Syltemade Ådal

Baggrund

Nøglekarakter

Smal smeltevandsdal med markante dalsider hvor småskove, eng, mose, overdrev og dyrkede marker danner et varieret småskala landskab.


Landskabsområdet er vist på kortet. Syltemade Ådal strækker fra Hvidkilde i vestlig retning mod Vester Skerninge hvor den i et ca. 90 graders sving, drejer sydpå mod kysten til Ballen.

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er betinget af den smalle smeltevandsdal med markante dalsider og flade dalbund. Karaktergivende for området er endvidere at eng, mose, overdrev og små skovområder danner en mosaik af varierende arealanvendelse. Småskovene ligger spredt i området og strækker sig fra åløbet og et stykke op ad dalsiderne. Området er stort set frit for bebyggelse. Kun enkelte små husmandssteder ligger på den østlige dalsiden i den østlige del af dalstrøget.

Terræn og spredte skovområder skaber et småskala landskab i den smalle nord-sydgående del af ådalen, med lukkede til transparent afgrænsede landskabsrum dog med hyppige kig på langs af ådalen. Karakteren er betinget af elementerne terræn, skov og eng, som skaber et enkelt landskab domineret af flader.

I den øst-vest gående del af ådalen er dalbunden bredere og dalsiderne mindre stejle. Her domineres arealanvendelsen af dyrkede marker på dalsiderne og mose og krat i dalbunden. Mod syd og vest danner Ollerup By, som ligger langs overkanten af dalsiden, den rumlige afgrænsning. Landskabet fremstår åbent og med lange kig især mod nord til toppen af Egebjerg Bakker.

Ollerup Sø dominerer dalstrøget vest for Ollerup By. Søen omkranses af højtvoksende løvtræsbevoksning og jævnt skrånende dalsiderne, som dyrkes intensivt.

Området er roligt og uforstyrret af tekniske anlæg. Dog passerer landevejen mellem Svendborg og Faaborg dalstrøgets nordlige del. Dens landskabelige påvirkning opleves dog kun lokalt pga. de terrænmæssige forhold eller indgår som en del af den bymæssige bebyggelse i området.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.


Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Den smalle nord-sydgående del af Syltemade Ådal – 6.M1
Særligt karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Området skal beskyttes i overensstemmelse med den eksisterende fredning.
 • Området skal fortsat græsses og slås for at undgå tilgroning.
 • Området skal friholdes for ny bebyggelse eller markante udbygninger af eksisterende byggeri. Dette gælder også byggeri i nabokarakterområderne, hvortil der vil være tydelig visuel sammenhæng.

Ved Ollerup sø – 6.M3
Kontrasterende, middel tilstand

 • Området skal friholdes for tiltag, som vil skærme for udsigterne over Ollerup sø, herunder yderligere beplantninger og bebyggelse.
 • Rydning af beplantning og efterfølgende ekstensiv drift omkring søens vestlige del vil styrke oplevelsen af ådalens terræn.
 • Yderligere byudvikling i Øster Skerninge bør undgås. Dels for at bevare landsbyens struktur og udtryk dels for at bevare den landskabelige ”pause” mellem Ollerup og Øster Skerninge.
 • Eventuel byudvikling omkring Ollerup skal så vidt muligt ske væk fra dalstrøget og dets sider.

Åmose – 6.M4
Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, middel tilstand

 • Fortsat landbrugsdrift på dalsiderne og fortsat afgræsning i dalbunden er en forudsætning for vedligeholdelse af ådalens karakter.
 • Landskabets karakter, tilstand og visuelle oplevelsesmuligheder kan styrkes ved at genoprette eng arealerne øst for Ollerup.
 • Området bør friholdes for ny bebyggelse således at byranden omkring Ollerup bevarer sin nuværende form og dalstrøget i øvrigt din ubebyggede karakter.
 • Udsigten over dalstrøget og til Egebjerg Bakker mod nord skal beskyttes.
  • Området friholdes for beplantning som vil sløre udsigterne
  • Området friholdes for byggeri som vil bryde med det eksisterende byggeris struktur, skala og udtryk.

Kystforlandet
I kystforlandet skal der i særlig høj grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav.

 • Den uforstyrrede karakter af kysterne omkring Øhavet skal fastholdes. Nyt byggeri af større dimensioner skal således undgås indenfor eller i umiddelbar nærhed til kystforlandet.

Områder hvor der skal ske tilpasning

Ved Øster Skerninge – 6.M2
Karakteristisk, god tilstand

 • Nyt byggeri i dalbunden skal undgås.
 • Eventuelt ny bebyggelse i området skal holdes på ådalens overkant.
 • Eventuelt nyt byggeri må ikke sløre indsigtsmulighederne til kirkerne i de tre landsbyer.
Statisk kort

Retningslinjer
Retningslinjerne for de enkelte landskabsområder er samlet her.