Vindeby-Troense


Lokalområdet Vindeby-Troense

Bydelen Vindeby-Troense udgør den nordligste del af øen Tåsinge. Området afgrænses naturligt af Svendborg Sund mod vest og nord og af Thurø Sund mod øst. Mod syd grænser bydelen op til lokalområdet for den øvrige del af øen Tåsinge ved kanten til Bregninge Kirkebakke. Fra Vindeby er der fast forbindelse til Fyn over Svendborgsundbroen. 

Landskab og beliggenhed  

Landskabet på den nordligste del af Tåsinge udgør en stor skjoldformet morænebakke, der rækker op til toppunktet i 72 meter ved Bregninge Kirke. Bydelen Vindeby-Troense strækker sig fra de nordligste kyster på Tåsinge op til omtrentlig 30 meters koten på Bregninge Kirkebakke. Bydelen er rig på naturområder og skove her i kyst- og herregårdslandskaberne omkring Valdemars Slot. Bebyggelserne er især vokset op omkring Sundbrovej i Vindeby og ved Eskærvej. Fra bydelen er der flere steder storslåede vuer ud over Svendborg by, Thurø og Det sydfynske Øhav. Set fra Vindebys lystbådehavn, og især fra overdrevsområdet Skansen, der som en odde skyder sig ud i Svendborg Sund lige overfor havnen i Svendborg Midtby, rejser Svendborg Bys bykrop sig næsten som en teaterkulisse med Vor Frue Kirke, der troner op over bykernen, Nordre Skole, Vandtårnet og Christiansmøllen. Også fra Eskærvej umiddelbart udenfor Vindeby-bygrænsen er der et unikt vue over Svendborg By.

Liv og aktivitet 

Vindeby-Troense-bydelen fungerer hovedsageligt som boligforstad til Svendborg by. Omkring 2/3 af bydelens beboere bor i Vindeby, hvor de fleste af bydelens offentlige servicetilbud også er placeret: skole, daginstitutioner, idrætsanlæg, pleje- og aktivitetscentre for de ældre osv. Langt den største del af boligerne i bydelen er enfamilieshuse, og der er nogle få rækkehusbebyggelser. De varierede landskaber med nærhed til kyst og skove gør bydelen til et særdeles attraktivt boligområde og et yndet sted at tage på udflugt og være turist. Oplevelsesrigdommen i bydelen bliver endvidere begunstiget af de gamle, idylliske og velholdte bymiljøer især i Vindebys ældste del og Troense og af herregårdsmiljøet ved Valdemars Slot, hvor der er museer, koncerter, udstillinger og events.

Historisk udvikling 

Bydelens udbygning er tæt knyttet til Valdemars Slot og de dertilhørende jordbesiddelser. Et par kilometer sydvest for det nuværende slots placering lå tidligere en borg, Kæstrup, som har været den mest betydelige herreborg på Tåsinge. Valdemars Slot er opført fra 1630´erne og bygget i barokken og rokokoens stilarter. Fra 1678 har slottet været i Juel-slægtens eje. Vindeby og Troense var tidligere små landsbyer, der helt op til begyndelsen af 1900-tallet hørte under Valdemars Slot. Vindeby var placeret ved færgestedet, der formidlede overgangen mellem Tåsinge og Fyn. Først fra slutningen af 1800-tallet sætter det ind med hus- og befolkningstilvækst, og det eksploderede for alvor med etableringen af Svendborgsund Broen i 1966, hvorved denne nordlige del af Tåsinge mærkede en markant bymæssig opblomstring. Troense blev i løbet af 1700-tallet forvandlet fra en lille landsby til en stor ladepladsby - en anløbsplads for mindre fragtskibe - og alle gårdene forsvandt fra byen, som i stedet fik huse, hvoraf en del bindingsværkshuse stadig er bevaret. Karakteristisk er de mange tætliggende længehuse med facaden og en smal forhave mod gaden, medens den store brugshave i mange tilfælde strækker sig flere hundrede meter bagud. Selve Troense er kun udbygget i ringe grad, men i sidste halvdel af 1900-tallet er der udbygget kraftigt med parcelhuse og enkelte rækkehuse mod vest mellem Eskærvej og gammel Nybyvej.   

Bypladser og grønne oaser

Områderne omkring havnene i Vindeby og Troense fungerer for en stor del som bypladser og promenader. På nordsiden af halvøen Vindebyøre er der anløbsbro, hvor veteranfærgen Helge lægger til i sommerperioden. Her er offentlige græsarealer, der bruges i forbindelse med friluftsaktiviteter og ved Skansen er der rige naturoplevelser i overdrevslandskabet med græssende kreaturer, fugtige strandenge og strand. I Vindeby er der under broen en lille skov Braten med stier. Øhavsstien går gennem Vindeby ad to ruter, dels ved Svendborgsund Broen og dels ved anløbsbroen ved Vindebyøre, og de to stiforløb samles i Bregninge Skov, hvorfra ruten fører videre langs Pilekrogen syd om Troense til Valdemars Slot. Fra Gammel Nybyvej er der stier til Bregninge gennem skovene ved campingpladsen.  

Vindeby og Troense 

Vindeby er anlagt som landsby helt tilbage i middelalderen ved udflytning fra Gammel Nyby. Vindeby blev atypisk placeret meget tæt ved kysten, fordi byen også fungerede som færgeby. Den gamle landsbykerne lå i byens nu østligste del ved Vindebyørevej. Strukturen i de gamle landsbygadeforløb er bevaret. Byudbygningen i Vindeby er fortrinsvis sket siden broens indvielse i 1966, og på begge sider af den stærkt befærdede hovedvej mellem Langeland og Svendborg. 

Historisk set er Troense hverken en landsby eller købstad men betegnes ofte som en skipperby, fordi skibsfart og skibsbyggeri har haft en afgørende betydning for byens udvikling. Troense er en af landets bedst bevarede småbyer med 30 fredede huse og haveanlæg indenfor en sammenhængende bystrukturel helhed. Skippertidens velstand fra ca. 1750 til 1850 satte sit præg på de byggede bindingsværkshuse og huse bygget i historicismens periode indtil 1920´erne. Især området omkring Grønnegade bærer tydeligt præg af en overordnet planlægning og med unikke små grønne forhaver og frugttræer i de dybe baghaver.

Vindeby og Troense (opdateret 2020)

Befolkning i Vindeby

1990

2188

2000

2175

2008

2248

2020

2314

Befolkning i Troense

1990

1080

2000

1140

2008

1129

2020

1198

Husstande i alt i bydelen

Ca. 3300 

Afstand til kommunecenter

5 km

Skoler og børneinstitutioner

 • Tåsingeskolen; Sundhøj
 • Solsikken (børnehave 3-6 år)
 • Sundhøj Børnehus (integreret 0-6 år)
 • Vindeby Børnehave (børnehave 3-6 år)

Anden offentlig service

 • Tåsinge Hallen 
 • 2 ældrecentre - pleje og aktivitet
 • Lystbådehavn 

Privat service

 • Dagligvarebutikker: Dagligbrugs, bager, slagter. 
 • Andet: Læge, speciallæger, frisør, bank, restaurant, tandklinik, beklædning, el, VVS, vognmand, håndværkere, benzin, autoreparation, blomster, privat lystbådehavn, campingplads, hotel og forskellige andre liberale erhverv

Trafik/transport

 • Bybus mod Svendborg Midtby og Svendborg Vest
 • Regionalbusser mod Svendborg Bymidte, Rudkøbing, Lohals/Bagenkop, Odense, Nykøbing F.