Detailhandel

Detailhandlen er en vigtig faktor for at skabe kundestrømme i såvel små og store byer. Kundestrømmen er vigtigt for at understøtte det gode byliv. Det gode byliv er væsentligt for Svendborg Kommunes attraktionsværdi i forhold til bosætningen, turismen, beskæftigelsen samt erhvervs- og kulturlivet.

Det er derfor vigtigt at opretholde en god planlægning af detailhandel, så butikkerne og byerne fortsat vil tiltrække kundestrømme og dermed skabe et byliv og være et fælles mødested for alle borgerne.

Detailhandlens vækstbetingelser er i løbende forandring i kraft af e-handel, ændrede forbrugsmønstre, mere fokus på deleøkonomi, økonomiske konjunkturer og nye butikskoncepter. Derfor skal detailhandlen løbende holdes ajour, så den tilpasses forbrugsmønstrene og understøtter det gode byliv.

Detailhandelsplanlægningen reguleres gennem planloven og fastlægger overordnede rammer for kommunernes planlægning. I 2017 kom der ændringer til lovgivningen for detailhandelsplanlægningen, med disse ændringer blev der indført tre ligeværdige formål for detailhandelsplanlægningen:

  • At fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
  • Sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.
  • At skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.

Formålene skal sikre en fortsat udvikling af byerne, så der skabes attraktive byområder og levende byer. De nye regler for detailhandelsplanlægningen, åbner også en mulighed for etablering af større dagligvare- og udvalgsvarebutikker end der hidtil har været muligt.

Planloven indeholder bestemmelser, der lægger op til en klar detailhandelsstruktur - et hierarki bestående af bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Derudover kan der planlægges for enkeltstående butikker, aflastningscentre og butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Arealudlæg til butiksformål, skal som hovedregel placeres i den centrale del af en by eller bydel. Målet hermed er at understøtte en levende og varieret bymidte, idet den centrale del af en by typisk er det traditionelle hovedcenter, hvor tilgængeligheden for alle arter af trafik er bedst.
Til styringen af detailhandelsstrukturen er der i planloven fastlagt retningslinjer der fastlægger den maksimale butiksstørrelse inden for et udlagt detailområde. Byrådet kan fastsætte mere restriktive retningslinjerne for den maksimale butiksstørrelse i kommuneplanens detailområder, for at styre kommunens overordnede detailhandelsstruktur.

Svendborg Kommune fik i 2017 foretaget en detailhandelsanalyse af Institut for Center-Planlægning (ICP). Udover et statusbillede af detailhandelen i Svendborg Kommune indeholder analysen også vurderinger og anbefalinger til en videre udvikling af detailhandelen, som tages med i den videre planlægning af Svendborg Kommune. Se analysen her: Detailhandelsanalyse

 

Definition af detailhandel

Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer.

En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

I henhold til Planlovens regler om detailhandel betragtes også forretninger, hvorfra der sker udlejning af f.eks. film til private, som butik.

Detailhandel fra hjemmet, via postordre og internet mv. uden egentlige fysiske udstillingslokaler regnes ikke som detailhandel.

Se yderligere uddybning her: Definition af detailhandel

Statisk kort