Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser omfatter internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder og Ramsarområder), beskyttede naturtyper (§3), sten- og jorddiger, ammoniakfølsomme skove, natur- og vildtreservater og fredede arealer. 

Disse områder er afgrænsede og omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser efter lovgivningen. Afgrænsningerne er vist på kortet.

Svendborg Byråd ønsker at sikre kvalitet og helhed i naturområderne.

Kommunen er til stadighed opmærksom på den særlige forpligtigelse, der ligger inden for Natura 2000-områderne med hensyn til at sikre den drift eller de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde bevaringsmålene for områderne. Her til kommer hensynet til særligt beskyttede arter (bilag IV-arter) i hele kommunen.

Gennem administration af lovgivningen ønsker Byrådet at sikre, at de øvrige eksisterende naturarealer ikke reduceres, og at naturindholdet så vidt muligt ikke forringes. Byrådet ønsker også at værne om de beskyttede diger og om kommunens ammoniakfølsomme skove som levesteder for en variation af næringsfølsomme arter.

En række områder er fredet med en fredningskendelse, og der er tre natur- og vildtreservater i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune har udpeget en delmængde af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser til at indgå i Grønt Danmarkskort. De benævnes særligt værdifulde naturområder.

Det er Byrådets mål, at

 • kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses.
 • sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer.
 • sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og arter.
 • ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
 • der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser.
 • lavbundsarealer og vådområder skal medvirke til at forøge naturværdierne i det åbne land, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandløb, søer og havet samt afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold.
 • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
 • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
 • formidling af naturen skal styrkes.
 • handicappedes særlige behov skal tilgodeses på udvalgte naturlokaliteter.

Særligt værdifulde naturområder (udvalgte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser)

 • De på kortet udpegede særligt værdifulde naturområder (udvalgte områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser) skal søges bevaret, jævnfør de specifikke retningslinjer for ’Beskyttelse af Natura 2000-områder og bilag IV-arter’, ’Ændring af tilstanden i beskyttede naturtyper og diger samt i ammoniakfølsomme skove’ samt ’Indvinding af grundvand og hensyn til natur’.

 

Beskyttelse af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

De internationale naturbeskyttelsesområder i Svendborg Kommune er vist på kortet nedenfor. EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder udgør tilsammen Natura 2000-områder. Staten har ansøgt EU om mindre ændringer i udpegningen af habitatområderne. Forslag til udvidelser er indeholdt i kortet, mens reduktioner først bliver trukket ud, når de er vedtaget. Det er afgrænsningen i den til en hver tid gældende lovgivning, der danner grundlag for administrationen. De gældende afgrænsninger kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

 • De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal beskyttes og videreudvikles, så de arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet til en gunstig bevaringsstatus.
 • Områderne skal friholdes for aktiviteter og anlæg mv., som kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelse, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det gælder også for aktiviteter og anlæg uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, men som kan have indvirkning inde i områderne.
 • Der må ikke udlægges nye arealer til byzone, veje, andre tekniske anlæg og lignende inden for Natura 2000-områder.
 • Bilag IV-arterne og deres levesteder skal beskyttes både inden for og uden for Natura 2000-områderne.
 • Inden for Ramsarområder skal planlægning og administration fremme beskyttelsen af området.

 

Ændring af tilstanden i beskyttede naturtyper og diger samt i ammoniakfølsomme skove

Beskyttede naturtyper (§ 3-arealer), beskyttede sten- og jorddiger og potentiel ammoniakfølsom skov fremgår af kortet nedenfor.

 • Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske enge, overdrev og strandenge, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt i sten- og jorddiger, som er omfattet af museumslovens § 29 a, må som udgangspunkt ikke finde sted.
 • Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor og forudsat, at ændringen alene medfører en ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i kommuneplanen indeholdte naturkvalitetsmål (jf. afsnit om naturkvalitetsmål) samt mål fastsat i de statslige vandområde- og Natura 2000-planer samt de kommunale Natura 2000-handleplaner.
 • Hvis der helt undtagelsesvist - fordi andre væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt - tillades byggeri eller arealanvendelse, der forringer et naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer (erstatningsbiotop), så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet negativt.
 • Ændring kan endvidere ske i tilfælde, hvor kommunen vurderer, at den påtænkte ændring har en positiv effekt for realiseringen af kvalitetsmålene for den aktuelle lokalitet. En tilladelse skal i givet fald ledsages af vilkår, som sikrer muligheden for den biologiske forbedring, der begrunder tilladelsen.
 • I ammoniakfølsomme skove kan der så vidt muligt ikke tillades næringsbelastninger, der forringer skovenes naturkvalitet.

 

Indvinding af grundvand og hensyn til natur

 • Tilladelse til vandindvinding (fra grundvand eller overfladevand) bør undgås, hvor det kan medføre væsentlige naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A, B eller C - se kort i afsnit om Naturkvalitetsplan) samt for søer, vandhuller, vandløb og kilder med særlige biologiske interesser, eller i øvrigt kan påvirke arealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
 • Tilladelse til nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke værdifulde naturområder, og hvor alternativer ikke kan findes, bør forudsætte, at der er tale om højt prioriterede formål (drikkevandsformål), samt at der gennemføres kompenserende foranstaltninger i forhold til de naturværdier, der påvirkes heraf.

Kortlægningen af beskyttede naturtyper er vejledende
I praksis betyder det, at der kan findes naturområder, som ikke er på kortet, men som alligevel er beskyttede i medfør af lovgivningen. Omvendt kan naturområder været taget med i registreringen, selvom de ikke er beskyttede. Det er kommunen, som ud fra en række fastlagte kriterier afgør, om et område er beskyttet. Den vejledende registrering af beskyttede naturtyper bliver løbende ajourført og kan også ses på Danmarks Miljøportal/arealinformation . 

Vandløbene er udpeget, så alle vandløbene på kortet - og kun dem - er omfattet af beskyttelsen.

Alle beskyttede naturtyper i fredskov er uanset størrelse beskyttet i medfør af skovloven.

Kortlægningen af beskyttede diger er vejledende
Kortlægningen af beskyttede diger er baseret på en vejledende registrering udført af det tidligere Amtsråd. Kortet viser de beskyttede sten- og jorddiger.

Ved behandling af konkrete sager kan der i visse tilfælde ske justeringer af kortet.

Alle stendiger er dog omfattet af beskyttelse, uanset om de er med på kortet eller ej. 

Kortlægningen af potentiel ammoniakfølsom skov er vejledende
Kortet er vejledende og kan således vise skove, der reelt ikke er ammoniakfølsomme, ligesom der i særlige tilfælde kan være arealer, der ikke er vist, men som er ammoniakfølsomme. Kortet er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Det er kommunen, som ud fra en række fastlagte kriterier afgør, om en skov er ammoniakfølsom.

Statisk kort

Særligt værdifulde naturområder (udvalgte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser)

Alle Natura 2000-områder på land indgår som et krav i planloven i udpegningen
af særligt værdifulde naturområder. Herudover udgør de særligt værdifulde naturområder
en delmængde af det samlede antal af øvrige naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, og er udvalgt fordi de rummer særlige naturværdier.
Udpegningen af de øvrige eksisterende særligt værdifulde natur tager udgangspunkt
i de Digitale Naturkorts artsscore, bioscore over 7, plantetal, højt målsatte
vandløb og skov med lang kontinuitet. Endvidere inddrages naturområder
af national eller regional betydning (A og B målsat natur) og stævningsskove fra
kommuneplanen samt relevante fredninger.
I den tidligere kommuneplan indgik omdriftsarealer og bebyggelse inden for Natura
2000-områderne ikke i de særligt værdifulde naturområder. Da alle Natura
2000-områder på land nu jf. planlovens bestemmelser skal indgå, er den samlede
udpegning af særligt værdifulde naturområder blevet væsentligt større.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder og særligt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Naturen i Europa er under pres. EU har derfor vedtaget Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, der beskytter truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter samt naturtyper. Danmark har endvidere tiltrådt Ramsarkonventionen om beskyttelse af vandområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Læs mere om direktiverne og konventionen.

Som opfølgning på direktiverne har EU-landene udpeget habitatområder og fuglebeskyttelsesområder, der rummer væsentlige bestande eller forekomster af de særlige arter og naturtyper. Områderne kaldes tilsammen Natura 2000-områder og udgør et økologisk netværk i hele EU.

Natura 2000-områderne og udpegningsgrundlaget fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018). Heraf fremgår også de danske bilag IV-arter.

Inden for Natura 2000-områderne skal kommunen og andre myndigheder sikre, at der i forbindelse med planlægning og administration af love og regler ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af områdernes naturtyper og arter (udpegningsgrundlaget).

EU-landene skal også virke aktivt for at sikre og genoprette en god naturtilstand (gunstig bevaringsstatus) inden for de udpegede Natura 2000-områder og sikre robuste bestande af de særlige arter. Det sker gennem realisering af de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Der er seks Natura 2000-områder, som ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune. De seks områder omfatter 1.880 ha af landarealet. Hertil kommer store havområder i Det Sydfynske Øhav og Storebælt. Der er ét Ramsarområde. Natura 2000-områderne og Ramsarområdet er vist på kortet.

Habitatdirektivet indeholder krav om særlig beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Arterne fremgår af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede overalt, hvor de findes både i og uden for Natura 2000-områderne.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige vandområdeplaner, der skal sikre god økologisk tilstand i de kystnære havområder og grundvand.

Statens Natura 2000-planer og kommunens Natura 2000-handleplaner
Natura 2000-områder er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Der er udpeget Natura 2000-områder i hele EU, og de indeholder særlig værdifuld natur set i europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpegede for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Danmark har udpeget 257 Natura 2000-områder, der samlet set omfatter 8 % af landets areal. Seks Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune:

 • Centrale Storebælt og Vresen (N116)
 • Søer ved Tårup og Klintholm (N118)
 • Skove og søer syd for Brahetrolleborg (N120)
 • Sydfynske Øhav (N127)
 • Rødme Svinehaver (N241)
 • Thurø Rev (N242).

Natura 2000-områderne dækker 4,5 % af kommunens landareal plus store dele af Det Sydfynske Øhav samt havområder omkring Vresen/Storebælt og Thurø Rev. Områderne fremgår af kortet.

EU-landene skal virke aktivt for at sikre og genoprette en god naturtilstand (gunstig bevaringsstatus) inden for de udpegede Natura 2000-områder og skal sikre robuste bestande af de særlige arter. 

Miljøstyrelsen udarbejder det faglige grundlag for indsatsen (basisanalysen) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000-planer for hvert område med mål og indsatskrav. Første planperiode var 2010-2015. Anden planperiodes Natura 2000-planer (2016-2021) kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne skal på baggrund heraf og for hvert Natura 2000-område udarbejde en Natura 2000-handleplan, der beskriver, hvordan den statslige plan vil blive realiseret. Svendborg Kommunes Natura 2000-handleplaner kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år i Natura 2000-skovhandleplaner.

Statens Natura 2000-planer og de efterfølgende Natura 2000-/skovhandleplaner er bindende for den øvrige kommunale planlægning.

Natura 2000-områder i Svendborg Kommune:

 • Centrale Storebælt og Vresen (Habitatområde H100 og EF-fuglebeskyttelsesområde 73)
 • Søer ved Tårup og Klintholm (Habitatområde H102)
 • Skov og søer syd for Brahetrolleborg (Habitatområde H104 og EF-fuglebeskyttelsesområde 74). 
 • Sydfynske Øhav (Habitatområde H111 og EF-fuglebeskyttelsesområde 71 og 72)
 • Rødme Svinehaver (Habitatområde 241)
 • Thurø Rev (Habitatområde 242)

Bilag IV-arter i Svendborg Kommune
I Svendborg kommune er registreret følgende bilag IV-dyrearter:

Hasselmus (krat i skove/hegn), marsvin (havet), odder (stillestående og rindende salt- og ferskvand), markfirben (overdrev/skråninger med løst sand), stor vandsalamander (vandhuller), klokkefrø (vandhuller, enge/overdrev), spidssnudet frø (vandhuller, fersk eng), springfrø (vandhuller, skove), strandtudse (vandhuller, strandenge), grønbroget tudse (vandhuller, strandenge), vandflagermus, sydflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus, troldflagermus, stor museøre, skimmelflagermus, frynseflagermus og brunflagermus.

Der er ikke registreret bilag IV-plantearter i Svendborg Kommune.

Særlige regler i Natura 2000-områder og for bilag IV-arter

Inden for Natura 2000-områderne må der ikke:

 • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder.
 • Planlægges nye større veje eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende.
 • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.
 • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Hvis det ikke kan udelukkes, at et planforslag enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan skade et internationalt beskyttelsesområdes økologiske funktion og struktur, kan planen ikke vedtages.

Der kan planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

Der kan ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til et projekt (f.eks. byggeri, anlæg og aktiviteter), som kan forringe forholdene for de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000-områderne. Det samme gælder, hvis et projekt kan beskadige eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteområder for bilag IV dyrearter eller som kan ødelægge bilag IV plantearter. Hvis der kan være tvivl om et projekt kan påvirke Natura 2000-områderne eller IV-arter negativt skal der gennemføres en omfattende konsekvensvurdering af alle projektets aspekter forinden der kan meddeles tilladelse mv.

Inden for Ramsarområder skal planlægning og administration fremme beskyttelsen af områderne.

Som ejer af arealer inden for Natura 2000-områder skal man være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen (ved fredskovpligtige arealer), også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende. Kommunen og Miljøstyrelsen skal gribe ind over for ændringer, der kan skade muligheden for at nå målet for området.

Naturbeskyttelsesloven indeholder et generelt forbud mod at forstyrre bilag IV-arter og at beskadige/ødelægge deres yngle- og rasteområder. Denne beskyttelse gælder i alle situationer og dermed også i forbindelse med aktiviteter, der ikke kræver tilladelser, dispensation mv. Det indebærer, at land- og skovbrug skal tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for bilag IV-arterne ikke forringes.

Kommunerne skal sikre, at de kommunale Natura 2000-handleplaner gennemføres. En stor del af indsatsen forventes dog udmøntet ved, at lodsejerne søger om tilskud til den drift eller de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde bevaringsmålene for områderne. Kommunerne skal om nødvendigt pålægge ejeren af en ejendom at acceptere en given drift m.m. mod økonomisk kompensation.

 

Sårbare fugleområder

Nogle naturområder er sårbare over for menneskelig aktivitet. Det drejer sig især om de steder, hvor kystfuglene yngler og de steder, hvor ænder, gæs og svaner søger føde på træk eller opholder sig, når de skifter fjer (’fælde-områder’). Der er medtaget retningslinje for hensynet til sårbare fugleområder i afsnit om rekreative interesser.

 

Beskyttede naturområder (§3 områder) og diger samt ammoniakfølsomme skove

De generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de fleste ferske enge, moser, strandenge, overdrev, vandhuller, søer og vandløb. Disse naturområder er blevet beskyttet, fordi de har været i stærk tilbagegang i det danske landskab. Områderne er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Naturbeskyttelseslovens § 3 administreres af kommunerne.

Der er registreret beskyttede naturtyper (§ 3) på 5,0 % af Svendborg Kommunes areal. Dette er lavt sammenlignet med resten af Fyn (6,6 %) og landet som helhed (10,3 %).

Sten- og jorddiger fortæller en del af Danmarks historie gennem 2000 år og er desuden vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab. De fleste diger er beskyttede efter museumsloven. Kommunen har dispensationsbeføjelsen.

Et flertal af landets arter er knyttet til skovene, der således også har stor betydning for biodiversiteten.

Staten har hovedansvaret for forvaltning af skovene.

 

Beskyttede naturtyper (§ 3)

Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder en generel beskyttelse af enge, moser, heder, overdrev og søer, når de har en vis størrelse – 100 m2 for søerne og 2.500 m2 for de øvrige naturtyper. Læs her for en nærmere beskrivelse af naturtyperne. Disse naturområderne er vigtige levesteder for mange planter og dyr, her i blandt de sårbare og truede arter. Områderne må ikke opdyrkes, bebygges, tilplantes eller ændres på anden måde. Kommunen er myndighed.

Mange vandløb er også beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 efter en særlig udpegning fra Miljøministeren. Vandløbenes tilstand må som udgangspunkt ligeledes ikke ændres.

Byggeri og anlæg uden for naturområderne kan også have en negativ effekt på naturområderne. F.eks. kan et byggeri ændre på de hydrologiske forhold i et nærliggende moseområde. Et sådant tilfælde er også omfattet af loven.

Naturlige vandforhold er afgørende for naturindholdet i søer/vandhuller, moser, kilder og enge. Vandindvinding kan indebære væsentlige forringelser af disse naturområder i form af sænket vandstand eller mindsket vandudsivning/udtørring. 

Under særlige omstændigheder, f.eks. i forbindelse med projekter af større samfundsmæssig interesse som anlæg af større veje, må eksisterende naturområder tåle indgreb, der medfører opgivelse eller indskrænkning. I disse tilfælde skal der udlægges erstatningsarealer, der sikrer en naturtilstand af minimum samme kvalitet som før indgrebet. Der skal stilles krav om udlæg af faunapassager eller erstatningsbiotoper af større arealomfang eller med større eller tilsvarende naturindhold som før indgrebet.

Søer og vandløb kan også være omfattet af vandplanlægningen (LBK nr. 448 af 11. april 2019) med fastsatte miljømål, som skal opfyldes.

Status beskyttede naturtyper i Svendborg Kommune pr. 1. maj 2020.

Svendborg Kommune opdaterer registreringen løbende.  Det samlede registrerede § 3-areal er 2.092 ha.

Naturtyper Antal ha
Mose 521
Fersk eng 368
Standeng 563
Overdrev 173
Søer og vandhuller 467
I alt 2.092
   
Vandløb Ca. 250 km

Beskyttelsen af naturtyper i fredskov
Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ifølge skovlovens § 28a ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. Forbuddet gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Skovloven administreres af Miljøstyrelsen.

 

Stævningsskove rummer store natur- og kulturværdier
I stævningsskovene har en årtusindgammel driftsform skabt en særlig og artsrig natur. Stævningsskovene og kommunens strategi for at bevare dem er beskrevet i afsnittet om kulturmiljøer på landet.


Beskyttede sten- og jorddiger
Der må ikke foretages indgreb, der ændrer tilstanden i beskyttede sten- og jorddiger (Museumslovens § 29 a). De beskyttede diger omfatter menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lignende.

Ansvaret for digerne er delt mellem staten og kommunerne. Staten fører tilsyn med digerne og kommunerne har dispensationsbeføjelsen.

 

Ammoniakfølsom skov
De fleste arter er tilpasset næringsfattige forhold, hvor kvælstof fra naturens side er en mangelvare. Hvis naturarealer tilføres for meget kvælstof ændres plantesamfundene og dermed også faunaen. Få arter kommer til at dominere, og de mange mere specialiserede arter forsvinder. Kvælstof kan også blive tilført naturområderne som afsætning af ammoniak fra luften.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et korttema, der viser potentiel ammoniakfølsom skov. Kortet er en vejledende hjælp til at vurdere, hvor der potentielt kan være konflikter mellem ønske om at udvide, ændre eller etablere dyrehold og hensynet til biodiversiteten i skovene.

De ammoniakfølsomme skove er udvalgt ud fra følgende kriterier: Der har været skov på arealet i lang tid (i mere end 200 år), så der er tale om gammel ’skovjordbund’, eller skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, f.eks. tidligere hede, mose eller overdrev, hvor jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til gammel skovjordbund, eller der i skoven er forekomst af arter som indikerer naturskov.

Tålegrænser
Tålegrænsen (den belastning et naturområde på langt sigt kan tåle uden at tage skade) for overdrev, der stadig har væsentlige naturværdier tilbage, ligger mellem 10 til 25 kg kvælstof/ha/år dog 10-15 kg kvælstof/ha/år for sure overdrev. For moser og kær ligger grænsen fra 5 – 30 kg kvælstof/ha/år. Tålegrænsen for løvskov er 10-20 kg kvælstof/ha/år. 

Fredninger

En række områder er fredede og beskyttet gennem en fredningskendelse, som fastlægger særlige regler ud over den generelle beskyttelse i naturbeskyttelsesloven. Indholdet i fredningen kan variere afhængig af det konkrete formål og naturværdier. De større fredede naturområder i Svendborg Kommune er: Rødme Svinehaver, Syltemade Ådal, arealer omkring Tange Å ved Lundeborg, Gudme Sø, Thurø Rev, Tåsinge Vejle og Monnet. 

Alle de fredede arealer er vist på kortet. Kommuneplanen indeholder ikke særskilte retningslinjer for de fredede arealer, da fredningsbestemmelserne er tinglyst på de berørte ejendomme. 

 

Natur- og vildtreservater

Der er tre natur- og vildreservater i Svendborg Kommune med særlige bestemmelser:

Sydfynske Øhav Vildtreservat indebærer jagtforbud og regulering af øvrig færdsel på steder, hvor fuglene søger føde eller yngler.

Svendborg Vildtreservat er udlagt som et jagtfrit område af hensyn til rastende vandfugle og områdets bynære beliggenhed.

Vresen Vildtreservat indebærer regulering af jagt og færdsel af hensyn til områdets fugle.

Vildtreservaterne er vist på kortet. Kommuneplanen indeholder ikke særskilte retningslinjer for reservatområderne, da beskyttelsen er fastlagt i bekendtgørelser. Vildtreservaterne kan blive ændret i planperioden.

Her ud over  er på øerne udlagt sårbare fugleområder med henstilling om ikke at færdes i fuglenes yngletid samt vildtreservat med adgangsforbud i medfør af naturbeskyttelsesloven på Skarø Odde. Disse områder er vist på kortet under rekreative interesser.

 

Statens vandområdeplaner og kommunens indsats

Statens vandområdeplaner og kommunens indsats
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø.

Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede mål, at alle kystvande, søer og vandløb samt grundvand skal have ”god økologisk tilstand” senest i år 2027. Tilstanden må desuden ikke forringes i forhold til i dag.

Danmark og de øvrige EU-lande skal derfor gennemføre en målrettet planlægning for at sikre og forbedre grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet samt gennemføre de nødvendige indsatser. Rammerne for planlægningen er fastlagt i Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017).

Arbejdet med at nå målet er delt op i tre planperioder på hver seks år. Det er staten, som udarbejder vandområdeplanerne. Staten offentliggjorde i juni 2016 vandområdeplaner gældende for anden planperiode (2015-2021). Svendborg Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Planerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode (2010-2015). Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de målsatte vandområder, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål og de indsatser, som er beskrevet i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. De målsatte vandområder og de enkelte indsatser kan ses på kort på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, den såkaldte MiljøGIS.

Kommunerne og lokale interesseorganisationer har gennem vandråd været inddraget i planprocessen tre gange i hhv. 2014, 2017 og senest i 2019/2020. Vandrådene er sammensat af medlemmer fra relevante erhvervsorganisationer samt grønne foreninger samt organisationer. I 2014 kom vandrådet med forslag til indsatser på vandløbsområdet, i 2017 rådgav vandrådet kommunerne og staten i forhold til kvalificering af afgrænsning af vandområdeplanens mindre vandløb og udpegede de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne i 2015-2021.

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027) har vandrådene igen været nedsat i 2019/2020. Vandrådene har medvirket til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet i forhold til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Sammen med kommunerne skal rådenes viden om de lokale forhold medvirke til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede vandløbsstrækninger. De statslige vandområdeplaner offentliggøres i december 2021. Efter vedtagelsen af vandområdeplanen og tilhørende indsatsprogram, der beskriver de indsatser, som kommunerne skal realisere for at sikre målopfyldelse i grundvand, vandløb, søer og kystvande, vil planen kunne ses på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.