Tekniske anlæg og forsyning

Samfundet har behov for en stabil og miljørigtig energiforsyning, telekommunikation og mulighed for at bortskaffe og genanvende affald samt håndtere spildevand. Det fordrer større tekniske anlæg, der kan påvirke omgivelserne.

Det er Byrådets mål, at 100 % af energiforbruget i 2040 skal være dækket af vedvarende energikilder. Det er mere ambitiøst end det statslige mål, som fastslår, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, som er uafhængigt af fossile brændsler.

Svendborg Kommunes målsætninger og handlinger på klima- og energiområdet er nærmere beskrevet i klima- og energipolitikken. Se klima- og energipolitikken her.

For at nå målet skal energiforsyningen omstilles, så den baseres på vedvarende energikilder, som eksempelvis vind, sol, biobrændsler og geotermi. Kommuneplanen skal sikre, at der kan ske en udvikling af de anlæg, der er nødvendige for samfundet, og at det sker under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Ud over kommuneplanen er der udarbejdet forskellige sektorplaner inden for forsyningsområdet. Det drejer sig om en vandforsyningsplan, en affaldsplan og en spildevandsplan. Sektorplanerne er mere detaljerede end kommuneplanen. Sektorplanerne kan findes her.