Nyt i Kommuneplan 2021 - 2033

Nedenfor fremgår de ændringer, som er foretaget i forbindelse med  Kommuneplan 2021 - 2033.

Bosætning og Byudvikling

Afsnittet har ændret titel fra Byudvikling til Byudvikling og Bosætning. 

De eksisterende boligudlæg og boligrækkefølgeplanen er tilpasset med fokus på Svendborg bymidte, Svendborg havn og Tankefuld som de primære byudviklingsområder. Der er sket en generel oprydning, hvor uaktuelle udlæg, der ikke forventes realiseret er tilpasset eller taget ud af kommuneplanen, for at give plads til nye muligheder. Det er kommet større fokus på lokalområderne i forhold til bosætning og byudvikling. Lokalområder med potentiale for øget bosætning er prioriteret. Der er fastholdt mulighed for nye boliger i alle lokalområder, men i et mindre omfang. De aktuelle boligudlæg vil i højere grad stemme overens med boligbehovet. Ændringer og prioriteringer er foretaget i overensstemmelse med Byrådets Bosætningsstrategi 2020.

Mål og retningslinjer for boligrækkefølgeplanen er tilpasset og præciseret jf.  Erhvervstyrelsens vejledning om Byvækst. 

Afsnittet Det grønne og blå i byen har gennemgået en større revision, med nye retningslinjer, mål og redegørelse.

Det er indarbejdet et nyt afsnit til understøttelse af det strategiske arbejde med lokalområdeudvikling. 

Rammer som er ændret: 

Byfortætning - og byomdannelse

 • 04.01.B.047: Området omdannes fra åben-lav til tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten hæves.
 • 03.01.B.071: Området omdannes fra erhverv til boligformål. Området ligger i byzone
 • 03.01.C4.050: Området omdannes til blandet bolig – og erhversformål. Området ligger i byzone.
 • 03.01.B.072: Området tilpasses til tæt-lav og etageboligbebygge. Området ligger i byzone.
 • 01.01.B.057: Området tilpasses, med mulighed for åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. Området ligger i byzone.
 • 03.01.B.839: Området tilpasses, med mulighed for åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. Fremtidig byzone.
 • 03.01.B.005: De bygningsregulerende bestemmelser tilpasses. Området ligger i byzone.
 • 01.01.C3.583: Området udvides. Området ligger i byzone.
 • 01.01.C4.059: Området omdannes fra erhverv til blandet bolig – og erhverv. Området ligger i byzone.
 • 04.01.B.527: Området udvides.
 • 02.01.C3.408: Området omdannes til blandet bolig og erhvervsområde
 • 03.01.C3.049: Området omdannes til blandet bolig – og erhversformål. Området ligger i byzone.

Lokalområderne

 • 08.03.C1.860: Området omdannes fra erhverv til boligformål. Området ligger i byzone.
 • 10.03.B.052: Området omdannes fra landzone til boligformål. Fremtidig byzone.
 • 09.01.B.054: Området omdannes fra rekreative formål til boligformål. Fremtidig byzone.
 • 08.03.B.480: Området reduceres
 • 08.03.B.480: En del af rammeområdet opprioriteres i boligrækkefølgeplanen
 • 06.02.B.055: Området opprioriteres i boligrækkefølgeplanen
 • 09.03.B.676: Der tilføjes mulighed for åben-lav boligbebyggelse.
 • 10.05.L2.398: Landsbyafgrænsningen udvides
 • 12.02.L1.056: Området opprioriteres i boligrækkefølgeplanen.
 • 12.01.B.494: Området reduceres
 • 01.B.460: Opprioriteres i boligrækkefølgeplanen
 • 01.B.462: Området overført til perspektivareal
 • 08.04.B.905: Området tilpasses, med mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Fremtidig byzone.
 • 06.01.C1.066: Området omdannes til blandet bolig – og erhverv. Området ligger i byzone.
 • 06.02.B.717: Områdets geografi tilpasses og der tilføjes særlige bestemmelser i forhold til krav om friarealer. Området ligger i byzone.
 • 07.02.B.357: Området er tilpasses, med mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området ligger i byzone.
 • 07.01.B.442 og 07.01.R2.309: Geografisk tilpasning af ramme.
 • 05.01.B.016: Områdets geografi tilpasses
 • 08.01.B.462: Områdets geografi tilpasses
 • 12.02.O2.207:Områdets geografi tilpasses
 • 08.02.C2.052: Området omdannes til blandet bolig og erhvervsområde
 • 06.02.B.048: Eksisterende ramme 06.02.B.717 indskrænkes og der oprettes en ny ramme 06.02.B.048 til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Tankefuld

 • 07.01.B9.21, 07.01.B.133, 07.01.B922 og 07.01.O2. 924: Områderne er delvist overført til perspektivareal
 • 07.01.C3.919 og 07.01.B.921: Boligrækkefølgeplanen tilpasses.
 • 07.01.C3.065: Området omdannes fra offentlige formål til blandet bolig – og erhverv. Området ligger i byzone.

Svendborg Havn

 • 01.01.O2.041: Geografisk tilpasning af ramme
 • 01.01.R3.816: Tilpasning af de særlige bestemmelser.
 • 01.01.O5.518: Området tilpasses, med mulighed for opførelse af en pumpestation
 • 01.01.R1.051: Området udlægges til rekreative formål. Området ligger i byzone.
 • 01.01.C3.690: Området tilpasses, i forhold til krav om at parkering primært skal ske i konstruktion i form af parkeringshuse, - kældre eller –plint. Området ligger i byzone.

Uaktuelle boligområder

 • 09.01.B.232: Området udgår. Fremtidig landzone.
 • 12.03.B.939: Området udgår. Fremtidig landzone.
 • 11.02.B.792: Området udgår. Fremtidig landzone.
 • 10.01.B.185: Området udgår. Fremtidig landzone.

Diverse

 • 08.02.R4.526: Området udvides
 • 04.01.R1.259: Området udvides
 • 11.00.O2.721: Området udvides
 • 11.02.E2.846 og 11.02.O2.751: Områderne udvides
 • 03.01.R5.577: Området udvides
 • 11.00.R2.067 og 11.00.R2.068: Områderne omdannes til offentlige formål
 • 11.03.O4.457: Området udvides
 • 11.01.O2.069: Området omdannes fra landzone til offentlige formål. Fremtidig byzone.
 • 07.02.O2.685: Området udvides til offentlige formål
 • 03.01.R1.047: Området udskilles fra rammeområde 03.01.B.005 for at gøre det entydigt hvor der skal være et rekreativt område i form af skov/grøn beplantning.
 • 05.01.R1.051: Vejreservationen på Thurø erstattes af en grøn kile indeholdende en stireservation.

Arealeffektivisering

 • 01.01.C4.058: Området omdannes fra offentlige formål til blandet bolig – og erhverv
 • 08.02.B.431: Området udvides til boligformål
 • 05.01.O3.070: Området omdannes til offentlige formål
 • 08.04.C1.559: Området udvides til blandet bolig – og erhverv
 • 07.02.O2.466: En del af området ophæves og tilbageføres til landzone

Mobilitet 

Det eksisterende afsnittet i Kommuneplan 2017-2029 Trafik og infrastruktur ændre navn i Forslag til Kommuneplan 2021-2033 til Mobilitet.

Afsnittet har i den forbindelse gennemgået en større omstrukturering.

Mobilitetsafsnittets opbygning tager afsæt i hvilken transport, rejse og adfærd kommunen ønsker at arbejde for i en kontekst til:

 • Den nationale og regionale mobilitet
 • Den kommunale mobilitet
 • Den lokale mobilitet
 • Den digitale infrastruktur

Der er tilføjet nye målsætninger og retningslinjer, som skal understøtte en omstilling til en bæredygtig og CO2 neutral mobilitet, og understøttes ligeledes af redegørelserne.

Der udpeges en ny pendler-samkørselplads ved Ring Nord. Udpegning af hubs (et knudepunkt hvor det skal være let, attraktivt og komfortabelt at skifte mellem transportmidler) ved togstationerne og to ved indfaldsvejene til Svendborg by. Der er udpeget flere stireservationer.

Derudover er Trafiksikkerhedsplanen og Vejklasseplanen indarbejdet.

Ønske om at udarbejde en mobilitetsplan og en el-ladeinfrastrukturplan er tilføjet.

Et nyt afsnit om digital infrastruktur er tilføjet for at arbejde med god digital infrastruktur i hele kommunen.

Følgende centrale emner videreføres:

 • fokus på samarbejde med de øvrige fynske kommuner
 • styrke, forbedre og udbygning af Svendborgbanen
 • fokus på en opkvalificering af Rute 9 og kobling til den kommende Femern Bælt forbindelse
 • vejreservationer, med undtagelse at vejreservationen på Thurø som er fjernet
 • Planlovens kriterier til retningslinjer ift. overordnet vejnet og støj.

De nugældende parkeringsnormer overføres med undtagelse af at:

 • bilparkeringsnorm for dagligvarebutikker reduceres
 • cykelparkeringsnormer generelt reduceres.

Derudover tilføjes:

 • en ny anvendelseskategori for boliger under 55 m2
 • for enkelte anvendelser en bestemmelse om at 50% af cykelparkering skal være overdækket
 • en bestemmelse om at alle cykelparkeringspladser skal placeres på terræn eller hvor der kan sikres adgang med elevator eller ramper
 • bestemmelser for erstatningsparkering
 • bestemmelser for dobbeltudnyttelse.

Rammer som er ændret: 

 • 03.01.T1.061: Området skal anvendes til pendlerparkeringsplads og til at understøtte skift mellem transportmidler.

Erhverv og Turisme 

Der er for enkelte afsnit foretaget en opdatering i forhold ny lovgivning og overordnet planlægning. 

Underafsnittet Turisme og vækst har ændret titel til Turisme.

Turismeafsnittet er blevet opdateret med nye og flere retningslinjer. 

Tilføjet retningslinjer under temaet turisme:

 • Turismefremme sker i samarbejde med Destination Fyn og Svendborg Kommune, Svendborgs turistoperatør og de lokale turistaktører.
 • Udvikling af turismefremmeindsatser i Svendborg Kommune skal tage udgangspunkt i Svendborgs styrkepositioner og lokalsamfundenes styrker og ske i overensstemmelse med Svendborg Kommunes satsninger inden for bl.a. UNESCO Global GeoPark og Cittaslow.
 • Udviklingen inden for turisme skal være bæredygtige jf. FN’s Verdensmål samt følge Svendborg Kommunes strategi og handleplan for bæredygtighed, herunder fremme Svendborgs placering på GDS-Indekset.

Produktionserhverv er tilføjet som nyt underpunkt til temaet Erhverv og Turisme. Produktionserhverv følger Erhvervsstyrelsens definition og er på den baggrund kortlagt i kommunen. Udpegningen skal sikre, at produktionsvirksomhederne fortsat har en sikkerhed for deres aktivitet og udviklingsmuligheder. Ved de udpegede produktionserhvervsområder er der udpeget konsekvensområder omkring. Konsekvensområderne kan betragtes som opmærksomhedszoner der anviser, hvor planlægningen for nye anvendelsesarealer, skal være særlig opmærksom på produktionsvirksomheden sådan at fremtidige miljøkonflikter undgås.

Tilføjet retningslinje under temaet produktionserhverv:

 • Ved udlæg af arealer til produktionsvirksomheder skal der sikres en afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, så de ikke påvirkes af støj-, lugt- og andre forureningsgener.
 • Der kan udlægges konsekvensområder omkring udlagte erhvervsområder, som er forbeholdt produktionserhverv. Konsekvensområderne udlægges for at imødegå fremtidige miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.
 • Ved lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse indenfor konsekvensområderne, skal der foretages en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.
 • Ved omdannelse af ældre erhvervsområder til byområder herunder miljøfølsom anvendelse, skal det undersøges om eksisterende virksomheder begrænses i deres virke og afværgeforanstaltninger skal sikre virksomhedernes fortsatte drift.

Rammer som er ændret: 

 • 09.01.E4.618: Erhvervsområde Assensvej - nedlægges og omlæggelse til landzone.
 • 09.01.E4.681: Erhvervsområde Assensvej udvides til også at gælde matrikel 9l, Stenstrup By, Stenstrup.
 • 08.02.E4.879: Erhvervsområde Industrivej udvides til også at gælde matrikel 7a, V. Skerninge By, V. Skerninge i henhold til byplanvedtægten.
 • 03.01.E3.840: Erhvervsområde Odensevej og 03.01.E2.455 - Erhvervsområde Odensevej ændres for den del der indeholder matrikel 11n og 11r. Rammeområdet ændres fra let/lokalt samt mellemtungt erhverv til teknisk anlæg.

Udpeget rammeområder til produktionserhverv:

 • 10.10.T2.266 og 10.10.T2.490: Teknisk anlæg til deponering ved Klintholm rammeområde 
 • 10.02.E2.844 og 10.02.E3.592: Erhvervsområde Langgade ved Hesselager rammeområde 
 • 10.00.T2.579: Strandgårdens renseanlæg, Hesselager rammeområde 
 • 09.01.E3.116 og 09.06.E3.803: Erhvervsområde ved Hundtofte og Gammel Sognevej, Hundtofte/Stenstrup rammeområde 
 • 09.01.E4.681, 09.01.E4.618, 09.01.E2.714, 09.02.E3.137, 09.03.E3.558, 09.03.E2.219, 09.03.E2.571, 09.03.E4.748: Erhvervsområder syd for Stenstrup rammeområderne
 • 11.03.E3.332: Erhvervsområde Jernbanevej ved Vejstrup rammeområde 
 • 08.02.E4.879 og 08.02.E2.396: Erhvervsområde Industrivej ved Vester Skerninge rammeområder 
 • 03.01.E2.455, 03.01.E3.840, 03.01.T2.657, 03.01.T2.187, 03.01.T2.759, 03.01.E4.906, 03.01.E1.739, 03.01.T1.439: Erhvervsområde nord for Svendborg rammeområderne
 • 03.01.E3.843: Erhvervsområde Trappehavevej ved Svendborg rammeområdet 
 • 03.01.E2.819 og 03.01.E4.122: Erhvervsområde Englandsvej ved Svendborg øst rammeområde 
 • 11.00.T2.712: Rensningsanlæg Skårupøre rammeområde 
 • 12.00.E4.622: Erhvervsområde ved Bjernemarksvej rammeområde 
 • 12.00.T1.900: Teknisk anlæg Tåsinge Flyveplads rammeområde 
 • 12.00.T2.019: Teknisk anlæg, biogasanlæg på Tåsinge rammeområde 

Transport- og logistikvirksomheder

Der er udlagt et nyt rammeområde forbeholdt til transport- og logistikvirksomheder.

Nyt rammeområde:

 • 07.01.E3.047: Erhvervsområde til transport- og logistikerhverv, fremtidig byzone


Detailhandel 

De væsentligste ændringer er foretaget som opdatering og tilpasning til modernisering af Planloven fra 2017 i henhold til detailhandel. Dette har medført en tilpasning af retningslinjerne i forhold til at sikre størrelsen på dagligvarebutikker i lokalcentre, der går fra et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 til 1.200 m2. Derudover sker der en udvidelse af bydelscenter Østre bydel.

Derudover udlægges et nyt rammeområde til aflastningscenter i Svendborg by mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen. Læs mere herom i afsnittet om aflastningscenter og i baggrundsmaterialet til Kommuneplan 2021 - 2033.

Lokalcenteret ved Ollerup udvides, for at muliggøre plads til endnu en dagligvarebutik i tilknytning med Ollerup bytorv. Lokalcenteret ved Vestergade udvides, for at skabe bedre adkomst til området samt omplacering af benzinstander og udbygning af dagligvarebutikken.

Rammer som er ændret: 

 • 04.01.C2.933: Bydelscenter Østre bydel, udvides til at omfatte kommuneplanrammen  Blandet bolig- og erhvervsområde Nyborgvej. Der tilføjes et bruttoetageareal på 2.000m2 til detailhandel i kommuneplanrammen.
 • 03.01.C3.639: Svendborg Storcenter, dagligvarebutikkers max. størrelse ændres 1.500m2 til 2.500m2.
 • 03.01.D1.669: Svendborg Storcenter,  Butikkers max. areal ændres fra 19.500m2 til 18.500m2. Da de 1.000m2 overgår til kommuneplanramme 03.01.C3.639.
 • 03.01.C1.454: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 03.01.C2.928: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2, max arealramme forøges fra 2.000m2 til 2.400m2.
 • 03.01.D1.322: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Geografien ændres for lokalcenteret, hvor størstedelen af matrikel 23u, Svendborg markjorder, Svendborg, overgår til rammen 03.01.B.530.
 • 03.01.D1.864: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 03.01.C3.186: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers og udvalgsvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Geografien udvides og tilpasset ønsket om udvidelsen af lokalcenteret. Udvidelsen til matrikel 3b, Svendborg Markjorder, Svendborg. Rammeområde 03.01.B.140 - Boligområde Eggertsvej formindskes da matrikel 3b, Svendborg Markjorder, Svendborg overgår til rammeområde 03.01.C3.186.
 • 02.01.C2.256: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 07.02.D1.323: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 07.01.C3.920: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 06.01.C2.808: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Butikkers max areal i kommuneplanrammen ændres til max areal på 1.800m2. Udvalgsvarebutikker ændres så max bruttoetageareal for butikker er 600m2.
 • 06.01.C2.381: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Butikkers max areal i kommuneplanrammen ændres til max areal på 1.200m2. Geografien udvides mod syd, med mulighed for at udvide eksisterende parkeringsplads 
 • 05.01.C2.463: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Butikkers max areal i kommuneplanrammen ændres til max areal på 1.200m2.
 • 08.01.C2.631: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 08.01.C2.631: Butikkers max. areal i kommuneplanrammen ændres til max areal på 3.000m2. Udvides til også at gælde 5 matrikler i rammeområde Boligområde Bakkevej - 08.01.B.247. Matriklerne er 11am, 11bq, 11bs, 11bæ & 11bø alle beliggende i Ollerup By, Ollerup.
 • 08.02.C2.851: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 09.01.C2.628: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 09.01.C2.241: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2. Kommuneplanrammen 10.03.C2.115 ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 10.01.C2.425: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 10.02.C2.327: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 12.01.C1.379: ændres så størrelsen for dagligvarebutikkers bruttoetageareal ændres fra 1.000m2 til 1.200m2.
 • 03.01.D1.064: Udlægning af nyt aflastningsområde ved Odensevej. Aflastningsområdet omfatter matriklerne: 18at, 18t, 14o, 92, en mindre nordlige del af 94 14i, 14c, 14f samt den sydlige del af 13a. Alle matrikler er beliggende i Sørup, Svendborg Jorder. Rammeområde 03.01.E1.739 mindskes tilsvarende.
 • 03.01.D2.508: udvides så rammeområdet inddrager tidligere rammeområde 03.01.T1.439. Bruttoetagearealet ændres fra 6.000 m² til 12.000 m². Max. størrelse pr. butik ændres fra 6.000 m² til 3.500 m².


Klimatilpasning

Afsnittet med klimatilpasning har gennemgået en større omstrukturering.

Opbygningen tager afsæt i de forskellige klimapåvirkninger, som kommunen geografisk udsættes for. Dette vil gøre det lettere at navigere i for både borgere og myndighed.

Afsnittet indeholder en generel beskrivelse og målsætninger herunder relationer til anden lovgivning. Derefter følger forskellige mindre afsnit der er tematiseret i kontekst til geografi og type af trussel.

Undertemaer:

 • Klimatilpasning i byerne
 • Klimatilpasning i det åbne land
 • Regn- og Spildevandshåndtering
 • Oversvømmelse, erosion og kystbeskyttelse

Det sidste afsnit med undertemaet Oversvømmelse, erosion og kystbeskyttelse har der været særligt fokus på. Planloven er blevet ændret siden sidste kommuneplansændring - nu med lovbunden opgave for kommunerne for at skulle registrere oversvømmelsestruede arealer for derved at kunne sætte rammer for byudvikling i de områder. Desuden giver det mulighed for etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan (Planlovens § 13, stk. 8). Det indebærer at kommunerne i nogle bestemte tilfælde får mulighed for at fravige kravet om lokalplanpligt ved etablering af et kystbeskyttelsesprojekt eller projekt om ændring af kystbeskyttelsesanlæg.

Klimatilpasningsafsnittet lægger op til at der i den planperiode igangsættes en række indsatser inden for:

 • Ajourføre den nuværende klimatilpasningsplan med de nyeste tilgængelige data.
 • Udarbejde informationsmateriale om klimatilpasning og afholde informationsmøder med blandt andet fokusområder i klimatilpasningsplanen.
 • Opdatere oversvømmelseskortlægningen efterhånden, som der kommer ny viden om klimaændringerne.
 • I fællesskab med Vand og Affald og kommunens vejafdeling skal det afklares, i hvilket omfang oversvømmelser på kommunalt ejede veje giver trafikale problemer.
 • Kortlægning af sårbar kystnær natur, f.eks. strandenge.
 • Løbende overvågning/kortlægning af landsænkninger i udvalgte byer/lokaliteter i Svendborg Kommune.


Generelle rammer og bestemmelser 

Generelle rammer

Bolig

Der er foretaget en generel omstrukturering og opdatering af afsnittet for at opnå en større overskuelighed. Dertil er der foretaget en præcisering af de bebyggelsesregulerende - og generelle bestemmelser, for at skærpe de planlægningsmæssige perspektiver. 

Der er tilføjet et nyt underafsnit Særligt for områder udlagt til Boligformål i form af overvejende friliggende énbolighuse. Formålet er at præcisere hvordan begrebet overvejende skal fortolkes.

Der er tilføjet et nyt underafsnit Særligt for områder med nye boligtyper. Formålet er at præcisere de planlægningsmæssige principper og forventninger til arbejdet med fællesskabsorienterede bebyggelser som f.eks. bofællesskaber og lignende. 

Landsbyområder

For rammerne for landsbyområder er både L1 og L2 opdateret jf. Modernisering i Planloven 2017. Her er sket en tilpasning af de bygningsregulerende bestemmelser, sådan at der kan opføres en fritliggende bolig på max. 500 m² pr. grund. Størrelsen på fritliggende boliger pr. grund er ændret fra 250 m2 til 500 m2

Erhverv

Erhvervsramme E4 er ændret så den fremadrettet vil indeholde miljøklasse 4-7 fremfor miljøklasse 4-6. I rammen er tilføjet: Der må normalt kun udøves virksomhed fra miljøklasse 4 (forurening som påvirker omgivelserne i nogen grad - vejledende afstandskrav på 100 m til boliger og anden følsom anvendelse) til miljøklasse 7 (omfattende forurening med vejledende afstandskrav på 500 m til boliger og anden følsom anvendelse), begge inklusiv.

Rekreative formål 

For R3 er det præciseret at der i mindre omfang kan gives tilladelse til mindre konstruktioner som f.eks. saunaer, skure, opbygning af klubhuse mv. på havneområder. 

Sommerhusområder

Der er tilføjet minimums grundstørrelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser (afstandskrav til skel, facadehøjde) som stemmer overens med bygningsreglementets bestemmelser , samt mulighed for at fravige ved konkret skøn. Derudover tilføjet præcisering omkring højdemåling/niveauplan.


Generelle bestemmelser

Parkeringsnormer 

De nugældende parkeringsnormer overføres med undtagelse af at:

 • bilparkeringsnorm for dagligvarebutikker reduceres
 • cykelparkeringsnormer generelt reduceres.

Derudover tilføjes:

 • en ny anvendelseskategori for boliger under 55 m2
 • for enkelte anvendelser en bestemmelse om at 50% af cykelparkering skal være overdækket
 • en bestemmelse om at alle cykelparkeringspladser skal placeres på terræn eller hvor der kan sikres adgang med elevator eller ramper
 • bestemmelser for erstatningsparkering
 • bestemmelser for dobbeltudnyttelse.

​Opholdsarealer 

Der er tilføjet krav om mindst 50 % på terræn, samt mulighed for at fravige ved konkret skøn. Præcisering af beregningsregler for bebyggelsesprocent og regnvandsbassiner for nye boligområder. Minimumskrav for opholdsarealer ved byomdannelse. Minimumskrav for enfamiliehuse på 100 % etageareal ved udbyggede områder .