Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområder og landzone. Hovedstrukturen afspejler de overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Samtidig er hovedstrukturen et udtryk for den interesseafvejning, som byrådet har foretaget. En stor del af temaerne er fastlagt i Planlovens § 11a.

Kommuneplanens hovedstruktur udgør de temaer, der understøtter kommunens udvikling og det er her planstrategiens visioner og strategier udmøntes. Det vil sige, at den giver en samlet præsentation af arealanvendelser til eksisterende og fremtidige boligområder, erhvervsområder, detailhandel, idrætsanlæg, sommerhusområder, andre rekreative områder, veje og andre trafikanlæg, områder med landskabs- og naturinteresser, landbrugsområder, skovrejsningsområder mm.

Hovedstrukturen er opbygget, så der for hvert tema er en indledning, efterfulgt af mål og retningslinjer for kommunens udvikling og sidst en redegørelse for selve temaet eller afsnittet.