Tåsinge Moræneflade

Baggrund

Nøglekarakter

Intensivt dyrket landbrugslandskab på fladt terræn med mange spredtliggende små landsbyer og middelstore gårde, som tilsammen skaber et enkelt middelskala landskab.


Landskabsområdet er vist på kortet. Samlet dækker karakterområdet er areal på omkring 45km².

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er især præget af det flade terræn og de intensivt dyrkede marker, som inddeles i middelstore markfelter af lange levende hegn og bevoksede diger. Karaktergivende er endvidere de mange små landsbyer, som ligger spredt i området samt de udflyttede gårde.

De karaktergivende landskabselementer skaber tilsammen et meget enkelt landskab med svagt markerede rumlige afgræsninger som skyldes at de levende hegn er stedvist brudt. Pga. det flade terræn udgør overkanten af de levende hegn, landskabets højeste elementer, som alle ligger i samme niveau. Landskabet karakteriseres således at lave elementer.

Nær kysten skråner terrænet jævnt ned mod havet, hvilket giver lange kig henover kystforlandets dyrkede marker og levende hegn, til havet og de omkringliggende småøer.

Mindre delområder nær kysten præges af ekstensiv drift. Især Vejlerne og Monet adskiller sig fra den øvrige del af karakterområdet i kraft af områdernes natur-/halvkulturarealer. Små havneanlæg ligger langs kysten i tilknytning til de kystnære landsbyer.

To større vindmøller, som står vest for Søby præger den sydlige og centrale del af karakterområdet. Herudover findes endnu enkelt små vindmøller i området.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Vornæs Skov og Vejlerne – 23.M3

Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Bebyggelsesstrukturen og bebyggelsens skalaforhold langs den vestlige rand af Vornæs Skov skal fastholdes.
 • Vejlernes naturmæssige karakter beskyttes og landskabet omkring friholdes for nyt byggeri og anlæg, som visuelt vil påvirke området.

Sydlige del af karakterområdet – 23.M2

Særligt karakteristisk, middel tilstand

 • Landsbyernes struktur skal bevares. Ligeledes de små fiskepladser, som ligger ved kysten udfor landsbyerne.
 • Landskabets overordnede grønne præg, betinget af de levende hegn og bevoksning omkring eksisterende bebyggelse, skal bevares.
 • Karakterens enkelthed bør bevares. Dette ved at undgå visuelle påvirkning af landskabet til flere tekniske elementer eller teknisk prægede byggerier på samme tid.
 • Området bør som udgangspunkt friholdes for nye elementer som yderligere tekniske anlæg eller teknisk præget byggeri. Etableres alligevel nyt byggeri skal dette holdes lavt og gives en grøn rand således at de ikke rager op over de levende hegn, der danner overkanten af områdets karaktergivende elementer i det flade og ”lave” landskab.

Monet – 23.M4

Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Monet skal fortsat græsses med henblik på at bevare områdets strandengs- og overdrevsarealer og dermed det åbne og meget enkle landskab hvor Vornæs Knude ligger som en markant knold.

Kystforlandet

 • I kystforlandet skal i særlig høj grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav og på tværs af Lunkebugten.
 • Den uforstyrrede karakter af de modstående kyster især mod vest og syd på Skarø, Hjortø og Birkholm og kystforlandet på Tåsinge skal forsat holdes uforstyrret. Nyt byggeri af større dimensioner bør således undgås indenfor eller i umiddelbar nærhed til kystforlandet.
 • Landskabsrummet omkring Lunkebugten præges af de markante skovbryn. Denne grønne karakter skal bevares.
 • De tydelige visuelle sammenhænge på tværs af Lunkebugten, skal friholdes for markante anlæg.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Nordlige del af karakterområdet – 23.M1

Karakteristisk, middel tilstand

 • Karakterens enkelthed skal opretholdes. Dette ved at undgå etablering af nyt byggeri eller anlæg med indbyrdes kort afstand således at der opnås visuel sammenhæng til flere af disse elementer på samme tid eller indenfor kort tid ved bevægelse rundt i landskabet.
 • Nye elementer holdes lave således at de ikke rager op over de levende hegn, der danner overkanten af områdets karaktergivende elementer i det flade og ”lave” landskab. Alternativt skal der være tale om ganske få elementer med et meget enkelt udtryk, som vil få dem til at harmonere med områdets enkle karakter.
 • Landskabets overordnede grønne præg, betinget af de levende hegn og bevoksning omkring eksisterende bebyggelse, skal vedligeholdes. Den visuelle påvirkning fra nye elementer i landskabet skal således minimeres ved etablering af enten hel eller delvis afskærmende beplantning.
 • De visuelle sammenhænge som knytter sig til landskabet mellem de to bakkedrag, hvor dels Bjerreby dels Lundby ligger, skal holdes for øje ved en konsekvensvurdering ved lokalisering af nyt byggeri eller anlæg.
 • Placering af nye anlæg i den nordlige del af karakterområdet skal ses i forhold til de visuelle sammenhænge til Bregninge Bakke og Bregninge Kirke, samt den lidt højere kompleksitet i landskabet, som betinges af småskovene.
Statisk kort