V. Skerninge Moræneflade Syd

Baggrund

 

Nøglekarakter


Enkelt middel- til storskala jordbrugslandskab betinget af let bølget terræn med middelstore markfelter, lave hegn, spredtliggende middelstore gårde og åbne kig ud over landskabet.

Landskabsområdet er vist på kortet


Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er betinget af let bølget terræn, store markfelter og levende hegn. Middelstore gårde ligger spredt på fladen med indbyrdes stor afstand. Terrænform og de store markfelter, som opdeles af linieformede hegn og spredtliggende gårde betinger et enkelt middel- til storskala landskab med transparent rumlig afgrænsning. De lange kig ud over landskabet som findes i størstedelen af karakterområdet understreger områdets transparente fremtoning og middel til store skala.

I området nær kysten findes udsigt over vandet. I det sydvestlige hjørne ligger bebyggelserne Strandhuse og Fjællebroen med udsigt over vandet og karakteren er her kraftigt betinget af nærheden til kysten og udsigterne til vandet.

Endvidere er karakteren uforstyrret af større tekniske anlæg.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

 

Strategi og indsats


Områder som skal beskyttes

Den sydøstlige del – 1.M1

Området er særligt karakteristisk, har særlige visuelle oplevelsesmuligheder og en god tilstand

 • Området bør fortsat dyrkes.
 • De karakteristiske levende hegn bevares og vedligeholdes.
 • Området skal friholdes for skov og lignende bevoksning, som vil bryde områdets åbne og enkle karakter.
 • Området skal friholdes for tekniske anlæg og ny bebyggelse, som vil bryde områdets enkle og uforstyrrede karakter.
 • Ved placering af nyt byggeri skal det placeres i forbindelse med de eksisterende bebyggelser og således at den eksisterende karakter, med spredte gårde og mellemliggende åbent landskab opretholdes. Endvidere skal nyt byggeri holdes lavt, som den eksisterende bebyggelse, og følges af skærmende beplantning.
 • De lange kig henover landskabet skal beskyttes og friholdes for ny beplantning, nye anlæg og ny bebyggelse.
 • Udsigterne over Øhavet og de visuelle sammenhænge til og fra de modstående kyster skal beskyttes i mod forstyrrende beplantning og bebyggelse

Kystforlandet

 • I kystforlandet skal der i særlig grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav.
 • Den uforstyrrede karakter af de kysterne (Fyn, Drejø, Avernakø, Skarø og Ærø skal forsat holdes uforstyrrede. Nyt byggeri og tekniske anlæg af større dimensioner skal således undgås indenfor eller i umiddelbar nærhed til kystforlandet.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Den nordlig og vestlige del – 1.M2

Områdets er karakteristisk og i middel tilstand

 • Området bør fortsat dyrkes.
 • Eventuel byudvikling af Ulbølle og Vester Skerninge skal så vidt muligt ske i nordlig retning.
 • Byområderne skal indpasses og afskærmes med en grøn beplantning mod landskabet.
Statisk kort