Gudbjerg-Gudme-Hesselager

 
Kort over lokalområdet Gudbjerg-Gudme-Hesselager

Lokalområde Gudbjerg-Gudme-Hesselager omfatter kommunens nordøstligste byer og landskaber, som mod nord grænser op til Nyborg kommune og mod øst til Storebælt og Langelandsbæltet. Mod vest danner Svendborg-motorvejen grænse til lokalområdet Stenstrup-Kirkeby.

Området er landskabeligt præget af istidens påvirkninger, som har skabt et karakteristisk bakket morænelandskab. I den østlige del strækker flere tunneldale sig ind i sydvestlig retning fra Storebælt, hvor isen kom fra. I modsatte retning afvandes store dele af området af vandløbene Kongshøj Å, Stokkebækken og Vejstrup Å. Der findes en række skove i områdets vestlige del ved Højes Dong, Gudbjerg Skov, Mullerup Skov, Brenderupvænge og i den østligste del skovene omkring Broholm Gods og ved Lundeborg. I Gudme er områdets største sø.

I lokalområdet ligger tre store herregårde: Broholm Gods, Mullerup og Hesselagergård. Landbrugserhvervet sætter sit præg på landskabet. Den væsentligste bebyggelse er beliggende i tilknytning til landevejsforbindelserne Nyborg-Svendborg og Svendborg-Ørbæk-Odense samt ved den i 1960'erne nedlagte jernbaneforbindelse Svendborg-Nyborg. En anden vigtig vejforbindelse, dog mindre befærdet, er vejen fra Kværndrup-Gudbjerg-Gudme-Lundeborg som på stor del af strækninger er en del af Marguritte-ruten.

Øhavsstien har et forløb gennem lokalområdet langs Tange Å fra Broholm til Lundeborg. Områderne ved Storebæltskysterne er attraktive for turismen, og her findes flere campingpladser og sommerhusbebyggelser.

Gudme

Gudme er oprindelig kirkelandsby nævnt første gang i 1231. Byen er opstået som en slynget vejforteby hvor bebyggelsen er placeret uregelmæssigt, og med kirken midt i byen. På vestsiden har byens tofter skrånet ned mod Gudme Sø. Omkring Gudme Sø har et vandspejl på godt ni ha og har siden 1980'erne været ejet af en gruppe borgere, der har etableret en offentlig tilgængelig vandresti omkring søen.

Gudme er særlig kendt for aktiviteterne i Gudmehallerne, som huser divisionsklubben GOG og ikke mindst for sine mange betydende arkæologiske fund, blandt andet den udgravede kongehal fra landets tidligste historie år 200-400 e. Kr og rige guldfund. Gudme har især fra de sidste årtier af 1900-tallet udviklet sig med nye boligområder, som har været med til at styrke byens offentlige og private service niveau. Gudme er således også udpeget som lokalby i kommuneplan for Svendborg 2009-2021.

Umiddelbart mod syd grænser byen op til Broholm Gods, som er en af Danmarks ældste herregårde, rig på kulturhistorie og med en oldtidsmindesamling, der drives af Svendborg Museum. Foruden den almindelige landbrugsdrift er godsets hovedbygninger indrettet med værelser, restaurant- og konferencefaciliteter, ridecenter samt med planer om golfbane.

Gudme (2020)

Befolkning

1990

665

2000

762

2008

895

2020

843

Husstande

Cirka 500

Afstand til kommunecenter

15 km

Skoler og børneinstitutioner

 • Stokkebæk Skolen; Gudme
 • Gudme Børnehave (børnehave 3-6 år)

Anden offentlig service

 • Ældreboliger u/ center
 • Gudme Hallerne
 • Sportsplads
 • Biblioteksfilial

Privat service

 • Dagligvarer: købmand, 
 • Andet: benzintank, kiosk, købmand, læge, tandlæge, advokat, lokalhistorisk arkiv, autoværksted, engrosslagter, limosineservice, VVS, murer og tømrevirksomhed mv.
 • Forsamlingshus

Trafik/transport

 • Lokalbus og Telebus mod Oure, Hesselager, Vejstrup, Lundeborg, Gudbjerg. Brændeskov. 
 • Regionalbus mod Svendborg bymidte, Ørbæk, Odense og Nyborg 

Hesselager

Hesselager er oprindelig opstået omkring kirken og nævnes første gang i 1183. Landskabeligt er Hesselager beliggende i et bølget morænelandskab og mod vest løber Stokkebækken tæt på byens udkant. Istiden har efterladt den kendte Dammesten mellem Hesselager og Vormark - en 1000 ton stor vandreblok. En anden markant naturlokalitet i området er kalkgravene ved Klintholm, som er det sted i verden, hvor man tydeligst kan se følgerne af det markante klimaskift, der fandt sted på vores breddegrader for 60 millioner år siden.

Det sydligere beliggende Ny Hesselager er opstået i tilknytning til landevejen og som stationsby ved den nu nedlagte jernbane mellem Svendborg og Nyborg. Hesselager har som stationsby tiltrukket en række markante virksomheder, og i en tidligere fabriksbygning er der i dag trævare- og engrosvirksomheder. Hesselager har trods samfundsforandringerne oprethold et godt serviceniveau. Byen har en folkeskole, to plejehjem og børneinstitution. Hesselager er udpeget som lokalby i Kommuneplanen for Svendborg 2009-2021.

Mod øst ligger herregården Hesselagergård, der drives som moderne landbrug. Den karakteristiske hovedbygning med rundbuegavle er opført efter italiensk forbillede i 1538.

Hesselager (2020)

Befolkning

1990

791

2000

783

2008

799

2020

807

Husstande

Cirka 550

Afstand til kommunecenter

18 km

Skoler og børneinstitutioner

 • Stokkebæk skolen; Hesselager (Skole+)
 • Børnehuset Løkken (børnehave 3-6 år)

Anden offentlig service

 • 2 ældrecentre - pleje og aktivitet
 • Boldbaner

Privat service

 • Dagligvarer: supermarked
 • Udvalgsvarer: kiosk, slagter, blomster, møbelvarehus,
 • Andet: bodega, autoforhandlere og -reparation, cykel og knallertforretninger, møbellager, VVS, el-installation, 
 • lægehus, dyrehospital, ejendomsmæglere, frisører, revisorer, tømrere og bygningssnedkere, VVS mv.

Trafik/transport

 • Lokalbus og Telebus mod Gudme, Oure, Lundeborg, Gudbjerg. 
 • Regionalbusser mod Svendborg bymidte og Nyborg 

Gudbjerg

Gudme er oprindelig en kirkelandsby og blev nævnt første gang i skriftlige kilder i 1423. Byen er opstået som en uregelmæssig vejforteby, hvor der fra midten af byen omkring kirken er udgået veje i retning alle verdenshjørner. Landskabeligt er Gudbjerg beliggende i et ret højtliggende og bakket terræn med store fald mod Stokkebækken og Gudme. På bakken syd for byen ligger Gudbjerglund, som er en historisk mindelund. Umiddelbart vest for byen ligger godset Mullerup omgivet af voldgrav og skove.

Gudbjerg har udviklet sig fra middelalderens landbosamfund med 25 gårde til i dag at være en mindre byvækst landsby. Her har kunnet opretholdes et rimeligt udbud af offentlige servicefaciliteter med folkeskole, plejehjem, børneinstitution samt et velfungerende forsamlingshus. Byen kan også byde på en række private virksomheder. Gudbjerg er udpeget som lokalby i Kommuneplan 2009-2021 for Svendborg.

Gudbjerg (2020)

Befolkning

1990

474

2000

459

2008

438

2020

399

Husstande

Cirka 275

Afstand til kommunecenter

13 km

Skoler og børneinstitutioner

 • Stokkebæk Skolen;Gudbjerg
 • Eventyrhuset (integreret 0-6 år)

Anden offentlig service

 • Sportsbaner
 • 2 ældrecentre (pleje og aktivitet)

Privat service

 • Dagligvarer (dagligbrugsen)
 • Andet: forsamlingshus, sparekasse, korn og foderstoffer, autoreperation, landbrugsmaskiner, El-installatør, kloakmester, entreprenør, VVS, Smed, vognmand og taxi
 • Gudbjerg Forsamlingshus

Trafik/transport

 • Lokalbus og Telebus mod Gudme, Oure, Brændeskov, Hesselager. 
 • Regionalbus mod Svendborg bymidte og Ørbæk

Landsbyer

Lundeborg

Arkæologiske fund i Lundeborg tyder på aktiviteter og handel via vandvejen allerede fra det fjerde århundrede e. kr. De første fiskerhuse opstod i 1500-tallet og senere i 1860 anlagde hovedgården Broholm en ladeplads med et stort pakhus. Lundeborg har tidligere været en betydende fiskerihavn med omkring 40 kuttere. Lundeborg by har i dag ca. 275 husstande og har kiosk, fælleshus og plejehjem. Byen er særligt attraktiv i kraft af kulturarven og bymiljøet og er i kommuneplanen udlagt som ét af kommunens to turistcentre. Foruden en lille private fiskerihavn er der udbygget med ny havn til lystsejlere. Byen har tre campingpladser, fritidshuse, hotel, restaurant.

Vormark

Oprindelig er Vormark navngivet efter sin beliggenhed på "bjergryggen" ned til Stokkebækken. Landsbyen er kendt for sit tidlige andelsmejeri. Forsamlingshuset danner i dag rammen for lokale aktiviteter. Der er ca. 70 husstande i landsbyen.

Brændeskov

Landsby, hvor der tidligere har været både mejeri og skole, men som i dag mest bemærker sig ved de mange aktiviteter i forsamlingshuset og sportsanlægget. Nærliggende skove er Brændekoven og Brænderup Vænge. Der er ca. 30 husstande, og i byen findes en tømrer- og maskinudlejningsvirksomhed.

Ellerup

Ellerup er en landsby fra senmiddelalderen og præget af nærheden til Mullerup Gods. Omkring udskiftningen var der ca. 20 gårde. I dag er der ca. 50 husstande. Byen har et smedeværksted og et tømrerværksted.

Lakkendrup

Lille landsby med ca. 20 husstande. Oprindelig en udflytterlandsby fra Gudbjerg. Lakkendrup ligger lavt i terrænet og grænser mod syd op til Sortemosen.