Lokalområder

Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka halvdelen af kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i kommunens lokalbyer og landdistrikter. En ting der dog går igen i hele kommunen er de mange virkelystne borger, der engagerer sig i udviklingen af deres lokalområder på mange forskellige måde.

Siden 2017 har Lokaludvalget, et politisk § 17.4 udvalg, arbejdet intensivt for udviklingen af lokalområderne og bæredygtige landsbyer.

Lokalområderne har vidt forskellige særpræg og potentialer. Den enkelte by eller det enkelte område kan og skal ikke tilbyde det hele og områderne er derfor gensidig afhængige af hinanden. Derfor skal kommunens lokalområder udvikles i tæt samspil med hinanden, så de er med til at understøtte og supplere hinanden.

Kommuneplan 2021 – 2033 er med til at understøtte udviklingen af levedygtige lokalområder.

Det er Byrådets mål, at:

 • lokalområderne styrkes og videreudvikles i et samarbejde mellem kommunen og borgerne
 • understøtte lokale initiativer og engagement
 • styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen
 • inddrage lokalområderne i udviklingen
 • der sikres en helhedsplanlægning i/ - og på tværs af lokalområderne.
 • der arbejdes med kortlægning og analyse af alle lokalområder, med fokus områdernes potentialer og udfordringer
 • den enkelte by, bydel og lokalområde udvikles og styrkes på baggrund af dens særlige karakterer, kvaliteter og potentialer
 • udvikling og planlægning skal ske i dialog og samskabelse med de lokale kræfter i lokalområderne
 • udviklingen skal ske på tværs af den enkelte by, sådan at byerne udvikles i samspil med hinanden
 • i udviklingen af lokalområderne skal fokus på fællesskaber understøttes, både i foreningslivet, bosætningsmæssigt og i det offentlige rum

I Svendborg skal der skabes tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvor end de bor.

Svendborg består af en række lokalområder. Siden 2017 har Lokaludvalget arbejdet med udviklingen af lokalområderne blandt andet ved at understøtte organiseringen af borgerne. Borgerne er afgørende for at realisere visionen om at skabe det gode liv. Det er borgerne, der danner fællesskaberne og kender områdernes styrker og skjulte potentialer. Afgrænsningen af områderne foregår i dialog med borgerne og derfor er grænserne for de enkelte områder lige nu i en proces.

Læs om de forskellige lokalområder i menuen til venstre.

Lokalområderne udgør en vigtig del af Svendborg Kommunes identitet, og fungerer som unikke bosætningsområder, med levende lokalmiljøer, nærhed til naturen, gode institutioner og tæthed til infrastruktur og Svendborg By. De har hver deres profil: nogle tæt på vand, andre længere inde i landet med skove og åbne marker. Der er forskel på infrastrukturen, typen af attraktioner, lokalsamfundene.

Læs mere om by – og landstrukturen og bosætning i Svendborg Kommunes lokalområder.  

Vil du vide mere om hvor mange der bor, hvordan befolkningssammensætningen ser ud, hvem der flytter til – og fra og meget mere, så se mere i Svendborg Kommunes bosætningsanalyse her.   

Kortlægning og helhedsplanlægning

I lokalområderne skal der sikres en helhedsplanlægning. Det betyder at alle lokalbyer/landsbyer ikke skal kunne det samme og deres forskelligheder skal udnyttes. Det er en politisk målsætning, at der skal være byudvikling i hele kommunen, men at det skal ske i balance. For at tage nye boligområder som et eksempel, så skal der være boligudbygningsmuligheder i hvert lokalområde, men ikke nødvendigvis i hver by/landsby på ethvert tidspunkt.

For at understøtte det fremadrettede arbejde med at styrke og videreudvikle lokalområderne, vil der være behov for en grundig kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund. På baggrund heraf kan der arbejdes videre med en strategi for lokalområdeudviklingen, hvor der aktivt tages stilling til udviklingen af de enkelte lokalområder, og de mange forskellige bysamfund herunder. Herfra kan der arbejdes med differentierede målsætninger, delmål og værktøjer til at styrke den fremadrettede udvikling. Herefter kan der udarbejdes konkrete lokale udviklingsplaner for de enkelte lokalområder.

Lokalsamfundspulje

Byrådet i Svendborg Kommune har besluttet at afsætte 2 mio. kroner hvert år til anlægsprojekter, der kan fremme udviklingen i lokalområderne. Puljen bruges til at kunne realisere større projekter og kan også bruges som medfinansiering til eksterne fonde.

Læs mere om puljen her. 

Landsbyfornyelse

For at understøtte udviklingen i lokalområderne, vil der fra 2021 igangsættes en indsats omkring landsbyfornyelse. Landsbyfornyelse er en fokuseret indsats, der bl.a. sikrer midler til nedrivning af dårlige boliger og erhvervsbygninger, istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygning og forskønnelse af de mindre byer.

I første omgang vil der være tale om en bygningsfornyelse, i form af:

 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger og Indretning af byrum på tomme grunde, hvor der gives støtte til nedrivning. Der kan skabes forbedringer i landdistrikterne gennem nedrivning af skæmmende boliger og erhvervsbygninger, for herved at give plads til nye boliger eller grønne byrum, idet de økonomiske udgifter forbundet med nedrivning, ofte står i vejen for ny boligudvikling.
 • Istandsættelse af forsamlingshuse, som ikke er drevet kommercielt, er traditionelt udfordret på at skabe tilstrækkelig økonomi til større renoveringsarbejder, som fx udskiftning at tage og vinduer. Covid-19 har blot forværret dette, hvorfor en anvisning af statslige midler til forsamlingshusene kan medvirke til at revitalisere landsbyernes samlingssteder. 
 • Istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Det er almindeligvis forbundet med forhøjede udgifter at renovere fredede og bevaringsværdige ejendomme. Byfornyelsesmidlerne giver mulighed for at tildele midler til udvendig istandsættelse af sådanne ejendomme.

Her vil private grundejere og forsamlingshusene kunne søge om tilskud til bygningsforbedring.

På baggrund af indsatsen omkring bygningsforbedring i 2021 – 2022, vil der arbejdes med en bredere områdefornyelse i udvalgte byer.

Find mere information om puljen på Svendborg Kommunes hjemmeside.