Lokalcentre

Lokalcentrene skal primært varetage en god lokalforsyning med dagligvarer i et mindre lokalt område, som en begrænset del af en by, bydel eller landsby. Lokalcentre skal ikke konkurrere med detailhandelen i bymidten. Lokalcentrene er gennem lovgivning begrænset til maksimalt at have butiksformål på op til 3.000 m2 i hvert enkelt lokalcenter. Dagligvarebutikker kan maksimalt have et bruttoetageareal på op til 1.200 m2 i lokalcentre, hvilket omfatter salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv. Udvalgsvarebutikker i lokalcentre kan ikke overstige 3.000 m2, men kan begrænses i de enkelte lokalcentre.

Lokalcentrene i Svendborg kommune ligger oftest centralt i lokalbyerne og i boligområderne i Svendborg by. Lokalcentrene indeholde hovedsageligt dagligvarebutikker der betjener nærområdet, som det primære indkøbssted med dagligvarer, og har en vigtig funktion i forhold til at sikre kort afstand til en god dagligvareforsyning.

Det er Byrådets mål, at:

  • sikre en god lokal dagligvareforsyning i hele kommunen.
  • skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i de enkelte bydele og lokalområder.
  • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for de udpegede lokalcentre.
  • Inden for de afgrænsede lokalcentre kan der planlægges for butikker i et omfang, der svarer til de arealrammer, der er angivet nedenfor.
  • Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.200 m² i lokalcentre.

Lokalcenter

Samlet arealramme for butiksformål

Ikke udnyttet areal pr. nov. 2020

Maksimal størrelse på dagligvarebutik

Maksimal størrelse på udvalgsvarebutik

Hesselager

3.000 m2

1.400 m2

1.200 m2

1.000 m2

Gudme

3.000 m2

2.500 m2

1.200 m2

1.000 m2

Gudbjerg

3.000 m2

1.900 m2

1.200 m2

1.000 m2

Stenstrup

3.000 m2

1.400 m2

1.200 m2

1.000 m2

Vester Skerninge

3.000 m2

1.900 m2

1.200 m2

1.000 m2

Ollerup

3.000 m2

1.700 m2

1.200 m2

1.000 m2

Tved

3.000 m2

1.900 m2

1.200 m2

1.000 m2

Tved – Ring Nord

2.400 m2

1.400 m2

1.200 m2

1.000 m2

Tvedvej

3.000 m2

1.900 m2

1.200 m2

1.000 m2

Mølmarksvej

3.000 m2

2.000 m2

1.200 m2

1.000 m2

Vestergade

1.500 m2

   500 m2

1.200 m2

1.000 m2

Hellegårdsvej

1.700 m2

1.700 m2

1.200 m2

    500 m2

Wandallscenteret

3.000 m2

2.200 m2

1.200 m2

1.000 m2

Rantzausminde

1.500 m2

   800 m2

1.200 m2

1.000 m2

Bergmannsvej, Thurø

1.200 m2

   400 m2

1.200 m2

1.200 m2

Vindeby

3.000 m2

   900 m2

1.200 m2

1.000 m2

Landet

1.500 m2

   500 m2

1.200 m2

1.000 m2

 

Statisk kort

Ændring af butiksstørrelsen samt ændring af lokalcentre

Svendborg kommune har en relativt god lokal dagligvareforsyning. Der er dagligvarebutikker i de 10 lokalbyer Tved, Gudbjerg, Hesselager, Gudme, Skårup, Stenstrup, V. Skerninge, Thurø, Vindeby og Landet, samt udenfor centerstrukturen i Kirkeby og Ulbølle. I Svendborg by ligger 7 lokalcentre hovedsageligt med en enkelt dagligvarebutik primært discountbutikker.

På baggrund af ændringen af Planloven fra 2017, er der for alle lokalcentre i kommunen givet mulighed for at dagligvarebutikkerne kan udbygges op til et bruttoetageareal på 1.200 m2. Dette har i denne kommuneplan betydet at eksisterende dagligvarebutikker har fået mulighed for at tilbygge.

I Kommuneplan 2021 - 2033 udvides lokalcenteret ved Vestergade, for at skabe bedre adkomst til den nuværende dagligvarebutik, udbygning af butikken samt flytning af tankstanderen.

Lokalcenter Vindeby udvides med 850 m² mod syd, for at give dagligvarebutikken, beliggende Solvej 1, mulighed for at udvide deres parkeringsplads.

Derudover udvides lokalcenteret i Ollerup for at give mulighed for placering af endnu en dagligvarebutik i nærheden af den eksisterende dagligvarebutik. Området udvides på baggrund af en konsekvensanalyse, der påpeger en styrkelse af konkurrencesituationen i lokalområdet. Placeringen forventes at skabe en synergi mellem dagligvarebutikkerne samt understøtte butikstorvet.
Udvidelsen sker ovenpå eksisterende boligejendomme. Lokalcenterets udvidelse indskrænker ikke de nuværende ejendommes muligheder, men tilfører dem en mulighed for fremtidig omdannelse.