Antenner og antennemaster

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for etablering og udvidelse af antenner og antennemaster. Emnet master og antennesystemer omfatter eksisterende og nye telemaster og antennesystemer til radiokommunikation og er specielt aktuelt i forbindelse med opstilling af nye master til mobiltelefoni.

Kommuneplanens retningslinjer er baseret på de pdf Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn

 

Det er Byrådets mål, at:

 • der sikres en balance mellem udbygning af telekommunikationsmulighederne og bevaring af de landskabelige kvaliteter, herunder de kulturhistoriske værdier.
 • Antennesystemer skal placeres således, at der kan skabes den ønskede tilfredsstillende dækning fra den ansøgte antenneposition. Dette skal så vidt muligt ske under iagttagelse af følgende punkter:
 • Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.
 • Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet og således at antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.
 • Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere operatører og til flere sendesystemer.
 • Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.
 • Antenner og master skal i størrelse og form så vidt muligt passe ind i omgivelserne. Det vil eksempelvis sige være afpasset højden på en bys ”skyline”. Der kan være tale om at camouflere masten som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.
 • Antenner må som udgangspunkt ikke placeres indenfor afgrænsningen af en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan.
 • Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus.
 • Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Dog kan der i særlige tilfælde være grund til at opsætte flere men lavere master i stedet for een høj mast.
 • Antenner og master skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet.
 • Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne
  • Fredskov og fredede områder (Skovloven og Naturbeskyttelsesloven)
  • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
  • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
  • Strandbeskyttelseslinjen, Kirkebeskyttelseslinjen og Fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven)
  • Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (Planloven)
  • Kirkeindsigtszonen (Planloven)
  • Arealreservationer til infrastruktur (Planloven)
 • Antennemaster må opstilles, hvis der er et dokumenteret behov, alternative placeringer er undersøgt, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra der vil kunne opnås en rimelig dækningsgrad inden for områderne
  • Sø- og åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)
  • Skovbyggelinjen (Naturbeskyttelsesloven)
  • Kystnærhedszonen (Planloven)
  • Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (Planloven)
  • Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse
  • Større sammenhængende landskaber (Planloven)
  • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
  • Lavbundsarealer, potentielle vådområder og retningslinjer for naturbeskyttelse (Planloven)
 • Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i retningslinjerne i de to foregående punkter, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning er overholdt.
 • Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1- 4 i kommuneatlas/kommuneplanen.
 • Master, antenner og teknikbygninger skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Valg af mastetype sker i samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og omgivelser.
 • Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres, evt. udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.
 • Antennemaster, sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal være fjernet senest 12 måneder efter at de er taget ud af drift.

Der er en fortsat vækst i antallet af nyopførte antenneanlæg. Det sker som en følge af udbygningen af mobile og trådløse servicer, der kræver en større grad af dækning og kapacitet. Udbygningen sker primært i bynære områder, men påvirker i en vis udstrækning hele kommunen. Især i det åbne land kan dette have konsekvenser for de landskabelige værdier og dermed for alle kommunens borgere.

De eksisterende master og antenner er vist på kortet nederst.

For at regulere etableringen og udvidelsen af antenneanlæg fastsættes retningslinjer.

Retningslinjerne skal tjene til at minimere de landskabelige effekter af nye antenneanlæg ved at opstille kriterier for, hvor store antenneanlæg må være i forhold til eksisterende bygninger og anlæg og ved fritstående anlæg.

Retningslinjerne skal sikre følsomme og bevaringsværdige typer af områder mod de landskabelige effekter, nye antenneanlæg kan have.

Retningslinjerne skal tage højde for teknologiske og økonomiske begrænsninger i et vist omfang. Det er vigtigt ikke fuldstændigt at afskære muligheden for forsat at udvide telekommunikationsdækningen i kommunen i den grad, der er behov for det.

 

Lovgivning

Etableringen af antenneanlæg er reguleret af Byggeloven, Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Masteloven. Du kan få et overblik over reglerne i IT- og Telestyrelsens Mastevejledning fra 2016.

 

Kortet herunder viser de eksisterende maste og antenner.

Statisk kort