Kolonihaver

Der er kun én typologi for kolonihaveområder i kommuneplanrammerne.

Følgende gælder for K1-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

  Områdets anvendelse

Rekreative formål i form af kolonihaver

  Zonestatus

Fremtidig: Byzone

  Bebyggelsesprocent
  (beregnet for den enkelte ejendom)

 

  Etageantal og bygningshøjde

Max højde: 4 m

Følgende gælder for ALLE K1-områder:

Anvendelse

Områderne skal anvendes til varige kolonihaver med tilhørende fællesanlæg med offentlig adgang til stier og fællesarealer. Overnatning er kun tilladt i perioden 1. april - 31. oktober.

Der må ikke udøves virksomhed i områderne, bortset fra enkelte mindre butikker i fællesbebyggelsen til områdernes forsyning. Se også kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.

Der skal sikres offentlig stiadgang gennem området.

Bygningsregulerende bestemmelser

Intet havelod må være mere end 400 m².

Bebyggelsen på hver enkelt lod på ikke overstige 50 m² og overdækkede arealer 15 m².

Bebyggelse må maksimalt være i en etage med mulighed for tårne, spir, kupler m.v. indenfor den maksimale bygningshøjde.

Fællesbebyggelse må maksimalt have et bebygget areal på 100 m².

Afstanden fra bygninger og overdækkede arealer til havens afgrænsning mod nabohaver og til skel skal være mindst 2,5 m.