Mobilitet

God mobilitet er afgørende for bosætning og vækstmuligheder for erhvervslivet. Og vigtigt for, at borgerne kan deltage i fællesskaber, frivilligt arbejde, uddannelsestilbud, kultur- og idrætsaktiviteter.

I Svendborg Kommune vil vi skabe god mobilitet for borgere og virksomheder. God mobilitet der understøtter hverdagslivet og erhvervslivet og sikrer at borger, virksomheders varer, besøgende og turister kan bevæge sig nemt, CO2 neutralt, bæredygtigt, hurtigt og sikkert rundt.

Mobilitet

Mobilitet handler om muligheden for at bevæge sig over afstand - altså om at komme fra A til B. Mobilitet er grundlaget for vores hverdagsliv og vores muligheder for at komme i skole, til uddannelse, på arbejde, til fritidsaktiviteter, købe ind og besøge venner og familie. Samtidig er mobiliteten afgørende for virksomhedernes muligheder for at få varer og tjenesteydelser ud til os og hinanden.

Mobilitet udvisker grænserne mellem transportmidlerne, og i stedet betragtes transportmidlerne som ét samlet transporttilbud. I arbejdet med mobilitet er der ikke et udelukkende fokus på transportsystemer og enkelte transportmidler. Arbejdet med mobilitet tager derimod udgangspunkt i det enkelte transportbehov.

God mobilitet
Mobilitet har i mange årtier handlet om at komme hurtigst muligt frem til destinationen. Tid er en vigtig men ikke alene en afgørende faktor når mobilitet opleves som god. God mobilitet er individuel, men man ved, at faktorer som tid, fleksibilitet, tilgængelighed, komfort, økonomi, tryghed og sikkerhed, ophold og oplevelser, samt sundhed og trivsel har betydning for om mobilitet opleves som god.

Hvordan Svendborg Kommune gennem infrastruktur, transporttilbud og byplanlægning understøtter mobiliteten, har stor betydning for både trængslen, klimabelastningen, borgernes sundhed, byernes attraktivitet og hvorvidt Svendborg er en attraktiv kommune at besøge, bo og arbejde i.

God mobilitet sikrer, at det er nemt og sikkert at bevæge sig til fods, på cykel, med kollektiv transport og i bil - og at det er nemt at skifte mellem de enkelte transportformer. Samtidig ønsker Svendborg Kommune at mobiliteten er mest mulig bæredygtig, og at der samtidig med, at der skabes god mobilitet også skabes attraktive byrum og bykvalitet.
I kommunens byer, landområder og på småøerne er mobilitetsudfordringer og behov forskellige, og tilsvarende vil udbuddet af transportmuligheder være.

Et finmasket net af korridorer og knudepunkter skal binde Svendborgs byer og landområder sammen og skabe forbindelse lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. 

Den generelle tendens er, at biltrafikken stiger og andelen af rejser med kollektiv transport og på cykel falder. Det har negativ indvirkning på trængslen, klimaet, vores sundhed og mikromiljøet i vores byer og lokalområder.
For at gøre det bæredygtige transportvalg til det lette og attraktive valg, er det vigtigt at se på kommunens transportstrømme og borgere og virksomheders mobilitetsvaner, -behov og -præferencer. Vi skal arbejde med både godstransporten, biltrafikken, den kollektive transport, delekoncepter, cyklisme, mikromobilitetsløsninger og gang samt skabe attraktive mobilitetsløsninger på tværs af transportmidler.

Bæredygtig transport handler om at reducere antallet af ture, om at konvertere ture fra personbiler til andre mere bæredygtige transportformer som tog, bus og cykel. Det handler om at optimere og effektivisere udnyttelsen af forskellige transportmidler og den eksisterende kapacitet i infrastrukturen frem for at udbygge kapaciteten.

En aktiv mobilitetsplanlægning er et effektivt middel til at gøre transporten grønnere, sundere og mere effektiv. Lykkes indsatserne betyder det mindre forurening, reduceret trafikstøj, fleksible transporttilbud, mere attraktive bymiljøer og landområder, sundere borgere osv.

I Planstrategi '19 sættes der fokus på en bæredygtig transport, en sammenhængende trafikal infrastruktur og en forbedring af den digitale infrastruktur.

- Byrådet vil arbejde for at gøre det bæredygtige transportvalg – kollektiv transport, gang og cykling – til et let og attraktivt valg,
- Byrådet vil fortsat bakke op om samarbejdet med de øvrige fynske kommuner og Region Syddanmark for at forbedre den trafikale infrastruktur til og fra Svendborg,
- Byrådet vil indgå i alle relevante samarbejder for at forbedre den digitale infrastruktur på Fyn og i Svendborg.

Klima- og Energipolitik 2020-2025:

- Den kommunale transport er omstillet til 100 % vedvarende energi i 2030,
- Transport på geografisk niveau er omstillet til 100 % vedvarende energi i 2040,
- Det skal være attraktivt, let og trygt at cykle og bevæge sig til fods,
- Der skal være fokus på elektrificering af privatbilismen, herunder understøtte udbygning af ladeinfrastrukturen.

Bæredygtighedsstrategi 2020:
Svendborg Kommune prioriterer offentlig transport, cykelstier og etableringen af landsbyklynger, som kan styrke infrastrukturen og bidrage til attraktive og mere bæredygtige lokalområder med kvalitet i boliger og friarealer.”