Thurø

Baggrund

Nøglekarakter

Landbrugslandskab på mindre ø omgivet af smalle sunde.


Landskabsområdet er vist på kortet. Thurø er hesteskoformet og omkring 7,5km² stor.

Landskabskarakteren

Karaktergivende for området er især de rektangulære marker adskilt af levende hegn i let skrånende terræn, som er orienteret mod de omkringliggende smalle sunde og omkringliggende farvandsområder. Karaktergivende er endvidere de mindre gårde, som ligger placeret langs vejene på de centrale dele af øen eller trukket ud mod kysten i ens afstand fra denne.

Samspillet mellem terrænet der hælder mod kysterne til alle sider, de levende hegn, som alle står vinkelret på kysten og beliggenheden af gårdene skaber et enkelt og tydeligt mønster. Det er karakteristisk at der er visuel sammenhæng med de tilstødende farvande og modstående kyster fra tilnærmelsesvist hele karakterområdet.

Den sydøstlige og østlige del af øen præges af mindre løvskovsområder, der lokalt skaber rumlige afgrænsninger.

Ved øens sydøstlige hjørne findes et afgræsset marint forland (Revet), som omgives af det åbne farvand på den ene side og et markant skovbryn, som domineres af gamle ege på den anden side.

Øens nordvestlige del domineres helt af Thurø By, som er vokset markant i størrelse i forhold til dens oprindelige udstrækning og i dag domineres af nyere beboelseshuse.

Øen er tilnærmelsesvist fri for tekniske anlæg og de karaktergivende landskabselementer. På den østlige del af øen findes bevoksning i form af popler og juletræsbeplantninger, som virker forstyrrende på landskabskarakteren.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som bør beskyttes

Thurø Rev – 20.M2

Karakteristisk, middel tilstand

  • Områdets uforstyrrede naturpræg skal bevares.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Hele karakterområdet med undtagelse af Thurø Rev og Smørmose Skov – 20.M1

  • Karakteristisk, middel tilstand
  • Landskabets orientering mod og visuelle sammenhæng med kysten skal vedligeholdes.
    • Landskabets tydelige mønster med levende hegn som går vinkelret på terrænfaldet mod kysten skal vedligeholdes.
    • Levende hegn og beplantning i øvrigt, som vil bryde dette mønster skal undgås.
  • Landskabets lille til middel skala bør vedligeholdes.
    • Stort byggeri og tekniske anlæg bør undgås.
Statisk kort