (integreret 0-6 år)
 • Børnegården Byparken (integreret 0-6 år)
 • Byparken Vuggestue (vuggestue 0-2 år)
 • Børnebiksen (integreret 0-6 år)
 • Mariasøstrenes Børnehave (integreret 0-6 år)
 • Lærkereden (børnehave 3-6 år)
 • Paraplyen (integreret 0-6 år og børnehave)
 • Humlebien (integreret 0-6 år)
 • Poppellunden (integreret 0-6 år og vuggestue 0-2 år)

Anden offentlig service

 • Ungdomsskolen
 • 4 ældrecentre - pleje og aktivitet
 • Svendborg Sund Marina
 • Boldbaner

Privat service

 • Fire større dagligvarebutikker
 • Herudover blandt andet minigolf, ishus, frisører, bager, cykelhandler, bank, benzin

Trafik/transport

 • Bybus mod Svendborg Midtby, Svendborg Nord, Thurø
 • Regionalbus mod Svendborg Bymidte og Nyborg

Landsbyer

Hallingskov Huse

En lille spredt bebyggelse nord for Halling Skov. Bebyggelsen næves i skriftlige kilder i 1680´erne, men er ikke egentligt registreret som landsby. Der er ca. 30 husstande i Hallingskov Huse.